වෙනත්RSS

වටවල ප්ලාන්ටෙෂන්ස් පි එල් සි

60, ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල මාවත, ,

www.watawalaplantations.lk

Own Palm Oil Plantations, processing facility and also capacity to provide RBD Oil in consumer ready packaging.

Telephone+94 11 470 2400
E-mail
සුනෙන් ප්ලාන්ටෙෂන්ස්

කලවාන පාර, ,

www.sunen.lk

Telephone+94 45 562 0120
E-mail
ජේ. සි. ටි. එක්ස්පොටි පුද්ගලික සමාගම

210, පන්චිකාවත්ත පාර, ,

www.jctexports.com

Telephone+94 11 243 3934
Fax+94 11 243 2500
E-mail
සදාහරිත ප්ලාන්ට්‍රෙෂන්ස් ලිමිටඩි

,

www.sadaharitha.com

Sadaharitha Plantations Limited engages in establishment of forest plantations such as Sandalwood and Teak to generate investment opportunities for Sri Lankans and Foreigners. This is also becoming a golden opportunity for the Sri Lankans who are working ...

Telephone+94 11 523 4000
Fax+94 11 256 4001
ඇල්පිටිය ප්ලාන්ටෙෂන්ස්

,

www.elpitiya.com

Elpitiya Plantations PLC (EPP), consist of 13 estates, situated in the Up, Mid and Low country regions owned and managed by Aitken Spence Plantation Managements Ltd. These estates which are cultivated with Tea, Rubber, Oil Palm, and Coconut, were taken ov ...

Telephone+94 11 469 3000
Fax+94 11 469 3030
E-mail
ග්‍රින්ෆ්ල් බයෝ ප්ලන්ටෙෂන්

,

fairtradeorganicteas.com

Greenfield Bio Plantations is a Sri Lankan company with a commitment to offer the very best certified organic fair trade produce to our export markets while ensuring a sustainable lifestyle to our partner communities and safe garding the global enviorenme ...

Telephone+94 11 230 0458
බවර්ස් සමාගම

86, ගාලු පාර, කොළඹ 03, ශ්‍රී ලංකාව, ,

www.baurs.com

We are pioneers in scientific manuring and became the trend setter in the plantation industry in Sri Lanka which was then known as Ceylon. It was the single most important factor which enabled Sri Lanka to become a major contender in the International mar ...

Telephone+94 11 473 2600
Fax+94 11 244 8493
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29228 listings, 920 categories and 102 owners in our website