පාවහන් සහ සම් භාණ්ඩRSS

පිරිමි පාවහන්

127/10, පරණ මහනුවර පාර, දළුගම, ,

Genuine Leather Upper, Insock Lining & PVC sole finished for highest standards

Telephone+94 11 291 3995
Fax+94 11 291 0678
E-mail
ඈටැච් කේස් පී.ජී.58

නො 297, ගාළු පාර, ,

www.pgmartin.lk

Attache Case - P.G.58 (3.080 kg) Pilot Bag without Trolly � Genuine Leather (Black/Brown/Tan) Completed with combination lock, bottom nobs and outer pocket. Gross Weight: 6.786 kg

Telephone+94 11 257 5160
Fax+94 11 257 6173
E-mail
ලේඩීස් හයි වෙජ් ෆ්ලිප් ෆ්ලොප්ස්

තැ.පැ. පෙට්ටිය 46, ඩී සැම්සන් රාජපක්ෂ මාවත, බටදූව, ,

www.dsi.lk

EVA, Upper:rubber, Size range: 36-41

Telephone+94 91 223 4597/9
Fax+94 91 223 4182
E-mail
සංචාරක බෑග්

නො 297, ගාළු පාර, ,

www.pgmartin.lk

Genuine Leather Shoulder Bag - BlackInner main compartment with phone holder, front zip pocket, a shoulder strap with high quality accessories. (2.00 kg) Gross Weight: 3.745 kg

Telephone+94 11 257 5160
Fax+94 11 257 6173
E-mail
කාර්මික අත්වැසුම්

නො. 64, බැලුම්මහර, ,

www.clplsrilanka.com

Natural gloving leather Net Weight: 290 gr

Telephone+94 33 522 8228
Fax+94 11 225 8751
E-mail
පිරිමි විධායක බෑග්

නො. 64, බැලුම්මහර, ,

www.clplsrilanka.com

One compartment, Front body out side two pockets, Inside zipper pocket Net Weight: 1.800 kg

Telephone+94 33 522 8228
Fax+94 11 225 8751
E-mail
ලේඛන කවරය

නො 297, ගාළු පාර, ,

www.pgmartin.lk

Laptop Sleeve - Genuine Leather (Black/Brown)One main compartment with a outer zip pocket (1.400 kg) Gross Weight: 1.650 kg

Telephone+94 11 257 5160
Fax+94 11 257 6173
E-mail
පිරිමි පාවහන්

නො. 64, බැලුම්මහර, ,

www.clplsrilanka.com

Upper- Suede Leather Lining- Leather Sole- Leather Sole Size- 39-44

Telephone+94 33 522 8228
Fax+94 11 225 8751
E-mail

රයන්

0 reviews
රයන්

127/10, පරණ මහනුවර පාර, දළුගම, ,

Genuine Leather Upper, Insock Lining & PVC sole finished for highest standards.

Telephone+94 11 291 3995
Fax+94 11 291 0678
E-mail
ලෙදර් ෂීට්

නො. 64, බැලුම්මහර, ,

www.clplsrilanka.com

Corrected grain cow & buffalo, full grain cow & nubuck cow (per Sq. ft.)

Telephone+94 33 522 8228
Fax+94 11 225 8751
E-mail
පිරිමි පාවහන්

නො. 64, බැලුම්මහර, ,

www.clplsrilanka.com

Upper-Full Grain Leather Lining-Leather Lining Sole- Leather Sole Size Range- 39-44

Telephone+94 33 522 8228
Fax+94 11 225 8751
E-mail
පිරිමි පාවහන්

තැ.පැ. පෙට්ටිය 46, ඩී සැම්සන් රාජපක්ෂ මාවත, බටදූව, ,

www.dsi.lk

EVA, Upper: Textile, Size range: 41-46

Telephone+94 91 223 4597/9
Fax+94 91 223 4182
E-mail
පිරිමි සපත්තු

127/10, පරණ මහනුවර පාර, දළුගම, ,

Genuine Leather Upper, Insock Lining & PVC sole finished for highest standards

Telephone+94 11 291 3995
Fax+94 11 291 0678
E-mail

ඩේව්

0 reviews
ඩේව්

127/10, පරණ මහනුවර පාර, දළුගම, ,

Genuine Leather Upper, Insock Lining & PVC sole finished for highest standards

Telephone+94 11 291 3995
Fax+94 11 291 0678
E-mail
දරුවන්ගේ පාවහන්

තැ.පැ. පෙට්ටිය 46, ඩී සැම්සන් රාජපක්ෂ මාවත, බටදූව, ,

www.dsi.lk

EVA, Upper:Textile, Size range: 23-29

Telephone+94 91 223 4597/9
Fax+94 91 223 4182
E-mail
පිරිමි සපත්තු

නො. 64, බැලුම්මහර, ,

www.clplsrilanka.com

Upper-Full Grain Leather Lining-Leather Lining Sole- Leather Sole Size- 39-44

Telephone+94 33 522 8228
Fax+94 11 225 8751
E-mail
ශීත ඍතු අත්වැසුම්

නො. 64, බැලුම්මහර, ,

www.clplsrilanka.com

Five finger glove, Cow nappa leather Lining- Fleece strap with two rings press button

Telephone+94 33 522 8228
Fax+94 11 225 8751
E-mail
කාන්තා පාවහන්

නො. 64, බැලුම්මහර, ,

www.clplsrilanka.com

Upper Canvas Sole-Out Sole Leather Size Range - 35-40

Telephone+94 33 522 8228
Fax+94 11 225 8751
E-mail
ක්‍රීස්

127/10, පරණ මහනුවර පාර, දළුගම, ,

Genuine Leather Upper, Insock Lining & PVC sole finished for highest standards

Telephone+94 11 291 3995
Fax+94 11 291 0678
E-mail
සංචාරක බෑග් පී.ජී.112

නො 297, ගාළු පාර, ,

www.pgmartin.lk

Genuine Leather- With Trolley (Black/Brown/Tan)Two Main compartments, Two outer compartments with zip pockets, two handles, a shoulder strap and completed with a trolley. (2.500 kg) Gross Weight: 20.532 kg

Telephone+94 11 257 5160
Fax+94 11 257 6173
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website