ඒළවළු සහ පළතුරුRSS

ඒ.ඒ දර්ශන් ආනයන හා අපනයන

පුත්තූර් පාර, මිසලයි උතූර, ,

The company would like to operate in the field of the Export & Import in all types of Eco friendly products & other products depending on the clients' request. At the moment we may able to supply "Palmarah Tody", "Palmarah related Handicrafts", "Palmarah ...

Telephone+94 21 205 0500
E-mail
එස්. ඒ.එස් ඇසොසියෙට්ස්

34/2 කෙතවලමුල්ල පටුමග, දෙමටගොඩ, ,

ඉන්ටෙක්ස් ලංකා පුද් සමාගම

9, ඕල්ඩ් මුවර් වීදිය, ,

www.intexlanka.com

Exporter of spices and allied products Product Range Aluminum Extrusions, Hardware products, MDF and Plywood Boards etc

Telephone+94 11 243 1853 /+94 11 242 4348
Fax+94 11 243 7325
E-mail
මල්ටිෆුඩ් (පී.ටී.ඊ) සමාගම

නො.22, ශ්‍රී ප්‍රියදර්ශන මාවත, ,

www.multifoods.biz

Product Range All the spices, Coconut products, Grains & All Sri Lanka products

Telephone+94 11 244 9576
Fax+94 11 243 8783
E-mail
දිනිදු එක්ස්පොර්ට්

සාන්ත බෙන්ඩික් මාවත, කොටහේන, ,

www.dinushipsupplies.com

Dinidu Trade & Services has recently entered to the export market. We are exporting 100% pure Cinnamon Powder and Oil, Cardamoms, Cloves etc.,to Europe countries as well as some of Middle East countries. We are also capable exporters of spice in any quant ...

Telephone+94 11 551 7695
Fax+94 11 551 7695
E-mail
මන්ජුලාස් එන්ටප්‍රයිසස්

නො.130/1,චිනගහකොටුන්න පාර, දේපානම, ,

Our company was established in the year 1985. Since then we have been manufacturing and distributing high quality chillie powder, condiments and spices in packeted form to the best satisfaction of the buyers. Product Range Chillie Power, Crushed Chill ...

Telephone+94 11 285 0074
E-mail
විජය ප්‍රඩක්ට්ස් පුද් සමාගම

තුඩුගල හංදිය, දොඩන්ගොඩ, ,

www.spiceswijaya.com

Product Range Spices, Tea, Coffee and Pasta Products

Telephone+94 34 228 0092 / +94 11 228 0093 / +94 34 228 0286
Fax+94 34 228 0285
E-mail
විටා ඔර්ගනික් (පුද්) සමාගම

2 වන පටුගම, කොස්වත්ත, ,

www.vita.lk

Vita Organic (Pvt) Ltd is a BOI approved Plantation Company primarily involved in the cultivation of bananas for the export market. The company commenced operations in 2007 and has presently cultivated 50 acres with Cavendish Bananas in Embilipitiya and s ...

Telephone+94 11 274 1748
Fax+94 11 274 1748
E-mail
අමල්ගාමාටඩ් ඉන්ටනැෂනල් පුද් සමාගම

125/22, තක්සල ගාර්ඩන්, පන්නිපිටිය පාර, ,

www.lankaexport.lk

Product Range Fresh fruits and vegetables, all other consumer products

Telephone+94 11 440 1481
Fax+94 11 288 9699
E-mail
ඊස්ටර්න් ඇනඩ් ඇලීඩ් එජන්සීස් සමාගම

175, කිරුල පාර, ,

Eastern & Allied Agencies Ltd. is a leading exporter of fresh produce, preserved food items and other hotel requirements. Incorporated in 1982, the Company commands the position of market leader as supplier of hotel requisites to the Maldives resorts as w ...

Telephone+94 11 250 1250 / +94 11 250 1807
Fax+94 11 250 1808
E-mail
ස්ටැට්ඇග්‍රාවෙන්චර්ස් (පුද්)සමාගම

දඹුල්ල, ,

We are a company of selling organic vegetables in Sri Lanka having a farm in Dambulla Area. We would gladly welcome customers who are in need of quality organic vegetables which has become a contrastive demand in the market.

සාරකෙත හොල්ඩින්ස් පුද්ගලික සමාගම

394, පළමු මහල,පන්නිපිටිය පාර, පැලවත්ත තගලංගම දකූණ, ,

saaraketha.com

Saaraketha is a catalyst that empowers rural small holder farmers to embrace sustainable methods of production. Our faith in sustainable growth; that man and nature can co-exist in harmony, fuels our passion to empower the local farming communities by tra ...

Telephone+94 11 207 7997 / 8 / 9
Fax+94 11 207 7779
E-mail
සකුරා ඇක්වේරියම්

තොඩුවාව, ,

Company Details Company Name | සකුරා ඇක්වේරියම් Product Description | Frozen Fish, Aquarium Fish Address | තොඩුවාව Telephone | +94 Fax | +94 +94

ගල්ෆ් ඉන්ටර්නැෂනල්

නො. 562/9, පහල බගතලේ පාර, ,

www.gulfinternationalmaritime.com

Product Description | Vegetables, Fruits

Telephone+94 11 255 2541 / +94 11 255 2543 / +94 11 255 2546
Fax+94 11 255 2544
E-mail
රම්යා නැචුරල් එක්ස්පෝට්

81,නෙලිගම, ,

Product Description | Vegetables, Cut Flowers & Foliage

Telephone+94 33 227 3425
Fax+94 33 227 3425
E-mail
කුමුදුනී එන්ටප්‍රයිසස්

247 ඒ, පරමුල්ල, ,

Product Description | Vegetables, Fruits

Telephone+94 33 229 3274
Fax+94 33 229 3274
E-mail
වට්ටක්ගොඩ ප්‍රොඩුසර්ස්

111, දෙනියාය පාර, ,

Company Details Company Name | Wattakgoda Producers Product Description | Cinnamon Address | 111 Deniyaya Road Akuressa Telephone | +9411-2283284 Fax | +94 +94

Telephone+94 11 228 3284
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website