අන්තර්ජාල සේවාRSS

ලොතරයි තොරතුරු

www.raffleresult.net

Sri Lanka Lotteries Results. National Lotteries Board and Development Lotteries Board Lotteries Results. Govi Setha,Mahajana Sampatha,Supiri Wasana Sampatha,Vasana Sampatha,Jathika Sampatha,Sampath Rekha,Power Lotto,Mega 50,Jayoda,Jana Jaya,Developme ...

විදුලිබල බිල්පත් අන්තර්ජාලය මඟින් ගෙවීම

onlinepay.leco.lk

To gain the benefits of our online bill payment system,please register with us first. Please use the Sign up link to get registered. All the registered users get the opportunity to use our online bill payment system. LECO http://onlinepay.leco.l ...

Telephone+94 11 237 1688
E-mail
මාතර පිරවීම් ස්ථානය

509, ගාලු පාර, ප රණ, මාතර, ශ්‍රී ලංකාව, , , , 00700

www.pubad.gov.lk/web/index.php?option=com_circular

Facilitate viewing Circulars according to the selected Year/Type and by Keyword/Circular no http://www.pubad.gov.lk/web/index.php?option=com_circular

Telephone+94 11 2696211-13
Fax+94 11 2695279
E-mail
රජයේ ගණුදෙනු

, , 00700

www.pubad.gov.lk/web/index.php?option=com_tf_transfer

Ministry of Public Administration and Home Affairs controls information of the transfers but do not facilitate mutual transfer for any transfer request. Government employee is responsible to find and communicate with a proper employee for their mutual tra ...

Telephone+94 11 2696211-13
Fax+94 11 2695279
E-mail
ටිනාස් ෆොටෝ(පුද්)සමාගම

41, කේ බී ක්‍රිස්ටි පෙරේරා මාවත, ජම්පටා වීදිය, කොළඹ 013, ශ්‍රී ලංකාව, , , , 01000

For a Short Visit to Sri Lanka, travellers should obtain an ETA with effect from 1st of January 2012. On the basis of reciprocity, citizens of The Republic of Singapore, The Republic of Maldives and The Republic of Seychelles are exempt from the requirem ...

Telephone94115329000
E-mail
රජයේ පාසැල් වල 1 සිට 11 දක්වා ගුරුපොත

ඉසුරුපාය, , , 10120

www.edupub.gov.lk/TextBookDownload.html

Download government school books. Grade 1 to grade 11 all text books available for download in Sinhala, English and Tamil medium. Visit to below link for download text books http://www.edupub.gov.lk/BooksDownload.php?fbclid=IwAR0IEGeTixYjNWJQTQpFCx8Pj ...

Telephone0112 784815
Fax0112 784815
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website