පළාත් සභා අමාත්‍යවරුRSS

ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය - බස්නාහිර පළාත

කොළඹ 4,

Phone no. Name Designation E mail 011-250-3044 Mr. A.W. Gunarathne Secretary [email protected] 011-250-3045 Mr. J.H.P. Samarasena Assistant Secreta ...

Telephone+94 11 250 3044
E-mail
ප්‍රවාහන, ක්‍රීඩා සහ සමුපකාර අමාත්‍යාංශය - බස්නාහිර පළාත

බත්තරමුල්ල,

Phone no. Name Designation E mail 011-551-2616 Mr. A. Ramanayake Secretary [email protected] 011-551-2617 Mr. R.H.T.S. Hettiarachchi Asst. Secretary [email protected] ...

Telephone+94 11 551 2616
E-mail
බලශක්ති, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන, ක්‍රීඩා, තරුණ කටයුතු, සමාජ සුභසාධන, කුඩා කර්මාන්ත සහ රෙදිපිළි අමාත්‍යාංශය - ඌව පළාත

බදුල්ල,

Phone no. Name Designation E mail 055-222-2807 Mr. W.M. Upali Nayanananda Wijesundara Development Assistant (Planning) 055-222-2808 Mr. Sumathipala Liyanarachchi ...

Telephone+94 55 222 2810
E-mail
මාර්ග සංවර්ධන, නිවාස, ජල සැපයීම, පාරිභෝගික කටයුතු හා සමුපකාර හා ආහාර සැපයීම හා ව්‍යාප්ති අමත්‍යාංශය- ඌව පළාත

බදුල්ල,

Phone no. Name Designation E mail 055-222-2337 Mr. M.A.B. Daya Senarath Secretary [email protected] Mr. C. Dissanayake ...

Telephone+94 55 222 2337
E-mail
සෞඛ්‍ය, දේශීය වෛද්‍ය , සමාජ සුභසාධන, පරිවාස හා ළමා සක්නාර අමාත්‍යාංශය - ඌව පළාත

බදුල්ල,

Phone no. Name Designation E mail 055-222-3263 Mrs. Achira Peiris Management Assistant 055-222-3264 Miss. R.M.P.T.M. Ranasinghe Program Assistant ...

Telephone+94 55 222 3265
E-mail
මුදල්, සැලසුම්, නීති හා රෙගුලාසි, දේශීය රාජ්‍ය, අධ්‍යාපන, හින්දු සංස්කෘතික, සංචාරක ව්‍යාපාර අමාත්‍යාංශය - ඌව පළාත

බදුල්ල,

Phone no. Name Designation E mail 055-222-9686 Mr. I.R. Dilshan Program Assistant (Finance) 055-222-9687 General Number 055-222-9688 General Number 055-222-9689 General ...

Telephone+94 55 222 9686
E-mail
ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු, ග්‍රාමීය කර්මාන්ත, ග්‍රාමීය සංවර්ධන, සංචාරක, ආර්ථික සංවර්ධන, සමාජ සුබසාධන, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක, කාන්තා කටයුතු, නිවාස හා ඉදිකිරීම් සහ මිනිස් බල හා රැකියා අමාත්‍යාංශය - දකුණු පළාත

Galle

Phone no. Name Designation E mai Mr. U.G.D. Ariyathilaka Hon. Minister [email protected] 091-222-6427 Mr. A.W. Sarath Secretary ...

Telephone+94 91 222 6427
E-mail
අධ්‍යාපන, ඉඩම්, ඉඩම් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග, මාර්ග, තොරතුරු, ග්‍රාමීය හා රාජ්‍ය යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය - දකුණු පළාත

ගාල්ල,

Phone no. Name Designation E mail VACANT Provincial Land Commissioner [email protected] 091-222-3477 Mr. Jayasiri Ruwan Pathirana Secretary secretary@l ...

Telephone+94 91 222 3477
E-mail
සංස්කෘතික කටයුතු, ආහාර සැපයීම හා ව්‍යාප්තිය, ධීවර, වාණිජ හා සමුපකාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය - දකුණු පළාත

ගාල්ල,

Phone no. Name Designation E mail 091-223-4532 Mr. K.H.A. Keerthirathne Secretary [email protected] 091-223-4533 Mrs. A. A. Gunaseeli Deputy Secretary (Administration) dsadmin@e ...

Telephone+94 91 223 4532
E-mail
ප්‍රධාන අමාත්‍ය, සෞඛ්‍ය, ප්‍රාදේශීය රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය - දකුණු පළාත,

ගාල්ල,

Phone no. Name Designation E mail 091-222-2449 M.W. Wijethilake Secretary [email protected] A.U. Welarathne Additional Secretary (Administration) [email protected]. ...

