රජයේ රෝහල්RSS

Show map
අම්පාර මහ රෝහල

අම්පාර මහ රෝහල, ,

Telephone+94 632 222261,+94 632 224725
මහනුවර ජාතික රෝහල

ජාතික රෝහල, ,

Telephone+94 812 223337
ගාල්ල ජාතික රෝහල

ජාතික රෝහල, ,

Telephone+94 912 222261
ජාතික අක්ෂි රෝහල

ජාතික අක්ෂි රෝහල, වෝඩ් පෙදෙස, ,

National Eye Hospital is the top level tertiary eye care hospital in Sri Lanka. This was established in the era of British government as an Eye and ENT hospital and became "Victoria Memorial Eye Hospital" in 1962.This Hospital now consists of an OPD, 18 w ...

Telephone+94 112 693911 - 5
ද සොයිසා කාන්තා රෝහල

ද සොයිසා කාන්තා රෝහල, ,

Telephone+94 112 696224-6
දන්ත වෛද්‍ය රෝහල

දන්ත වෛද්‍ය රෝහල, ,

Telephone+94 112 693106
දකුණු කොළඹ මහ රෝහල

දකුණු කොළඹ මහ රෝහල, කළුබෝවිල, ,

Telephone+94 112 763065
කොළඹ උතුරු මහ රෝහල

කොළඹ උතුරු මහ රෝහල, ,

Telephone+94 112 959261 - 4
කාසල් වීදිය කාන්තා රෝහල

කාසල් වීදිය කාන්තා රෝහල, ,

Telephone+94 112 696231/2
ජාතික පිළිකා රෝහල සහ පිළිකා මධ්‍යස්ථානය

ජාතික පිළිකා රෝහල සහ පිළිකා මධ්‍යස්ථානය, ,

Telephone+94 112 850253
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website