ජපන් කෑමRSS

කොඋචි රෙස්ටුරන්ට්

262, නව නුවර පාර, ,

Telephone+94 11 441 1747
ටෂුකිජි ඔයිචි

නWP-07,1 වන මහල, ආර්කෙඩ් නිදහස් චතුරස්‍රය, ,

www.tsukijiuoichi.com

Telephone+94 11 267 0707
E-mail
සුබාකි ජැපනීස් රෙස්ටුරන්ට්

275, මූන් ප්ලෙන්, මහගස්තොට පාර, ,

Telephone+94 52 222 3795
ෂුෂී බාර්

සිනමන් ලේක්සයිඩ, ,

Telephone+94 11 249 1000
නිහොන්බාෂී

11, ගොල් ෆෙස් ටෙරස්, ,

nihonbashi.lk

Telephone+94 11 232 3847
ගෝල්ඩන් ප්ලේස්

371, ගාළු පාර, ,

සෆායර් හෝටෙල් No, 371, ගාළු පාර, කොළඹ 06

Telephone+94 11 236 3306
ගෝල්ඩන් ඩ්‍රැගන්

25, ගාළු මුවදර මැද පාර, ,

ටාජ් සමුද්‍රා හෝටෙල් 25, ගාළු මුවදර මැද පාර

Telephone+94 11 244 6622
ගින්සා හොසේන්

ඇචිලෙන් චතුරස්‍රය, ,

Telephone+94 11 254 4644
අලීස් සුෂී බාර්

68, ඩබ්ලිව් එ් සිල්වා මාවත, ,

පොපී හන් ජැපනීස් රෙස්ටුරන්ට්

කොල්ලුපිටිය, ,

www.poppyhana.lk

Telephone+94 11 230 1588 / +94 11 230 1688
E-mail
වෙයාර් හවුස් ප්‍රොජක්ට්

දියත උයන, ,

www.facebook.com/warehouseproject

Open: 12 to 8 PM (Thursdays). Call otherwise Price Range: 200-500 Rupees Directions: Head down the Parliament Road till you get to Water's Edge, just before Battaramulla. You'll see the market on your left.

Telephone+94 77 915 8442
E-mail
යමි (ටාජ් සමුද්‍රා)

ටාජ් සමුද්‍රා, ගොල් ෆේස් සෙන්ටර් පාර, ,

www.tajhotels.com

Telephone+94 11 544 6622 / +94 11 244 6622
E-mail
ක්ලික් ලොන්චි බාර්

යුනියන් පෙදෙස, ,

www.cliquecolombo.com

Open: Tue-Sun, 7 PM - 1 AM. Dinner service ends at 11 PM Directions: Get to the former City Dispensary building, go around the car park and enter the building. Take the elevator to the 5th floor. You should be able to see the lounge lights from the road.

Telephone+94 76 725 4783
ජින්සා ඔන් ද එජ්

අංක 316, ඇතූල්කෝටිටෙි පාර, ,

www.watersedge.lk/ginza/

Open: 11 AM to 11 PM Price Range: 1500+ Rupees Directions: Come towards Battaramulla on Rajagiriya Road, turn left after the Diyatha Uyana to the Waters Edge Entrance.

Telephone+94 11 286 3863
නූඩ්ල්ස් (සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ්)

සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් කොළඹ, 77, ගාලු පාර, ,

www.cinnamonhotels.com/cinnamongrandcolombo/dining/noodles.h

Open: 6.30PM to 11.30PM daily Price Range: 1000-1500 Rupees Directions: Cinnamon Grand is between Temple Trees and Galle Face on the CGHW highway stretch. Inside, walk into the lobby and take the stairs near Coffee Stop.

ග්ලාස්සේ

,

www.facebook.com/glasse.colombo

Today: 06:00 PM – 02:00 AM Price Range Approx Rs. 1,500 for two people. Description Glassé has a new-age Japanese inspired menu, which has been complied by our Chef de Cuisine, who has been trained and worked at NOBU, DUBAI for the last ten years ...

Telephone+94 77 552 3316 / +94 77 070 0011
E-mail
ලයිටි හවුස් ගැලරි

,

lighthousegalley.lk

Restaurant run by the Sri Lankan Navy. 50 persons Fine Dining area, Family Dining area with 20 covers, and Food Court serving 100 covers. The restaurant opened in July 2011, and has recently been enhanced with more items on the menu, and more publicity. I ...

Telephone+94 11 221 2583 / +94 11 221 2591
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website