පශු වෙෙද්‍යවරුRSS

වෛද්‍ය නිලන්ත ගුණතිලක

202 හයිලෙවල් පාර, ,

PETS PLACE ANIMAL CLINIC Contact details: 0772600512 , 0112894687 Opening hours - 9.00am - 8.00pm

Telephone+94 77 260 0512 / +94 11 289 4687
E-mail
ආචාර්ය  ආර්. වී ලෙනෝරා මිය

කළුතර, ,

Designation : District Veterinary Surgeon - Kalutara

Telephone+94 38-223 1616
Fax+94 38-223 1616
E-mail
ආචාර්ය  එම්. ඩී ඒ කේ ජයමහ මිය

ගම්පහ, ,

Designation : District Veterinary Surgeon - Gampaha

Telephone+94 11-292 1770
Fax+94 11-292 1770
E-mail
ආචාර්ය එස්. ද ලිවේරා මිය

කොළඹ, ,

Designation : District Veterinary Surgeon - Colombo

Telephone+94 11-313 2345
Fax+94 11-313 2345
E-mail
ආචාර්ය කේ කේ සරත්

බස්නාහිර පළාත, ,

Designation : Veterinary Surgeon

ආචාර්ය එස් කේ ෂන්මුගනාදන්

බස්නාහිර පළාත, ,

Designation : Deputy Provincial Director

Telephone+94 11-295 2917
Fax+94 11-295 9260
ආචාර්ය  එස් එම් ඩී අයි එන් අත්තනායක මිය

බස්නාහිර පළාත, ,

Designation : Provincial Director

Telephone+94 11-295 9260
Fax+94 11-295 9260
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29290 listings, 925 categories and 102 owners in our website