ඇස් කණ්නාඩි සේවාRSS

ඇපොලෝ ඔප්ටීෂන්

ජෝර්ජ් ආර්. ඩී සිල්වා මාවත, කොටහේන, ,

Telephone+94 11 2363 609
Fax+94 11 2363 609
E-mail
ෆැෂන් ඔප්ටික්

38, ෆ්ලවර් පාර, ,

www.fashionoptic.lk

Telephone+94 71 4715880 / +94 11 2573444 / +94 11 5732040
Fax+94 11 5732044
E-mail
රේ බෑන්ඩ්ස් දෘෂ්ටි විශේෂඥයෝ - කිරිබත්ගොඩ

කිරිබත්ගොඩ, ,

www.raybanopticians.com

Telephone0112 912 333
E-mail
කබ්රාල් ඔප්ටීෂන්ස්

05, ශ්‍රී වික්‍රම මාවත, ,

Telephone011 2 939 563 / 077 7 696 869
E-mail
නලින් මලල්ගොඩ ඔපිටොමෙට්රිස්ට් ටෙක්නෝ විෂන් (පුද්) සමාගම

50, වොර්ඩ් පෙදෙස, ,

Telephone+94 11 4713603,+94 11 5332561
E-mail
අනෝමා ඔප්ටිෂියන්

128, හයිලෙවල් පාර, ,

Opticians Ophthalmic (Optometrists)

Telephone+94 11 2823365
Fax+94 11 2853728
E-mail
ඔප්ටික් ඔප්ෂන් (පුද්) සමාගම

01, ආර් ඒ ද මෙල් මාවත, , ,

Telephone+94 11 2507778
නිෂාමනි දුරුගේ දෘෂ්ටි විශේෂඥයින්ගේ

277/01, හයිලේවල් පාර, මහල්වරාව, ,

www.nishamaniopt.com

Nishamani Duruge Optometrists have been catering to the eye-care needs of people since 26th August 1995. Partnership of President Partner Optom. Samanthi Nishamani Duruge and Managing Partner Optom. Gamini Prasanna Duruge are at the helm of this customer- ...

Telephone+94 11 2842 997
E-mail
ජාතික දෘෂ්ය

89/10,ප්‍රීන්ස් වීදිය, ,

Telephone+94 114722423
ලයිෆ් ස්ටයිල් ඉන්ටර්නැෂනල් ලංකා (පුද්) සමාගම

168 - 7,සිරි ජයසුන්දර මාවත, නාවල පාර, ,

Telephone+94 11 2890453
එරික් රාජපක්ෂ ඉම්පොර්ට් කම්පැණි

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Fax+94 11 2440521
E-mail
ඒ ඇන්ඩ් ඒ ඉන්ටර්නැෂනල් ඔප්ටිසියන්

100, බෞද්ධාලෝක මාවත, බම්බලපිටිය, ,

Telephone+94 11 2595413
ජෝර්ජ් ගුණර්ත්න

ඕල්කට් මාවත, ,

georgegooneratne.lk

George Gooneratne Optometrists are one of the pioneer optical eyewear companies in Sri Lanka for more than 50 years. It is an independent and professional optical chain. We have more than 20 Branches Island wide with around 80 dedicated and qualified staf ...

Telephone+94 11 239 2844
Fax+94 112 392 845
E-mail
වසන් අයි කෙයාර්

423, ගාළු පාර, ,

www.vasaneye.lk

All Vasan Eye Care Hospitals have an in-house dedicated Optical Outlet, which showcases more than 1000 options of brand and non- brand spectacle frames, suiting to every profile of the patients requirement starting from budget frames to high end brand fra ...

Telephone+94 11 756 4500
Fax+94 71 100 3907
E-mail
විෂන් කෙයාර්

06, වෝඩ් පෙදෙස, ,

www.visioncare.lk

Vision Care Optical Services (Pvt) Ltd continues to focus on providing value through personalized service and a highly professional and qualified team using the latest technology in equipment. We offer the latest in frame and lens technology from the worl ...

Telephone+94 11 268 2170 / +94 11 268 1172
Fax+94 11 268 1173 / +94 11 533 4928
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website