රැකියා අවස්ථා: All Listings RSS

Filter listings...
ශ්‍රම බලකාය

40 2/3,ගාළු පාර, , , 00600

Telephone112505588
E-mail
එවර්ජොබ්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

www.everjobs.lk

Browse through thousands of jobs in Sri Lanka on EverJobs Looking for a job in Sri Lanka? With thousands of offers, EverJobs will help you find the perfect match. We are a successful employment portal, connecting job seekers in Sri Lanka and dozens of ...

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාලය

234, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල, ,

www.slbfe.lk

The Sri Lanka Bureau of Foreign Employment (SLBFE), the foremost organisation looking after the welfare aspects of Sri Lanka’s migrant workers and their families was established in 1985 under the Act No. 21 and amended by Act No. 4 of 1994 and Act No.56 o ...

Telephone+94 112 864101 – 105 +94 112880500
Fax94 11 2879903
E-mail
එස්ඕඑස් රිකෘට්මන්ට්ස් කල්සන්ටන්ස්

කාමර පෙළ 101, අල් ෆර්ඩස් කුළුණ,සලාමි වීදිය, ,

www.sosrecruitment.net

Telephone+971 26508200
Fax+971 26508208
E-mail
හියුජ් ඩොමේන්ස්.කොම්

2635, වෝල්නට් වීදිය,

www.hugedomains.com

We are a premium domain reseller site that strives to bring you brandable domains. Search through thousands of domains to find a premium domain name.

Fax303.893.0507
සර්ච් අයිටී

තැ.පෙ. 50, ඩුබායි, ,

searchit.ae

Search computer system & internet is the pioneer & leader in the field of software & internet development in the Middle East. The immensely popular website of “Khaleej Times” was not only our first client but also it was first website launched througho ...

Telephone+971 4 2686 100
Fax+971 4 2696 100
E-mail
චාටර්හවුස්

සූට්, 903 මෑස් ටවර්, ෂීක් සෙයිඩ් පාර, ඩුබායි, ,

www.charterhouseme.ae

During the last ten years, Charterhouse Middle East has been operating across the UAE and GCC Markets. In many ways, we were the recruiter who established and set the standards within the regional recruitment industry benchmarking and innovating the servi ...

Telephone+ 971 4 372 3500
Fax+ 971 4 332 8062
ජොබ් ට්‍රැක්

නො 1, ,

www.jobtrackme.com

Jobtrack undertakes Recruitment assignments in the UAE, Oman, Bahrain Qatar, Kuwait and Saudi Arabia. Consequently we have a healthy bank of both candidates and clients in these geographical areas. While each of these countries has separate rules gover ...

Telephone+ 971 - 4 - 3977751
E-mail
ජී.එන් කරීයර්ස්

ඩුබායි, ,

GNproperty.com is the UAE’s premier property portal providing buyers and sellers a convenient and comprehensive source of available properties, real estate news, advice and market trends of Abu Dhabi, Dubai & other Emirates. Check the latest property pric ...

E-mail
ජොබර්මන්

ඝානාව, ,

www.jobberman.com.gh

We are Jobs in Ghana. Get Ahead!, keeping you in the loop on the latest jobs in Ghana, recent vacancies and 2014 Ghanaian job recruitment opportunities. Choose your job. Love your job. - See more at: http://www.jobberman.com.gh/#sthash.ZTHaLmVm.dpuf

Telephone0542904650
E-mail
අල් අබ්බාන් ට්‍රැවල්ස්

15, 1එස් ,පළමු මහල , මරදාන පාර, ,

(Labour Licence No :2330) Licencee:Mr INIGALA DALUKOTUWE GEDARA MOHAMED FAWZUL AMEER HALEEM Address: NO.15, 1ST FLOOR MADAWALA ROAD KATUGASTOTA Telephone :081-2500500, 501, 0777-663380 Fax: 081-2500501 Email :[email protected]

Telephone081-2500500, 501, 0777-663380
Fax081-2500501
E-mail
අල් අබ්බාන් එජන්සි

65/බී/1, බේස්ලයින් පාර, බොරැල්ල, ,

(Labour Licence No :2081) Licencee:Mr. INIGALA DALUKOTUWA GEDARA MOHAMED FAWSUL AMEER HALEEM Address: NO.65/B/1, BASELINE ROAD BORELLA COLOMBO 08 Telephone :112689860/1,0777663380 Fax: 112689861 Email :[email protected]

