කුළු බඩු: All Listings RSS

Filter listings...
ශිඩිස් සහෝදරයෝ

15, ගිලින්නි විදිය, ,

Company Details Company Name | Saheed Brothers Product Description | Pepper, Nutmeg & Mace Address | 15,Glennie Street, Colombo 2 Telephone | +9411-2303501 +9411-2303503 +9411-2303502 Fax | +9411-2303504 E-mail | [email protected] ...

Telephone+9411-2303501 +9411-2303503 +9411-2303502
Fax+9411-2303504
E-mail
ඩෙලිමා එන්ටර්ප්‍රයිසස්

64, කිව් පාර, ,

www.delimaexport.com

Company Details Company Name | Delima Enterprises Product Description | Coir Twine & Ropes, Wooden Products, Cloves, Bristle Fiber Address | 64,Kew Road, Colombo 02 Telephone | +94 72 501 3703 Fax | +94 11 223 0390 E-mail | [email protected] ...

Telephone+94 72 501 3703
Fax+94 11 223 0390
E-mail
ලංකා ස්පයිස් පුද්ගලික සමාගම - නලින්

මාකූඹුර කොටිටාව, ,

www.lankpro.com

Company Details Company Name | Lanka Spices Pvt Ltd Product Description | Processed Food, Nutmeg & Mace, Rice & Cereals, Men's or boys' shirts Address | Makubura, Kottawa Pannipitiya, Telephone | +9411-2844124 Fax | +9411-2843034 E-mai ...

Telephone+9411-2844124
Fax+9411-2843034
E-mail
සි.එචි.සි. ඉන්ටර්නැෂනල් පුද්ගලික සමාගම

496/1, හල්බරාව, ,

Company Details Company Name | CHC International (Pvt) Ltd Product Description | Nutmeg & Mace, Fruits, Melons & Papayas Address | 496/1 Halbarawa Malabe Telephone | +9411-4404347 Fax | +94 +94

Telephone+9411-4404347
අරෝමා ට්‍රෙඩිවයිස්

205 ඹල්ඩි මුර් පාර, , ,

Company Details Company Name | Aroma Tradeways Product Description | Nutmeg & Mace Address | 205 Old Moor St. Colombo 12 Telephone | +9411-4337643 Fax | +94 +94

Telephone+9411-4337643
වටවල ට්‍රේඩිං කම්පැණි

23 බේබෲක් වීදිය, ,

Company Details Company Name | Watawala Trading Company Product Description | Tea Bags, Tea Packets, Cinnamon Address | No.23 Braybrooke Street Colombo 2 Telephone | +9411-2300156 Fax | +9411-2336325 E-mail | [email protected] ...

Telephone+94 11 230 0156
Fax+94 11 233 6325
E-mail
ට්රාන්ස් ඒක්ස්පෝඒට්ස්

87, ,

Company Details Company Name | Trans Exports Product Description | Cinnamon, Coconut Ekels, Coconut Fresh Nuts Address | 3C 87 Mattegoda N.H.S. Mattegoda Telephone | +9411-2456115 Fax | +94 +94

Telephone+94 11 245 6115
සෙවන්සිස් ට්‍රෙඩි වෙිස්

අංක 367/3/1, ඪ්‍රිමි විදිය., ,

Company Details Company Name | Sevenseas Trade Ways Product Description | Cloves, Cinnamon Address | No 367-3/1 Dam Street Colombo 12 Telephone | +9411-3137703 E-mail | [email protected] Contact Person Details Contact Person Name ...

Telephone+94 11 313 7703
E-mail
වට්ටක්ගොඩ ප්‍රොඩුසර්ස්

111, දෙනියාය පාර, ,

Company Details Company Name | Wattakgoda Producers Product Description | Cinnamon Address | 111 Deniyaya Road Akuressa Telephone | +9411-2283284 Fax | +94 +94

Telephone+94 11 228 3284
සෙවන් සිස් පුද්ගලික සමාගම

,

www.sevenseascom.net

Welcome to Seven Seas Commodities (Pvt) Ltd Export Key exporter world wide of quality spices, coffee, Tea, Essential oils and seeds since 1971. Pricing Competitive pricing based on constant updated Domestic and International market information ...

