නිර්මාංශ ආහාරRSS

ආර්කේඩ් නිදහස් චතුරශ්‍රය

ආර්කේඩ් නිදහස් චතුරශ්‍රය, ,

www.arcadeindependencesquare.com

Its the dawn of a new era of transformation, as the capital city of Colombo develops to become the wonder city of Asia. Today, as Arcade - Independence Square is unveiled, an iconic landmark is added to Sri Lanka

E-mail
ශ්‍රීයානි වෙජිටෙරියන් රෙස්ට්

131, 2 වන හරස් වීදිය, ,

Telephone+94 11 232 6289
සාවනා බවන

30, ඩබ්ලිව් ඒ සිල්වා මාවත, ,

Telephone+94 11 259 0133

මතුර

0 reviews
මතුර

185, හැව්ලොක් පාර, ,

Telephone+94 11 255 6889
ග්‍රීන්ඩ්ලැන්ඩ් - කොළඹ 04

3A, සෘබෙරි ගාර්ඩන්, ,

Telephone+94 11 258 5592
ෆුඩ් වෙව්ස්

310A, හයිලේවල් පාර, ,

Telephone+94 11 285 6375
ඒ එස් බී

30, ඩබ්ලිව් ඒ සිල්වා මාවත, ,

Telephone+94 11 259 0133
ශ්‍රි වීහාර්

03, ශ්‍රී සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති මාවත, ,

Telephone+94 11 259 6597
ෆුඩ් වෙව්ස්

14, තන්දවත්ත පාර, ,

Telephone+94 11 282 2922
ග්‍රීන් ලැන්ඩ් - කොළඹ 06

3ඒ , ශබරි උද්‍යානය, ,

Telephone+94 11 258 1986
හෙලදිව

අංක 13, හුනුපිටිය පාර, ,

www.facebook.com/heladiva.lk

Open: 7 AM to 7 PM (Snacks), 7 AM to 9 AM (Breakfast), 12 noon to 3 PM (Lunch) Price Range: 0-200 Rupees Directions: Heladiva is down the lane that runs next to the Gangaramaya Temple. From the Gangarama Road (James Peiris Mawatha) you can turn down the ...

Telephone+94 11 243 2872
කැෆේ ජේ

,

Open: +94 31 227 9000 Price Range: 500-1000 Rupees Directions: If you drive to Negombo, turn from Porutota road and keep an eye out for the Jetwing name boards on the side of the road, leading up to the hotels. Find Jetwing Blue. Café J is just next doo ...

Telephone+94 31 227 9000
ද බ්‍රයිඩ් රෙස්ටුරන්ටි

,

Open: 7 AM to 10 PM (Breakfast: 7 AM to 10 AM, Lunch: 12 PM to 3 PM, Dinner: 7.30 PM to 10 PM and Snacks served: 10 AM to 10 PM Price Range: 500-1000 Rupees Directions: The rest house is about 37km along the A7 (Avissawella-Hatton-Nuwara Eliya) highway. ...

Telephone+94 36 228 7528
බෝ සෙවන

හයිලෙවල් පාර, ,

Open: Lunchtime Price Range: 0-200 Rupees Directions: On the High Level Road, go across the Nugegoda flyover, heading out of town. Bo Sevana is a tiny spot on the right, about 20 meters past the Jambugasmulla Road junction.

Telephone+94 11 281 3223 / +94 11 281 9361
සෙන්සාල් බත්තරමුල්ල

බත්තරමුල්ල, ,

www.sensaal.com

Open: 6 AM to 11 PM Price Range: 200-500 Rupees

Telephone+94 11 286 9819 / +94 11 287 1497
රජ බොජුන්

කොළඹ, ,

www.rajabojun.lk

Open: 7PM to 11PM Price Range: 1500+ Rupees Directions: Turn towards Premasiri Super Market from the Liberty roundabout - you'll find the Liberty Arcade on your right and the Raja Bojun neon sign on the top is hard to miss. Go in and take the lift to th ...

Telephone+94 11 471 6171
E-mail
දියවන්නා කොත්තු හට්

බත්තරමුල්ල, ,

Price Range: 200-500 Rupees Directions: It is at the intersection between Japan Friendship road and Thalawathugoda road (on your left you'll see a lit up Kandos balloon).

ස්පයිස් අයිස් ඔමෙිගා රිජන්සි හොටෙල්

,

Open: 6.30 AM to 11 PM Price Range: 0-200 Rupees

Telephone+94 11 258 2277 / +94 11 236 3604 / +94 11 258 7820
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website