අයිස් ක්‍රීම්RSS

චෙසා සුවිස් අයිස් ක්‍රිම්

නො 03, ඩීල් පෙදෙස, ,

Telephone+94 11 257 3433
කාර්නිවල්

263, ගාළු පාර, ,

Telephone+94 11 257 5498
කැරිනෝස් අයිස් ක්‍රිම්

No 08, ඩච් රෝහල් ගොඩනැගිල්ල, ලංකා බැංකු මාවත, ,

Heladiva Tea Club, Shop No 08, Dutch Hospital Building, Bank of Ceylon Mawatha, Colombo-01

Telephone+94 11 575 3377
බාස්කින් - රොබ්න්ස් - කොළඹ 05

2,ආර් ඒ ද මැල් මාවත, ,

Telephone+94 11 593 3140
බාස්කින් - රොබ්න්ස් - කොළඹ 02

505, වෛද්‍ය කොල්වින් ආර් ද සිල්වා මාවත, ,

Telephone+94 11 593 3138
ඇලරික්ස්

ලිබර්ටි ආර්කේඩ්, ,

Telephone+94 11 438 7630
ලින්ගම් කූල් බාර්

119, කස්තුරියර් පාර, ,

Telephone+94 21 222 7327
රියෝ අයිස් ක්‍රීම් (යාපනය)

448ඒ, පේදුරු තුඩුව පාර, ,

www.facebook.com/RIOICECREAM

Open: 8 AM to 10 PM Price Range: 0-200 Rupees Directions: It's right behind the Nallur Temple's main entrance.

Telephone+94 21 222 7224

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website