පුරුෂ පක්ෂයRSS

හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්

101, ඩි එස් සේනානායක මාවත, ,

www.houseoffashions.lk

Telephone+94 11 215 4555
Fax+94 11 268 0340
E-mail
සිසර්ස්

300, ශ්‍රී සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති මාවත, කොළඹ 08, ශ්‍රී ලංකාව, ,

Telephone+94 81 222 2244
ග්ලිටිස් - මිගමුව

424 , ප්‍රධාන පාර, ,

Telephone+94 31 222 4141
ග්ලිටිස් -කොළඹ

24 හයිඩි පාර්ක් කොනර්, ,

Telephone+94 11 238 2676
ග්ලිටිස් - නුගේගොඩ

267, හයිලෙවල් පාර, ,

Telephone+94 11 281 2021
නෝලිමිට් - රත්නපුර

143, සේනානායක මාවත, ,

Telephone+94 45 222 2987
නෝලිමිට් - කුරුණෑගල

9, බෞද්ධාලෝක මාවත, ,

Telephone+94 37 222 1866
නෝලිමිට් - කෑගල්ල

121/22, නුවර පාර, ,

Telephone+94 35 222 1445
නෝලිමිට් - නුගේගොඩ

අංක, 152, හයිලෙවල් පාර, ,

Telephone+94 11 282 9955
නෝලිමිට් - මීගමුව

456, මේන් ස්ට්‍රීට්, ,

Telephone+94 31 222 4144
නෝලිමිට් - පානදුර

266, ගාලු පාර, ,

Telephone+94 38 224 1677
නෝලිමිට් - මහරගම

108 ඒ, හයිලෙවල් පාර, ,

Telephone+94 11 274 5191
නෝලිමිට් - මහනුවර

557, පේරාදෙණිය පාර, ,

Telephone+94 81 220 0788
නෝලිමිට් - දෙහිවල

අංක 1, හිල් වීදිය, ,

Telephone+94 11 272 6299
නෝලිමිට් - බොරැල්ල

40, ඩී එස් සේනානයක මාවත, ,

Telephone+94 11 267 2689
නෝලිමිට්

,

www.nolimit.lk

NOLIMIT – Sri Lanka’s biggest fashion chain offers clothes and accessories for Men, Women and Children. We have showrooms located in strategic towns and cities across the Island, in addition to our head office which is located in Kawdana Road, Dehiwela. T ...

Telephone+94 11 273 7441
E-mail
හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්

101, ඩී.එස්. සේනානායක පාර, ,

The new House Of Fashions is kind of amazing, though the goods (mainly clothing) they sell remains generally mediocre. House Of Fashions [sic] has been a sub-continental shopping mecca since 1992. They've been efficiently doing tons of business in a bi ...

Telephone+94 11 215 4555
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website