තේ: All Listings RSS

Filter listings...
හයිසන් ටීස් පුද් සමාගම

නො.190/1, ශ්‍රී සුමන මාවත, කැළණිමුල්ල, ,

www.hysonteas.com

Product Range Black tea,Green tea, White & herbal teas, organic tea, range of regular flavored, fruity & specialty teas Duminda Senaratne Tel :(94) 11-2549001(94) 11-5557800 Fax :(94) 11-2549000 Email :[email protected]

Telephone+94 11-254 9001 / +94 11-555 7800
Fax+94 11-254 9000
E-mail
ගලබොඩ ටී කම්පැණී

බදුරු එළිය ටී ෆැක්ට්‍රි, ,

Product Range: Tea Mr. Suresh Galaboda Tel :(94) 34-2244406(94) 77-7226508 Email :[email protected] ; [email protected]

Telephone+94 34-224 4406 / +94 94 77-722 6508
E-mail
රන්මීර් ටී

43/49ඒ, අඟුලාන පාර, කටුබැද්ද, ,

We provide high quality factory fresh products in its pure from direct to the consumer within the shortest possible time. We supply bulk tea, all kind of tea packs and tea bags using only those manufactured in the HACP and ISO 22000 certified processing. ...

Telephone+94 11-260 5491 / +94 71-830 6712
E-mail
ඩෙල්මේජ් ටීස් පුද් සමාගම

නො. 101, විනයාලංකාර මාවත, ,

Product Range Black/Green/Herbal/Ayurwedic Tea Mr. Pradeep Cabral Tel :(94) 77-3745468 Fax :(94) 11-2678936 Email :[email protected] ; [email protected]

Telephone+94 11-772 9229 / +94 11-269 3361/8
Fax+94 11-267 8936
E-mail
සීලොන් වික්ටෝරියාස් ටීස් පුද් සමාගම

21/ඒ සමරනායක චතුරස්‍රය, වැළිසර, ,

Telephone+94 11-481 3451
මිල්ෆොර්ඩ් එක්ස්පෝට්ස් සීලොන් සමාගම

නො.833, සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත, ,

www.stassengroup.com

"Stassen" is one of the largest Group of Companies in Sri Lanka. Since its inception in 1977 it has established business as exporters, importers, manufacturers, owners, of plantations and bankers, telecommunication, milk, alcohol, insurance, leisure indus ...

Telephone+94 11-252 2871
Fax+94 11-254 0333
E-mail
හයිසන් ටීස් පුද් සමාගම

නො.190/1,ශ්‍රී සුමන මාවත, කැළණිමුල්ල, ,

www.hysonteas.com

Product Range Black tea,Green tea, White & herbal teas, organic tea, range of regular flavored, fruity & specialty teas Duminda Senaratne Tel :(94) 11-2549001(94) 11-5557800 Fax :(94) 11-2549000 Email :[email protected]

Telephone+94 11-254 9001 / +94 11-555 7800
Fax+94 11-254 9000
E-mail
ගලබොඩ ටී කම්පැණි

බදුර එළිය ටී ෆැක්ට්‍රි, ,

Product Range: Tea Mr. Suresh Galaboda Tel :(94) 34-2244406(94) 77-7226508 Email :[email protected] ; [email protected]

Telephone+94 34-224 4406 / +94 77-722 6508
E-mail
ග්‍රීන්ලීව්ස් ට්‍රේඩින් කම්පැණී පුද් සමාගම

නො. 29, කාසල් වීදිය, ,

Product Range: Value added Rubber Products Mr. Shelan Perera Tel :(94) 11-2686521 Fax :(94) 11-2686521 Email :[email protected]

Telephone+94 11-268 6521
Fax+94 11-268 6521
E-mail
සීලොන් ඉන්විනිටි

17, විජේරාම පටුමග, ශ්‍රී දේවානන්ද පාර, නාවීන්න, ,

Exporting quality Ceylon Tea from very selected areas of highlands. Flexible in matching your requirement such as selection of tea, packing, printing and all relevent work. Also we do bulk tea exports from smaller to large quantities. Ceylon Infinitea is ...

