රබර්: All Listings RSS

Filter listings...
මැක් වුඩ්ස්

10, ඥානාර්ථ ප්‍රදීපය මාවත, ,

www.mackwoods.com

Mackwoods is the second oldest mercantile firm in Sri Lanka with over 160 years of experience in the international business arena. The name "Mackwoods" is synonymous with integrity, stability & diversity both locally and internationally. The Mackwoo ...

Telephone+94 11 269 7965-9
Fax+94 11 269 9454
E-mail
රිචඩි පිරිස් ඇන්ඩි කමිපැණි

,

www.arpico.com/plantations.html

Richard Pieris & Company Plc has been touching the lives of Sri Lankans all over the island for 81 years. We have made an incredible mark in the industry and together with a team that is focused on success, have taken our business to new heights. This yea ...

Telephone+94 11 431 0500
Fax+94 11 431 0777
E-mail
ජේ.බී. එන්ටප්‍රයිසස් (පුද්) සමාගම

36/6, නාවල පාර, ,

Tea in Bulk, Sheet Rubber, Mixed Coir Fiber

Telephone+94 11 281 5165
Fax+94 11 281 5166
E-mail
ඕරෙක්ස් ට්‍රේඩිං කම්පැණි

107, බියගම පාර, ,

Sheet Rubber, Copra

Telephone+94 11 291 1566
Fax+94 11 291 1566
E-mail
සාරා ‍ට්‍රේඩිං කම්පැණි

33-සී1, මහබුත්ගමුව පාර, මහබුත්ගමුව, ,

Sheet Rubber

Telephone+94 11 254 9025 / +94 11 256 9288 / +94 11 231 4700
ඒ එම් රහීම් සහ සමාගම

64, ඩබ්.ඒ.ඩී. රාමනායක මාවත, ,

Crepe Rubber, Sheet Rubber

Telephone+94 11 244 5856 / +94 11 232 0421
Fax+94 11 244 8345
E-mail
අගලවත්ත ප්ලාන්ටේෂන් ලිමිටඩ්

10, ඥානාර්ථ ප්‍රදීප මාවත, ,

www.mackwoods.com

Crepe Rubber

Telephone+94 11 267 9599 / +94 11 267 9598 / +94 11 268 5420
Fax+94 11 269 7973
E-mail
අනුර ඒජන්සීස්

228, ග්රෑන්ඩ්පාස් පාර, ,

www.anurajag.com

Desiccated Coconut, Tea in Bulk, Crepe Rubber

Telephone+94 11 233 7023
Fax+94 11 244 8315
E-mail
කැවිටූල් (පුද්) සමාගම

රම්මුතුගල වතු, රම්මුතුගල, ,

Crepe Rubber, Electrical & Electronic Products

Telephone+94 11 297 2553
අලි සහෝදරයෝ පුද්ගලික සමාගම

,

Sheet Rubber, Natural Rubber

Telephone+94 11 233 0207
Fax+94 11 254 1104
E-mail
අල්මාර් ට්‍රෙඩින් කමිපැණි ලිමිටඩි

143/17, ශ්‍රී වික්‍රම මාවත, ,

www.almarrubber.com

Crepe Rubber, Sheet Rubber, Latex Rubber

Telephone+94 11 534 0440
Fax+94 11 534 4100
E-mail
ඇසෝසියේටඩි ට්‍රෙඩර්ස් රබර් එක්ස්පෝටර් පුද්ගලික සමාගම

478/3බි, චාලි සි පෙරේරා මාවත, ,

Sheet Rubber

Telephone+94 11 232 1213
Fax+94 11 243 9938
E-mail
සිමා සහිත ශූමා සහ සමාගම

33A, කූයින්ස් පාර, ,

www.shumsgroup.com

Crepe Rubber

Telephone+94 11 258 0170 / +94 11 258 0027 / +94 11 258 0027
Fax+94 11 250 3619
E-mail
ඇල්පිටිය වැවිලි සමාගම

3/3, වෝඩ් පෙදෙස, ,

Crepe Rubber, Tea in Bulk

Telephone+94 11 533 5574/2
Fax+94 11 533 5573
E-mail
හමීඩ් බ්රදර්ස් කලම්බු (පුද්) සමාගම

377, ග්රෑන්ඩ්පාස් පාර, ,

Sheet Rubber, Copra, Crepe Rubber

Telephone+94 11 232 0832
Fax+94 11 233 5617
E-mail
කෑගල්ල වැවිලි සමාගම

දෙතලොය එස්ටේට්, ,

Crepe Rubber

Telephone+94 54 354 1648
රාජපක්ෂ ට්‍රෙඩින් පුද්ගලික සමාගම

287,ග්රැන්පාස් පාර, ,

Sheet Rubber, Crepe Rubber

Telephone+94 11 243 3015 / +94 11 234 3624 / +94 11 254 0920 / +94 11 535 1404 / +94 11 293 0890
Fax+94 11 244 5023
E-mail
ෂෙල්මන් ඉන්ටනැෂනල්

29, මල්වත්ත පාර, කොහුවල, ,

Textile Articles, Crepe Rubber

Telephone+94 11 259 7878
Fax+94 11 259 7878
E-mail
ෂර්මන් සන්ස් ලිමිටඩ්

867, ඩැනිස්ටර් ද සිල්වා මාවත, ,

Crepe Rubber, Sheet Rubber

Telephone+94 11 243 5566
Fax+94 11 254 1069
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website