විදේශ රැකියා නියුක්ති කාර්යාංශ: All Listings RSS

Filter listings...
විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාලය

234, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල, ,

www.slbfe.lk

The Sri Lanka Bureau of Foreign Employment (SLBFE), the foremost organisation looking after the welfare aspects of Sri Lanka’s migrant workers and their families was established in 1985 under the Act No. 21 and amended by Act No. 4 of 1994 and Act No.56 o ...

Telephone+94 112 864101 – 105 +94 112880500
Fax94 11 2879903
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29039 listings, 909 categories and 102 owners in our website