Telephone+94 11 253 2372
Fax+94 11 253 2232
E-mail
එස්.එස්.ඩී. ස්පයිසස් (පුද්) සමාගම

17/1/1, හෝර්ටන් පෙදෙස, ,

www.sdsspices.com

Telephone+94 11 266 5074 / +94 11 268 8913 / +94 11 268 8914
Fax+94 11 266 5074
E-mail
සැන්මික් ෆුඩ්ස් (පුද්) සමාගම

138 ඒ, හලාවත පාර, කට්ටුව, ,

Company Details Company Name | Sanmik Food (Pvt) Limited Product Description | Pepper, Cloves, Cinnamon Address | 138A Chilaw Road Kattuwa Negombo Telephone | +94 Fax | +94 +94

රත්න නිෂ්පාදකයින්ගේ සහ අපනයනකරුවන් (පුද්) සමාගම

අකුරැස්ස පාර, ,

www.rathnacinnamon.com

Telephone+94 41 229 2299 / +94 41 229 2788
Fax+94 41 22 92498
E-mail
රැන්ෆර් ඉන්ටර්නැෂනල් පුද්ගලික සමාගම

36, ශ්රී දහම් මාවත, ,

Company Details Company Name | Ranfer International Pvt Ltd Product Description | Desiccated Coconut, Cinnamon Address | 36, off Sri Damma Mw Colombo 9 Telephone | +9411-2686805 Fax | +9411-2686803 Contact Person Details Contact Pe ...

Telephone+94 11 268 6805
Fax+94 11 268 6803
රන්දිම එක්ස්පෝටර්ස්

,

www.ceyloncinnamonexports.com/en/home

Telephone+94 91 222 6747
Fax+94 91 505 0837
E-mail
පී ඩී රොමානිස් සහ පුත්රයෝ

99, ශාන්ත සෙබෙස්තියල් වීදිය, ,

Company Details Company Name | P D Romanis & Sons Product Description | Cinnamon Address | No.99 St. Sebestial Street Colombo 12. Telephone | +9411-2324453 Fax | +9411-2388205 E-mail | [email protected] Contact Person Details Cont ...

Telephone+94 11 232 4453
Fax+94 11 238 8205
E-mail
නොමැනික් කාබ් (පුද්) සමාගම

36 ඒ, ලෙනගල පාර, ,

Company Details Company Name | Nomannic Krab (Pvt) Ltd. Product Description | Cinnamon Address | 36 A Nikape Rd Dehiwala Telephone | +9411-2722159 Fax | +94 +94

Telephone+94 11 272 2159
නිහාල් ශාන්ත සහ පුත්රයෝ

3, ඇල්පිටිය පාර, ,

Company Details Company Name | Nihal Shantha & Sons Product Description | Cinnamon Address | 3 Elpitiya Rd Kiripedda Junction Karandeniya Telephone | +9491-2291798 Fax | +9491-2291092 E-mail | [email protected]

Telephone+94 91 229 1798
Fax+94 91 229 1092
E-mail
මර්චන්ට් ලංකා (පුද්) සමාගම

35/24, අරලිය උද්යානය, තේවත්ත පාර, ,

Company Name | Merchant Lanka (Pvt) Ltd, Product Description | Cinnamon, Coconut Ekels, Copra Address | No. 35/24, Araliya Gardens, Thewatte Road, Ragama Telephone | +9411-4833972 Fax | +9411-2236929 E-mail | [email protected]

Telephone+94 11 483 3972
Fax+94 11 223 6929
E-mail
එල්.බී. ස්පයිසස් ට්‍රේඩිං (පුද්) සමාගම

220, පැරණි මුවර් වීදිය, ,

Company Details Company Name | L.B. Spices Trading Pvt Ltd Product Description | Cinnamon, Essential Oils Address | No.220 Old Moor Street Colombo 12 Telephone | +9411-2385917 Fax | +9411-2385708 E-mail | [email protected] Conta ...

Telephone+94 11 238 5917
Fax+94 11 238 5708
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website