ෆාමසිRSS

ෆාතිමා කෙමිස්ට්ස්

30, ද කෘස් පාර, ,

Telephone+94 31 222 2027
එෆ් ආර් ආර් එන්ටර්ප්‍රයිසස්

424, ප්‍රධාන වීදිය, ,

Telephone+94 31 223 3354
එම්පයර් මෙඩිකල් ස්ටෝර්ස්

38, කොළඹ පාර,

Telephone+94 33 222 2455
දුම්බරා ඔසුසල

5, මාතලේ පාර,

Telephone+94 81 247 6247
ඩික්සන් ඔසුසල සහ වෙළඳසැල

28/1, නව ගුවන් තොටුපල පාර, ,

Telephone+94 11 263 4292
දේශා ඔසුසල

23 කොටුව පාර,

Telephone+94 32 222 2143
ඩෙල්ටා මෙඩිකල්ස්

512, පේරාදෙණිය පාර, ,

Telephone+94 81 222 4250
ආසිරි ගෘප් ඹෆ් හොස්පිටිල්

කොළඹ 05, , ,

www.asirihospitals.com

About Asiri Group Asiri Group of Hospitals is renowned for offering Sri Lanka’s most empathetic, technologically-driven and cutting-edge health care service. With a history of providing a number of ‘Firsts’ to the Sri Lankan healthcare sector, the grou ...

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
බවර්ස් සමාගම

86, ගාලු පාර, කොළඹ 03, ශ්‍රී ලංකාව, ,

www.baurs.com

We are pioneers in scientific manuring and became the trend setter in the plantation industry in Sri Lanka which was then known as Ceylon. It was the single most important factor which enabled Sri Lanka to become a major contender in the International mar ...

Telephone+94 11 473 2600
Fax+94 11 244 8493
E-mail
යුනියන් කෙමිස්ට්‍රික්ස්

460, යුනියන් පෙදෙස, ,

www.unionchemists.com

Our main business is retail pharmacy and import of Professional and home care medical equipment. Presently we cater to over 5000 prescription a day from our three outlets in Colombo and supply the major government and private hospitals in the island. ...

Telephone0112 692 532
හේල්ත්ගාර්ඩි

117, ධර්මපාල මාවත, ,

www.lankapharma.com

VISION To be the role model of innovation in healthcare retailing in South Asia MISSION To offer primary healthcare solutions that exceed customer expectations through, leveraging relationships with strategic partners, the power of ICT and empowered ...

Telephone+94 11 2446539
Fax+94 11 2446535
දයා පෙරේරා සහ සමාගම

319 ,ගාලු පාර, ,

Telephone(+94) ( 034) 2232099
ඩි කේ ඩි එන්ටර්ප්‍රයිසස්

6 ජංගම වෙළද සංකිර්ණය, ,

Telephone(+94) ( 081) 2352395
ක්‍රිස්ටල් ෆාමසි

162 ප්‍රධාන පාර, ,

Telephone(+94) ( 091) 2234762
ක්‍රසන්ට් ෆාමසි ද

327 හැව්ලොක් පාර, ,

Telephone(+94) ( 011) 2584679
කොළඔ ෆාමසි කම්පැනි ලිමිටඩ්

505 යුනියන් පෙදෙස, ,

Telephone(+94) ( 011) 2691083
කොළඔ මෙඩිකල් ස්ටෝර්ස්

20 යුනියන් පෙදෙස, ,

Telephone(+94) ( 011) 2325675
කොළඔ සෙන්ට්‍රල් කෙමෙස්ටික්ස්

35 යුනියන් පෙදෙස, ,

Telephone(+94) ( 011) 2422351

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website