ගිලන් රථ සේවාRSS

වින්සෙත පෞද්ගලික රෝහල

49, ආණන්ද රාජකරුණා මාවත, ,

winsethahospitals.lk

Telephone0112683983, 0112697261
රෝයල් පෞද්ගලික රෝහල

35, දේවානන්ද පාර නාවින්න, ,

www.royalnursinghome.com

Telephone0112804040, 0711600600
E-mail
නයින්වෙල්ස් රෝහල

55/1, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහෙන්පිට, ,

www.ninewellshospital.com

Telephone0114520999, 0112049999
E-mail
කිංස් රෝහල කොළඹ

18ඒ, මුහන්දිරම් ඊ ඩී බාබරා මාවත නාරාහෙන්පිට, ,

kingshospital.lk

Telephone0117743743
E-mail
මෙඩි කෝල්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිඩට්

05, හැව්ලොක් පාර, ,

Telephone0112556605 0112556609
ඉන්ටර්නැෂනල් මෙඩිකල් කෙයා

96, අඹගහපුර, ,

Telephone0772270767, 0112585757, 0774989277
සෙලින්කෝ සිවිට් කෙයාර් (පුද්) සමාගම

සෙලින්කෝ සිවිට් කෙයාර් (පුද්) සමාගම, ,

Telephone+94 11 533 3000
හෙප්ත් ස්කැන් (පුද්) සමාගම

9ඒ,ටිකල් පාර, ,

Providing Health Care Facility,Ambulance Services,OPD Services,Nursing Home facility.

Telephone+94 11 267 5078
වෙස්ටර්න් හොස්පිටල්ස් (Western Infirmary)

218, කොටා පාර, ,

www.westernhospital.lk

Western Hospital (Western Infirmary) is a healthcare institution with over 30 years of experience in Sri Lanka. Renowned for having the longest standing Haemodialysis and Kidney Transplantation Programme in Sri Lanka, we pride ourselves on our dedicated h ...

Telephone+94 11 739 2260 / +94 11 268 5413
Fax+94 11 268 2372
E-mail
හේමාස් රෝහල් (පුද්) සමාගම

389, මීගමුව පාර, ,

www.hemashospitals.com

Welcome to Hemas Hospitals - your chain of internationally accredited, multi-specialty, family hospitals situated in Wattala, Galle and most recently, Thalawathugoda. We, at Hemas Hospitals, strive to give you the best in patient care validated by inte ...

Telephone+94 117 888 888
E-mail
සෙත්මා රෝහල් (පුද්) සමාගම

6,ක්වින් මෙරීස් පාර, ,

Activities: Providing total Patient Care by fulfilling all types of Medical Facilities. (Channelling,Laboratory Service,Surgical Care,Gynaecology,Eye,ENT,X-Ray,ECG,Scanning,Pharmacy,Paediatrics,Sigmoidoscopy,OPD,Emergency Care,Ambulance Service)

Telephone+94 33 223 3501-4
මෝදරවීල මෙඩිකල් සර්වීස් (පුද්) සමාගම.

708/1, ගාළු පාර, නල්ලුරුව, ,

Telephone+ 94 38 224 0294
මෙඩිහෙල්ප් හෙල්ත්කෙයාර් පුද් සමාගම

21/ඒ, ඇල්ෆඩ් පෙදෙස, ,

medihelponline.net/home.html

Once a family has registered with MEDIHELP, all family members residing in that house are entitled to receive treatment at home. Another important factor is that MEDIHELP is an approved blood collecting center for reputed hospitals such as Durdans and Asi ...

Telephone+94 11 237 5888
පාර්ක් රෝහල් ගිලන් රථ සේවාව

186, පාර්ක් පාර, ,

www.parkhospitals.com

Telephone+94 11 259 0200 /+94 11 258 7715
E-mail
ශ්‍රී ලංකා රතු කුරුස ගිලන් රථ සේවා

104 ධර්මපාල මාවත, ,

Telephone+94 11 269 1095 / +94 11 269 1095 / +94 11 267 2727
ශාන්ත ජෝන් ගිලන් රථ

65/11,සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත, ,

The St. John Ambulance Association and Brigade of Sri Lanka (also often referred to as the St. John Ambulance of Sri Lanka) is a charitable organisation providing healthcare services to the Sri Lankan public. Its members also perform voluntary first aid c ...

Telephone+94 11 243 7744 / +94 11 234 1736

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29290 listings, 925 categories and 102 owners in our website