සාම්ප්‍රසායික අාහාරRSS

Show map
ද පෙනින්සුලා

372A, නාවල පාර, ,

Telephone+94 11 286 2940
තම්බපන්නි

496/1, ආර් ඒ ද මැල් මාවත, ,

Telephone+94 11 259 4496
ඔරියන්ට්

හෝටෙල් නීපෝන්, 123, කුමාරන් රත්නම් පාර, ,

Telephone+94 11 243 1887

මමීස්

0 reviews
මමීස්

154, රෝහල් පාර, ,

Telephone+94 11 276 3753
මිහිරි පුද්ගලික සමාගම

384 1/1, ඔල්ඩ් මොටර් සට්‍රීට්, ,

Telephone+94 11 243 2081
ගයාන් කැබින් ටෙරස

453, ගාලු පාර, ,

Telephone+94 11 258 8811
කැෆේ ආසියානා

97, හිල් වීදිය, ,

Telephone+94 11 420 2003

යාල්

0 reviews
යාල්

56, වාවර්සෙට් පෙදෙස, ,

නුග ගම

0 reviews
නුග ගම

77, ගාළු පාර, ,

www.cinnamonhotels.com/cinnamongrandcolombo/dining/nuga-gama

Cinnamon Grand, 77, Galle Road, Colombo 03

කරී ලිව්ස්

හිල්ටන් 2, සර් සි ඒ ගාර්ඩනර් මාවත, ,

එශියන් පුඩි ඇන්ඩි ස්පයිස් කයින් ටෙස්ටි

Dear Vendor, I would like to take this opportunity of briefly introducing Asian Foods & Spices, Queen Taste., operational food supply Company, which is a well-established organization for the past 2years, with business transactions being carried out in ...

E-mail
හෙලදිව

අංක 13, හුනුපිටිය පාර, ,

www.facebook.com/heladiva.lk

Open: 7 AM to 7 PM (Snacks), 7 AM to 9 AM (Breakfast), 12 noon to 3 PM (Lunch) Price Range: 0-200 Rupees Directions: Heladiva is down the lane that runs next to the Gangaramaya Temple. From the Gangarama Road (James Peiris Mawatha) you can turn down the ...

Telephone+94 11 243 2872
ද බ්‍රයිඩි ගේ රෙස්ටුරන්ටි

,

Open: 7 AM to 10 PM (Breakfast: 7 AM to 10 AM, Lunch: 12 PM to 3 PM, Dinner: 7.30 PM to 10 PM and Snacks served: 10 AM to 10 PM Price Range: 500-1000 Rupees Directions: The rest house is about 37km along the A7 (Avissawella-Hatton-Nuwara Eliya) highway. ...

Telephone+94 36 228 7528
රජ බෝජුන්

කොළඹ, ,

www.rajabojun.lk

Open: 7PM to 11PM Price Range: 1500+ Rupees Directions: Turn towards Premasiri Super Market from the Liberty roundabout - you'll find the Liberty Arcade on your right and the Raja Bojun neon sign on the top is hard to miss. Go in and take the lift to th ...

Telephone+94 11 471 6171
E-mail
ඩෙවොන් බෙක් අ වෙි

නුගේගොඩ, ,

Open: 6.30 AM to 7.30 PM Price Range: 200-500 Rupees

Telephone+94 11 430 9273 / +94 11 282 0633
ස්පයිස් අයිස් ඹමෙිගා රිජන්සි හොටෙල්

,

Open: 6.30 AM to 11 PM Price Range: 0-200 Rupees

Telephone+94 11 258 2277 / +94 11 236 3604 / +94 11 258 7820
ස්වයිරි

50, නුවර පාර, ,

Open: 11 AM to 11 PM Price Range: 200-500 Rupees Directions: From Orr's Hill, take the Kandy Road away from town, it's before the petrol shed and across from the vegetables stand.

Telephone+94 77 882 8411

Stats

There are 28649 listings, 863 categories and 102 owners in our website