Telephone112689860/1,0777663380
Fax112689861
E-mail
අල් ටවි ට්‍රැවල්ස්

38, දඹුල්ල පාර, ,

(Labour Licence No :2465) Licencee:Mr MOHAMED SAREEF MOHAMED HANIFFA Address: NO. 38 DAMBULLA ROAD KURUNAGALA Telephone :037-4930930,037-7210207,037-2232077,072-6008462 Fax: 037-2232077 Email :[email protected]

Telephone037-4930930,037-7210207,037-2232077,072-6008462
Fax037-2232077
E-mail
අල් රුබි ට්‍රැවල්ස් ට්‍රෙිඩින් ඇන්ඩි මාකටින් පුද්ගලික සමාගම

717/1 ප්‍රධාන පාර, ,

(Labour Licence No :2548) Licencee:Mr ATHAMBAWA MOHAMED FAIZAL Address: NO. 717/1 MAIN STREET, KALMUNAI Telephone :0672224183,0777708914 Fax: 0672224183 Email :[email protected]

Telephone0672224183,0777708914
Fax0672224183
E-mail
අල් මහාරාම ට්‍රැවල්ස්

342 ජුම්මහා පාර, ,

(Labour Licence No :2052) Licencee:Mr. ADAM BAWA SAMMOON Address: NO.342 JUMMAH MASJID ROAD ODDAMAVADI Telephone :065-2257396,0777-349052 Fax: 065-2257760 Email :[email protected]

Telephone065-2257396,0777-349052
Fax065-2257760
E-mail
අකියෝ ලංකා පුද්ගලික සමාගම

534, සිංහාර මුල්ල, ,

(Labour Licence No :2866) Licencee:Mrs MARKEWITAGE INOKA PRIYADARSHANI PERERA WIJEWARDENA Address: NO.534, LIO ROAD SINHARAMULLA KELANIYA Telephone :0112905304,0772224265 Fax: 0112905304 Email :[email protected]

Telephone0112905304,0772224265
Fax0112905304
E-mail
ඇටිකන් ස්පෙන්ස් රිසොසස් පුද්ගලික සමාගම

315 වොක්ෂල් ස්ට්‍රිට්, ,

(Labour Licence No :2257) Licencee:Mr GEMUNU PRASANNA JAYASUNDARA GOONEWARDENA Address: NO. 315 VAUXHALL STREET COLOMBO 02 Telephone :11-2308308,2300130 Fax: 112300130 Email :[email protected]

Telephone11-2308308,2300130
Fax112300130
E-mail
එයාර් ට්‍රස්ටි

945 945 1/1,මරදාන පාර, ,

(Labour Licence No :2490) Licencee:Mrs MOHAMED LEBBE RIZMINA BEGUM Address: NO. 945 945 1/1,MARADANA ROAD COLOMBO 08 Telephone :112676777,0777245438 Fax: 112676777 Email :[email protected]

Telephone112676777,0777245438
Fax112676777
E-mail
එයාර් ශ්‍රී ලංකන් එන්ටප්‍රයිසස්

96 කොළඔ පාර, ,

(Labour Licence No :2171) Licencee:Ms WATUWALA MADAGEDARA SADNA RUKMAL GUNASOMA Address: NO.96 COLOMBO ROAD PERADENIYA Telephone :0812389743,0812387870,0777589058 Fax: 0812389743 Email :[email protected]

Telephone0812389743,0812387870,0777589058
Fax812389743
E-mail
එයාර් සෙනෙර ග්‍රෝබල් ට්‍රැවල් පුද්ගලික සමාගම

108 1/1,එස් මහින්ද හිමි මාවත, මරදාන, ,

(Labour Licence No :2048) Licencee:Mr. MOHAMED ZAWAHIR MOHAMED DILSHAD Address: NO.108 1/1,S.MAHINDAHIMI MAWATHA MARADANA COLOMBO 10 Telephone :112669222,0726310129 Fax: 112669220 Email :[email protected]

Telephone112669222,0726310129
Fax112669220
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website