Telephone+94 91 222 2449
E-mail
සමාජ සුභසාධන, පරිවාස හා ළමා සත්කාර, ග්‍රාමීය සංවර්ධන හා ග්‍රාමීය කර්මාන්ත - සබරගමුව පළාත

රත්නපුරය,

Phone no. Name Designation E mail 045-346-1530 Mr. A.M.R.S.A. Adhikari Assistant Secretary (Administration) [email protected] 045-346-1531 Ms. G. Sithara Madhaw ...

Telephone+94 45 346 1530
E-mail
ඉඩම්,කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග හා සත්ව නිෂ්පාදන අමාක්‍යාංශය - සබරගමුව පළාත

රත්නපුරය,

Phone no. Name Designation E mail 045-222-4425 Mr. E.L.Chandrasena Secretary [email protected] Mr. T.B. Wikramasinghe Assistant Secre ...

Telephone+94 45 222 4425
E-mail
සමාජ සුභසාධන, පරිවාස හා ළමා සත්කාර, ග්‍රාමීය කර්මාන්ත සංවර්ධන හා ග්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය - වයඹ පළාත

කුරුණෑගල,

Phone no. Name Designation E mail 037-223-1743 Mrs. W.M.R. Wickkramasinghe Management Assistant (Secretary Room) 037-223-1744 Mrs. W.R.R.P. Wijerupa Administrative Off ...

Telephone+94 37 223 1745
E-mail
සෞඛ්‍ය, දේශීය වෛද්‍ය, ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු  අමාත්‍යාංශය - වයඹ පළාත

කුරුණෑගල,

Phone no. Name Designation E mail 037-222-7664 Mr. T.B. Wikramasinghe Assistant Secretary [email protected] 037-222-7665 Mr. B.M. Chandrarathne Accountant ...

Telephone+94 37 222 7664
E-mail
කෘෂිකර්ම, කුඩා වාරිමාර්ග, ගොවිජන සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය - වයඹ පළාත

කුරුණෑගල,

Phone no. Name Designation E mail 037-3765-333 Mr. W.G. Dayananda Secretary [email protected] 037-376-5334 Mr. K.A. Nandasiri Deputy Director (Planning) [email protected] ...

Telephone+94 37 376 5333
E-mail
වයඹ පළාත,"ප්‍රධාන ලේකම් (වයඹ පළාත )

පළමු මහල,පළාතේ සභා කාර්යාල සංකීර්ණය, ,

Phone no. Name Designation E mail Hon. Athula Wijesinghe Chief Minister [email protected] Mrs. Kusum Gunarathne Private Secretary ...

Telephone+94 37 222 1705
E-mail
සෞඛ්‍ය, දේශීය වෛද්‍ය, සමාජ සුභසිද්ධිය, පරිවාස හා ළමා සත්කාර සේවා, ක්‍රීඩා කටයුතු හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍යාංශය, "උතුරු මැද පළාත

අනුරාධපුරය,

Phone no. Name Designation E mail 025-222-4280 Mrs. Chandra Karunarathne Secretary [email protected] 025-222-4282 Mrs. W.T. Anoma Manel Assistant Secretary (Ad ...

Telephone+94 25 222 4280
E-mail
සමුපකාර, වෙළඳ හා ආහාර, රෙදිපිළි හා ග්‍රාමීය සංවර්ධන, කර්මාන්ත හා නිවාස අමාත්‍යාංශය - උතුරු මැද පළාත

අනුරාධපුරය,

Phone no. Name Designation E mail 025-223-6484 D.M.C.K. Chandradasa Secretary [email protected] 025-223-6485 W.M.R.B. Weerasekara Assistant Secretary (Planning) asp ...

Telephone+94 25 223 6484
E-mail
කෘෂිකර්ම , කෘෂිනිෂ්පාදන අලෙවිකරණය, සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය, කාන්තා කටයුතු හා පළාත් සභා කටයුතු අමාත්‍යාංශය - උතුරු මැද පළාත

අනුරාධපුරය,

Phone no. Name Designation E mail 025-222-2757 R.K.Premasiri Secretary [email protected] 025-222-2758 N.B.Krishantha Kumara Assistant Secretary (Pla ...

Telephone+94 25 222 2757
E-mail
උතුරු මැද පළාත

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මාවත,අනුරාධ උතුරුමැද පළාත,

Phone no. Name Designation E mail 025-223-5330 Mr. Ananda Kularathna Secretary [email protected] 025-223-5331 Mr. R.M.M.G.Rathnayake Assistant Secretary (Finance) asfinance ...

Telephone+94 25 223 5330
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website