බාර්RSS

බෙලීස් කැසිනෝ

34, ඩී ආර් විජේවර්ධන මාවත, ,

www.ballyscolombo.com

Telephone+94 11 555 6555/ +94 11 233 1151
බැලිගේ කැසිනෝ කොළඹ

අංක 34 මැකලම් පාර, ,

www.ballyscolombo.com

කොළඹ සූදු ක්‍රීඩාව නීත්‍යානුකූලයි, නමුත් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හිමියන්ට පමණයි. බොහෝ මේසවල ඔට්ටු ආරම්භ වන්නේ රුපියල් 500 කින්. බොහෝ කැසිනෝ ශාලා පැය 24 පුරාම විවෘතව පවතී. සමාන නමක් දරා සිටියද, මෙම කැසිනෝව ලාස් වේගාස් හි කැසිනෝ ශාලාව සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් නැත. ...

Telephone+94 115 556 555

කඩොස්

0 reviews
කඩොස්

206, හැව්ලොක් පාර, ,

Bar, pub, nightclub, karaoke. Kudos has it all.

Telephone+94 11 554 4482
ස්ටාර් ඩස්ට් කැසිනෝ

9, 15 වැනි පටුමග, ගාලු පාර, ,

stardustcasino.lk

Telephone+94 11 257 3493
Fax+94 11 237 5900
E-mail
එම්ජීඑම් කැසිනෝ

772, ගාලු පාර, ,

www.mgmcolombo.com

Our history says that our inception is 1998 since than we are who forestalled by earning the peerless prestige in the indoor recreation field in the island. With outstanding standard of all aspect of casino games that established the highest strength in t ...

Telephone+94 11 250 2268
E-mail
බෙලාජියෝ කලම්බු

ශ්‍රී ලංකාව, ,

www.bellagiocolombo.com

Today: Open 24 Hours Facilities Bar Available Dine-In Smoking Area

Telephone+94 75 588 6688
E-mail
මින්ටෙජ්

,

www.mintage.lk

Today: 11:00 AM – 11:00 PM Description Welcome to Mintage – the house of genuine Chinese cuisine and sophisticated beverages Genuine Chinese food requires genuine Chinese cookery. That’s why we depend so much on vegetable/poultry/meat stock that is ...

Telephone+94 11 268 0171
E-mail
ටින්ටජෙල්

අමිපාර, ,

www.paradiseroadhotels.com/tintagel/dining.php

Facilities Outdoor Dining Happy Hours Live Performances Smoking Area Wifi Internet Dine-In Credit-Cards Parking Area Bar Available Airconditioned

Telephone+94 11 460 2121
E-mail
යුනියන් බාර් ග්‍රිල් උබි හිල්ටන් කොළඹ

කොළඹ, ,

Today: 07:00 AM – 11:00 PM Price Range Approx Rs. 3,600 for two people. Description This restaurant is famous for its fixed-price lunch buffet, served on every weekday. The price, when checked last, was Rs. 1000 + 11% taxes. This is very generous ...

Telephone+94 11 534 4644 / +94 11 230 0613 /+9411 479 3600
එමි 3 කැෆේ

කොළඹ, ,

Today: 08:00 AM – 08:00 PM Description Mobitel's in house headquarters cafe, somewhat similar to Barista. The complete menu is online too. The prices are inclusive of service charges and taxes. Facilities Dine-In

Telephone+94 11 242 2689
ද ලොෆ්ටි කලම්ඹු කෝට්යාඩ් හොටෙල්

කොළඹ, ,

www.colombocourtyard.com/loftloungebar.php?pid=2&cid=7

Today: 11:00 AM – 12:00 AM (Midnight) Price Range Approx Rs. 2,000 for two people. Facilities Dine-In Bar Available Smoking Area WiFi Internet

Telephone+94 11 464 5333
E-mail
ග්ලාස්සේ

,

www.facebook.com/glasse.colombo

Today: 06:00 PM – 02:00 AM Price Range Approx Rs. 1,500 for two people. Description Glassé has a new-age Japanese inspired menu, which has been complied by our Chef de Cuisine, who has been trained and worked at NOBU, DUBAI for the last ten years ...

Telephone+94 77 552 3316 / +94 77 070 0011
E-mail
ද කෙග් එක්සෙල් වල්ඩි කොළඹ

කොළඹ, ,

www.excelworld.lk/dine/the-keg

Today: 12:30 PM – 03:30 PM, 06:00 PM – 11:00 PM Price Range Approx Rs. 2,000 for two people. Description Known to be one of the liveliest popular venues in Colombo that has the ability to completely remove yourself from your busy half, the Keg co ...

Telephone+94 11 555 5999
වයිටි හොස් පබ්

,

www.facebook.com/pages/White-Horse/181845635205325

Today: 11:00 AM – 02:00 PM, 05:00 PM – 01:00 AM Price Range Approx Rs. 1,000 for two people. Description Vibrant bar in a bank-and-commercial area, behind the Ceylon Chamber of Commerce. Clientele includes youth as well as forty-somethings. Fa ...

Telephone+94 11 230 4922
මචන් රාජගිරිය

රාජගිරිය, ,

Today: 11:30 AM – 02:00 PM, 05:00 PM – 12:00 AM (Midnight) Price Range Approx Rs. 1,000 for two people. Facilities Bar Available Dine-In Smoking Area Air-conditioned Credit-Cards

Telephone+94 11 286 2940 /+94 11 286 2077
විප් වර්ක් ඉන් ප්‍රෝගස් ඹල්ඩි ඩචි හොස්පිටිල්

කොළඹ, ,

www.facebook.com/HiltonColombo

Today: 11:30 AM – 11:30 PM Price Range Approx Rs. 6,000 for two people. Description The Hilton Colombo has got one of the best locations of the five restaurants in the Dutch Hospital complex, opposite Semondu. It is a designer cafe, with German s ...

Telephone+94 11 244 1275 / +94 11 243 7177 / +94 11 249 2492
කොස්රොඩිස්

,

www.facebook.com/pages/Crossroads/126519394038703

Today: 11:30 AM – 02:30 PM, 06:30 PM – 10:30 PM Price Range Approx Rs. 500 for two people. Facilities Air-conditioned Dine-In Parking Area Credit-Cards Take-Away

Telephone+94 11 280 5844 / +94 11 490 2277
ස්කයි ලෝන්ද කිංස්බරි

,

thekingsbury.lk/dining/sky-lounge

Today: 05:30 PM – 01:00 AM Price Range Approx Rs. 3,000 for two people. Description And then there's the spread of indulgences. Cigars, premium champagnes and signature molecular cocktails, with the most creative comfort cuisine, and entire choc ...

Telephone+94 11 242 1221 / +94 11 242 1221 +94 77 108 7720
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website