මව්වරුන්: All Listings RSS

Filter listings...
හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්

101, ඩි එස් සේනානායක මාවත, ,

www.houseoffashions.lk

Telephone+94 11 215 4555
Fax+94 11 268 0340
E-mail
නෝලිමිට්

,

www.nolimit.lk

NOLIMIT – Sri Lanka’s biggest fashion chain offers clothes and accessories for Men, Women and Children. We have showrooms located in strategic towns and cities across the Island, in addition to our head office which is located in Kawdana Road, Dehiwela. T ...

Telephone+94 11 273 7441
E-mail
ආපිකෝ සුපර් සෙන්ටර්

310, හයිලෙවල් පාර, ,

www.arpico.com/retail.html

We are the largest retailer of general household utility goods in Sri Lanka with a brand, Arpico, which boast of an unparallel loyalty among the Sri Lankan households. Currently we have a network of over 25 Arpico showrooms located in key towns islandwide ...

Telephone+94 11 431 0500
Fax+94 11 431 0777
E-mail
කමිසන්ස්

22 ඩබිලිචි ඒ විජේවර්ධන මාවත, ,

Telephone+94 11 573 7899
ගයිල් සාරි මන්දිර්

කෙසර් ස්ට්‍රිටි, ,

Clothing Store

Telephone077 741 0184 (Mobile)
සැවින්ගෝ

166 / 7බී, බෙල්ලන්විල,, ,

Telephone+94 11 232 0127 / +94 11 244 7698
E-mail
ගනේෂා ටෙක්ස් ටයිල්ස්

,

www.ganeshtextiles.lk

Telephone+94 11 232 5128 / +94 11 234 3078
E-mail
සාරි ස්ටුඩියෝ

8/2, රොස්මිඩි පෙදෙස, ,

Telephone+94 11 259 6355
නො ලිමිටි පල්ලු

21 කවුඩාන පාර, ,

Telephone+94 11 268 3521
සාරි මන්දිර් පුද්ගලික සමාගම

65 ඩබිලිවි ඒ සිල්වා මාවත, ,

www.odel.lk

Telephone+94 11 268 2712/3
සරත්ස්

2-36, පළමු මහල මැජෙක්සිටි සිටි, ,

Telephone+94 11 232 0824
ඹඩෙල් සාරි බාර්

අංක 05, ඇලෙක්සැන්ඩා පෙදෙස, ,

Telephone+94 11 258 1988
රෝමා ෆෝ

14, ප්‍රධාන පාර, ,

www.romafour.com

Telephone+94 11 258 0950
E-mail
රෝමා ෆෝ

71 ගාලු පාර, ,

Telephone+94 11 237 2452
ගනේෂ් ටෙක්ස්ටයිල්ස්

81-83 , මෙන් ස්ට්‍රිටි, ,

Telephone+94 11 259 0060

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35027 listings, 1279 categories and 92 owners in our website