රසායනික ද්‍රව්‍යRSS

ග්‍රින්ෆිල්ඩිස් ඉන්ටි‘ල් පුද්ගලික සමාගම

5/7 ඇලෙක්ස් රණසිංහ මාවත,

Service Providers / Wholesale Suppliers of steel products,chemical raw materials,construction materials,mineral sands,aircraft parts,zircon stone,ilmenite

Telephone94-11-2645312
Fax94-11-2641897
ෆිලන්සර්එ

ලැන්කොර් මාවත, රිලාවුල්ල, ,

Exporters of chemical raw material

Telephone94-77-7716966
ස්විස්ලෝයිඩි සමාගම

ලෝක වෙළද මධ්‍යස්ථානය, ,

Exporters of textile coatings

Telephone94-11-5577615
Fax94-11-5577699
බන්ස් ට්‍රෙඩර්ස්

,

Wholesale Suppliers of fabric conditioner

Telephone94-111-1111
මවිස් කෙන්ටි එක්ස්පොර්ටි

72, අත්තිඩිය පාර, ,

Manufacturer of textile chemicals

Telephone+94-011-2635394
ට්ඩ්ප් තෙර්මො ලිනෙ

212 1/ඒ, චින්තන මාවත, ,

Manufacturer / Importer of thermoplastic road marking material

යුනික් ඔටෝ මැටික් පුද්ගලික සමාගම

පාසැල් මාවත,

Wholesale Suppliers of textile finishing chemicals

Telephone94-77-7326297
ජීනාස්රි ඇබරෑමිහල

11,මාලිගාව පාර, ,

Manufacturer of dyeing chemicals,textile processing chemical

Telephone94-11-2632077
අක්තිය ගෝබල්

145 -1/2 ,මහාවිද්‍යාලය මාවත, ,

Exporters / Service Providers / Wholesale Suppliers of paper chemical,building materials,ceramic sanitary ware

Telephone94-11-5830842
Fax94--11-2389442
නිකෝ රසායනික ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ශාලාව

08, 7 වැනි පටුමග, ආසිරි උයන, ,

Manufacturer / Importer of thinners

Telephone94-078-3934011
ප්පල් සිටි රසායනික ද්‍රව්‍ය පුද්ගලික සමාගම

18ඒ ෆුලිරිටන් කර්මාන්ත වතූකරය, නාගොඩ, ,

Wholesale Suppliers of wood preservative polish,thinner,turpentine

Telephone94-34-2289987
එමි.ජී. ඉන්ඩ්‍රස්ට්‍රිස් පුද්ගලික සමාගම

76/a, අත්තිඩිය පාර, ,

Manufacturer of ps plate,ultra violet varnish,rigit pvc film,cast coated paper,self adhesive tape,duplex board

Telephone+94-11-2738350
Fax+94-11-2739665
රන්කෙමි අලෙවි කිරිමෙි සමාගම

46/8 ඒ, ගැමුණු පෙදෙස, ,

Telephone94-112-806282
ඔවුටිරිචි නිවාස පුද්ගලික සමාගම

බත්තරමුල්ල, ,

Manufacturer / Importer of paints,varnish,thinner,glue

Telephone0094 -11-2775800
මානන් වෙළදාම

40, බොරැපොන පාර, ,

Wholesale Suppliers of thinner

Telephone94-777-313427
ප්‍රින්ටිමැක්ස් සිමා සහිත පුද්ගලික

54/බි, ලින්දිල් වතූයාය, ,

Service Providers / Wholesale Suppliers of metallic motifs,printing ink,paint raw material

Telephone94112400661/2400859/2400860
Fax94112400858
අමිගෝ සිමා සහික පුද්ගලික සමාගම

419, නුවර පාර, ,

Manufacturer / Importer of paint,thinner

Telephone0094-011-2919099
චාමිමික්ස් පුද්ගලික සමාගම

223, දිග්ගල පාර, ‍කෙසල්වත්ත, ,

Manufacturer of automotive body putty,water based wood coatings,enamel paint,sanding sealer,thinner,emulsion paint

Telephone94-38-2235322
ශ්‍රී කණ්ඩායම

කටුනෙරිය,

Exporters / Importer of coir

Telephone094-031-4926619
Fax094-031-5670648
එමි. ගූණසේන වෙළද සමාගම

09, එමි.ඩි. ගූණසේන මාවත, ,

Exporters of cleaning chemicals

Telephone94-001-0722153135
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website