අභය භූමිRSS

සිංහරාජ ලෝක උරුම ජනශුන්‍ය ප්‍රදේශය

,

Sinharaja Forest Reserve is a national park and a biodiversity hotspot in Sri Lanka. It is of international significance and has been designated a Biosphere Reserve and World Heritage Site by UNESCO. The hilly virgin rainforest, part of the Sri Lanka l ...

E-mail
යාල ජාතික වනෝද්‍යානය

,

www.yalasrilanka.lk

Ruhuna National Park at Yala is Sri Lanka's most popular wild life safari destination. Situated about 300kM from Colombo the 1250 sq kM park is home to leopards, crocodile, elephant, deer, sambar, bear, wild bore, wild buffalo and peacock and may varietie ...

Telephone+94 11 288 8585
E-mail
මින්නේරිය ජාතික වනෝද්‍යානය

17 ඩී 1/1, පීරිස් ගොඩනැගිල්ල, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, නුගේගොඩ, ශ්‍රී ලංකාව, ,

Minneriya National Park is a national park in North Central Province of Sri Lanka. The area was designated as a national park on 12 August 1997, having been originally declared as a wildlife sanctuary in 1938. The reason for declaring the area as protecte ...

0 reviews
හෝර්ටන් ප්ලේන්ස් ජාතික උද්‍යානය

0 reviews
හෝර්ටන් ප්ලේන්ස් ජාතික උද්‍යානය

පරෙයි දුපත

,

Pigeon Island National Park is one of the two marine national parks of Sri Lanka. The national park is situated 1 km off the coast of Nilaveli, a coastal town in Eastern Province, encompassing a total area of 471.429 hectares. The island's name derives fr ...

අත්තිඩිය කූරුළු අභයභූමිය

කොළඹ හොරණ පාර, ,

Attidiya is a beautiful marshland located around 9km towards the south west of the city. The wet land is rich with natural biodiversity and is a resting place for many types of birds. The vegetation of this wetland is dominated by sedge and grasses inc ...

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website