ගණකාධිපතිවරු සහ විගණකාධිපතිවරුRSS

තිලක් ජයතිලක ඇන්ඩ් කම්පැණි

17/1, චාර්ල්ස් වේ, ,

Telephone+94 11 257 4974
Fax+94 11 256 5512
E-mail
එච්.එම්. කරුණාරත්න සහ සමාගම

119/3, සංජේ ගොඩනැගිල්ල, කටුවන පාර, ,

Telephone+94 11 289 4764
E-mail
එචි එල් බි එදිරිසිංහ සහ සමාගම

,

www.hlblk.com

One of the best Independent Professional Firms in Sri Lanka, providing all financial, business advisory, Corporate Secretarial and management consultancy services, under one umbrella. Audit Sirvice Include:   Audits of Corporate, Govt.-Institution ...

Telephone+94 11 2433933
Fax+94 11 2445683
E-mail
2 එමිඑස් පොත් තබන්නන්

පිළියන්දල, ,

Telephone+94 75 450 9245
Fax+94 11 309 7857
අකවුන්ටින් කනෙක්ෂන්ස්

තැඹිලි වත්ත, , , , 500

Accounting ConnectionsNo.44/7/2, Thambili Watta,Telephone 94777650811

Telephone94777650811
ආනන්ද මඩපාත සහ සමාගම

15/1, ස්ට්‍රීටැම්බෝල් පෙදෙස, ,

Telephone+94 11 257 6110
Fax+94 11 237 2317
E-mail
ආසියානු කළමනාකරණ සේවා (පුද්) සමාගම

38, ගාලු මුවදොර කොටුව, ,

Telephone+94 11 234 3311
ඒ අයි මාකන් මාකර් සහ සමාගම

කොළඹ 03, , , , 200

A I Macan Markar & Co12,03rd Flr Galle Face Cote 1 Colombo 03Phone : () ( 011) 2326113

Telephone011) 2326113
ඒ ජී සර්මා සහ සමාගම

කොළඹ 12, , , , 200

A G Sarma & Co117, 1st Floor, Bandaranayake Mw, Colombo 12Phone : (+94) ( 011) 2435666

Telephone(+94) ( 011) 2435666
ඒ මාර්කන් ඇන්ඩි මාර්කර් කමිපැනි

12, තුන්වැනි මහල , ගොල් ෆෙස් කොටුව, ,

Telephone+94 11 232 6113
කනගසූරිය සහ සමාගම

තුනවන මහල ඕස්ට්‍රේලියාව,යෝර්ක් වීදිය, ,

Telephone+94 11 232 9703
චාර්ට් කන්සල්ටන්ට් පුද්ගලික සමාගම

141/3,වොක්ස්හෝල් වීදිය, ,

Group of company having Accounting, Assurance Services,Corporate Secretarial, Medical Transcription, and Consulting Services to local and overseas clients. Chart Consultants has following Subsidiary and Associate companies.

Telephone+94 11 254 3148
බී ආර් ද සිල්වා සහ සමාගම

22/4, විජය කුමාරතුංග මාවත, ,

www.brdesilva.com

B.R. De Silva & Co., Chartered Accountants, was founded by Late Mr. B.R. de Silva FCA (E&W)- He was articled with E.C. Brown & Batts in London & qualified as a Chartered Accountant during the war. After a short stint at the Treasury, he an ...

Telephone+94 11 451 0268
Fax+94 11 451 2404
E-mail
බීඩීඕ පාට්නර්ස්

65/2 චැටර් නිවස, සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩ්නියර් මාවත, ,

www.bdo.lk

BDO Partners in Sri Lanka is a leading professional services firm providing audit, advisory and tax services to national and global businesses. Operating since 1958 we provide services to clients with a diverse and well trained staff of approximately 310 ...

Telephone+94 11 242 1878 / 79
Fax+94 11 233 6064
E-mail
ෆයිවි එමි

, , 10290

fivem.lk

FIVE M is a tax Management and Advisory firm providing tax compliance services, tax planning and advisory services since 1999, in the areas of Corporate Taxation, Individual and Partnership Taxation and all other Direct and Indirect Taxes and Levies admin ...

Telephone+94 11 251 7353
Fax+94 11 251 7353
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website