සාම්ප්‍රදායික ආහාරRSS

ද පෙනින්සුලා

372A, නාවල පාර, ,

Telephone+94 11 286 2940
තම්බපන්නි

496/1, ආර් ඒ ද මැල් මාවත, ,

Telephone+94 11 259 4496
ඔරියන්ට්

හෝටෙල් නීපෝන්, 123, කුමාරන් රත්නම් පාර, ,

Telephone+94 11 243 1887

මමීස්

0 reviews
මමීස්

154, රෝහල් පාර, ,

Telephone+94 11 276 3753
මිහිරි පුද්ගලික සමාගම

384 1/1, ඔල්ඩ් මොටර් සට්‍රීට්, ,

Telephone+94 11 243 2081
ගයාන් කැබින් ටෙරස

453, ගාලු පාර, ,

Telephone+94 11 258 8811
කැෆේ ආසියානා

97, හිල් වීදිය, ,

Telephone+94 11 420 2003

යාල්

0 reviews
යාල්

56, වාවර්සෙට් පෙදෙස, ,

නුග ගම

0 reviews
නුග ගම

77, ගාළු පාර, ,

www.cinnamonhotels.com/cinnamongrandcolombo/dining/nuga-gama

Cinnamon Grand, 77, Galle Road, Colombo 03

කරී ලිව්ස්

හිල්ටන් 2, සර් සි ඒ ගාර්ඩනර් මාවත, ,

එශියන් පුඩි ඇන්ඩි ස්පයිස් කයින් ටෙස්ටි

Dear Vendor, I would like to take this opportunity of briefly introducing Asian Foods & Spices, Queen Taste., operational food supply Company, which is a well-established organization for the past 2years, with business transactions being carried out in ...

E-mail
හෙලදිව

අංක 13, හුනුපිටිය පාර, ,

www.facebook.com/heladiva.lk

Open: 7 AM to 7 PM (Snacks), 7 AM to 9 AM (Breakfast), 12 noon to 3 PM (Lunch) Price Range: 0-200 Rupees Directions: Heladiva is down the lane that runs next to the Gangaramaya Temple. From the Gangarama Road (James Peiris Mawatha) you can turn down the ...

Telephone+94 11 243 2872
ද බ්‍රයිඩ් රෙස්ටුරන්ටි

,

Open: 7 AM to 10 PM (Breakfast: 7 AM to 10 AM, Lunch: 12 PM to 3 PM, Dinner: 7.30 PM to 10 PM and Snacks served: 10 AM to 10 PM Price Range: 500-1000 Rupees Directions: The rest house is about 37km along the A7 (Avissawella-Hatton-Nuwara Eliya) highway. ...

Telephone+94 36 228 7528
රජ බොජුන්

කොළඹ, ,

www.rajabojun.lk

Open: 7PM to 11PM Price Range: 1500+ Rupees Directions: Turn towards Premasiri Super Market from the Liberty roundabout - you'll find the Liberty Arcade on your right and the Raja Bojun neon sign on the top is hard to miss. Go in and take the lift to th ...

Telephone+94 11 471 6171
E-mail
ස්පයිස් අයිස් ඔමෙිගා රිජන්සි හොටෙල්

,

Open: 6.30 AM to 11 PM Price Range: 0-200 Rupees

Telephone+94 11 258 2277 / +94 11 236 3604 / +94 11 258 7820
ස්වයිරි

50, නුවර පාර, ,

Open: 11 AM to 11 PM Price Range: 200-500 Rupees Directions: From Orr's Hill, take the Kandy Road away from town, it's before the petrol shed and across from the vegetables stand.

Telephone+94 77 882 8411
පිජන් අයිලන්ඩිබිචි රිසෝටි

11 මිලිපොස්ටි, නිලාවෙලි, ,

www.facebook.com/pages/Pigeon-Island-Beach-Resort-Nilaveli/2

Open: 24 hours (hotel) Price Range: 1000-1500 Rupees Directions: Take the road north out of Trinco town to Nilaveli. After the sign for Nilaveli Beach Resort you should see the Pigeon Island sign, it's around the 11th milepost. Turn right and then turn ...

Telephone+94 26 492 0633
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website