Telephone+94 71-873 2884 / +94 72-233 0434
Fax+94 11-274 1517
E-mail
ටයෝ එන්ටප්‍රයිසස් පුද් සමාගම

නො. 83, ගාළු පාර, ,

www.taiyo.lk

Product Range: Tea Ms. Shanthi Wijewardana Tel :(94) 71-4041397 Fax :(94) 11-2730497 Email :[email protected]

Telephone+94 11-273 5280 / +94 11-273 8115
Fax+94 11-273 0497
E-mail
ලංකා ගක්සිළු නන් ට්‍රැඩිෂනල් කම්පැණි

71/1, පැපිලියාන මාවත, ,

Exports high grades of tea to Europe eg . FBOP F, BOP flowery, Sri Lanka handicrafts having in depth knowledge in the subject to over 25 years while being associated as Chief Export Executive for over 25 years at Sri Lanka Handicraft Board. We export toys ...

Telephone+94 11-272 6558
Fax+94 11-272 6558
E-mail
ලුම්බිණි ටී ෆැක්ටරි පුද් සමාගම

කොලවෙනිගම, ,

www.lumbinitea.com

A top ranking tea factory Sri Lanka based on auction prices and situated in the southern province near the Sinharaja rain forest. We export our products directly and indirectly. Lumbini Teas are delivered locally and all over the country. Product Range ...

Telephone+94 41-567 6466 / +94 77-738 7761
Fax+94 41-227 3277
E-mail
පුලස්ති එක්ස්පෝට්ස් පුද් සමාගම

නො. 270,5 වන පටුමග, මිලේනියම් සිටි, ,

Product Range: Tea, Fruits, Spices Mr. Gamini Kohona Tel :(94) 11-2770316(94) 72-4136651 Fax :(94) 11-2770316 Email :[email protected] ; [email protected]

Telephone+94 11-277 0316 / +94 72-413 6651
Fax+94 11-277 0316
E-mail
නන්දන ටී ෆැක්ටරි පුද් සමාගම

නන්දන ටී ෆැක්ටරි, ,

www.nandanatea.com.lk

Product Range Manufacture and Exporter of Traditional Black Tea amd Flavoured Tea Mr. G.M. Wanigasekara Tel :(94) 15-2677444(94) 77-2920019 Fax :(94) 12-2283358 Email :[email protected]

Telephone+94 41-567 7444
Fax+94 41-228 3358
E-mail
ටී ඇන්ඩ් ටීස්

නො.15/1B, කුඩාඑදණ්ඩ පාර, ,

Telephone+94 11-576 0527
Fax+94 11-294 8990
E-mail
ඌව හැල්පෙවත්ත ඒසටේට් සමාගම

ඌව හැල්පෙවත්ත ටී ෆැක්ටරි,බදුල්ල පාර , හෙළ හල්පේ, ,

www.halpetea.com

Product Range: Tea Mr. Eranda Abeyratne Tel :(94) 77-3662366 Fax :(94) 57-2228968 Email :[email protected] ; [email protected]

Telephone+94 57-222 8548 / +94 57-222 8530 / +94 77-748 4006
Fax+94 57-222 8968
E-mail
එ්සීයන් ටීස් ඉන්ටර්නැෂනල් පුද් සමාගම

නො.137/බී, රාජගිරිය පාර, ,

Telephone+94 11-440 5639 / +94 11-461 7980
Fax+94 11-441 1058
E-mail
සීඑක්ස් සමාගම

නො. 366/3, අවිස්සාවේල්ල පාර, ,

www.ceyexxe.com

Product Range: Tea Mr Pritha Fernando Tel :(94) 71-2729325 Email :[email protected]

Telephone+94 11-489 1082 / +94 11-489 1083
Fax+94 11-254 7949
E-mail
ග්‍රීන් අයිලන්ඩ් මාර්කටින් සර්වීස් පුද් සමාගම

409, වල්ව්ව පාර, ,

www.richytea.com

Email :[email protected] ; [email protected]

Telephone+94 11-289 1919 / +94 71-430 6415
Fax+94 11-444 9382
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website