ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්RSS

රංජිත් අලහකෝන්

17, ලොන්ඩන් ටෙරස්, ,

Full Name of Member රංජිත් අලහකෝන් Editing the Profile Name with initials අලහකෝන්, රංජිත් Membership No A0041 Registered Year 1978 Membership Category Associate ARB Number ...

Telephone011-250 1252 (Office/Res) 011-265 1047 (O/Office
Fax011-265 0301 (O/Office) 011-265 0 216(O/Office) 011-265 1 047 (O/Office) 011-250 1252 (Office/Res)
කිත්සිරි යසේන්ද්‍ර අල්මේදා

100/4, දුටුගැමුණු වීදිය, ,

Full Name of Member කිත්සිරි යසේන්ද්‍ර අල්මේදා Editing the Profile Name with initials අල්මේදා, කේ .වයි. Membership No A0369 Registered Year 1997 Membership Category Associate ...

Telephone011 2 825 523 (Office) 011 2 825 523 (Office
E-mail
රොහාන් ක්‍රිෂාන්ත අලුවිහාරේ

21, සමන් මාවත, නාවල පාර, ,

Full Name of Member රොහාන් ක්‍රිෂාන්ත අලුවිහාරේ Editing the Profile Name with initials අලුවිහාරේ, රොහාන් සී . Membership No A0230 Registered Year 1992 Membership Category Associate ...

Telephone011-5660704 (Office/Res)
Fax011-280 9562 (Ofice)
මානවඩුගේ යසාන්ගිකා දර්ශනී අල්විස්

311ඒ, ඇදදුවාව පාර, ,

Full Name of Member මානවඩුගේ යසාන්ගිකා දර්ශනී අල්විස් Editing the Profile Name with initials අල්විස්, එම්.වයි.ඩී. Membership No A0599 Registered Year 2003 Membership Category Associate ...

Telephone081-222 2275 (Office) 081-238 9666 (Res
පැල්පොල ලොකුලියනගේ මදාන්ගි අල්විස්

මධ්‍යම ඉංජිනේරු උපදේශන කාර්යාංශය, අංක 415, බෞද්ධාලෝක මාවත, ,

Full Name of Member පැල්පොල ලොකුලියනගේ මදාන්ගි අල්විස් Editing the Profile Name with initials අල්විස්, මදාන්ගි පී.එල් .එල් . Membership No A0448 Registered Year 1999 Membership Category ...

Telephone011-266 8838-9(Office)
Fax011-268 7369 (Office)
සෝමසිරි විමලසේන පෙරේරා අගලවත්ත

03, හැම්ප්ටන් ඩ්‍රයිව්, ,

Full Name of Member සෝමසිරි විමලසේන පෙරේරා අගලවත්ත Editing the Profile Name with initials අගලවත්ත, එස්.ඩබ්ලිව.පී. Membership No A0042 Registered Year 1978 Membership Category Associate ...

Telephone+610882665187
E-mail
ලොකු යද්දෙහිගේ සුමිත් අජන්ත

97, දේවාලය පාර, ,

Full Name of Member ලොකු යද්දෙහිගේ සුමිත් අජන්ත Editing the Profile Name with initials අජන්ත, එල්.වයි.ඒස් . Membership No F0121 Registered Year 1996 Membership Category Fellow ...

Telephone011-551 4353 (Office)
Fax011-2816269
E-mail
මොනිකා මනෝරි අලහකෝන්

76, රජමහා විහාර මාවත, මිරිහාන, ,

Full Name of Member මොනිකා මනෝරි අලහකෝන් Editing the Profile Name with initials අලහකෝන්, එම්.එම්. Membership No A0873 Registered Year 2009 Membership Category Associate ...

Telephone011 2 822 682
නිම්නා හන්සමාලි අලහකෝන්

21/35 ඒ, හුලංගමුව පාර, ,

Full Name of Member නිම්නා හන්සමාලි අලහකෝන් Editing the Profile Name with initials අලහකෝන්, එන්.එච්. Membership No A0673 Registered Year 2005 Membership Category Associate ...

Telephone011-270 2594 (Office) 066-223 0794 (Res)
කව්මලී වික්‍රමතිලක

8119, 170, සරේ වීදිය, ,

Full Name of Member කව්මලී වික්‍රමතිලක Editing the Profile Name with initials වික්‍රමතිලක, කේ.ඩබ්ලිව. Membership No A0316 Registered Year 1996 Membership Category Associate ...

අධිකාරී ඒ.එම්.ජේ

130/18, පතිරගොඩ පාර, ,

Full Name of Member අධිකාරී ඒ.එම්.ජේ Editing the Profile Name with initials අධිකාරී ඒ.එම්.ජේ Membership No A0598 Registered Year 2003 Membership Category Associate ARB Numb ...

Telephone011 5 362 587 (Office) 011 4 939 667 (Res.)
E-mail
අබේවික්‍රම ඒ කේ පී එස්

46, ඉස්වට්ටිය වත්ත, කුලියාපිටිය පාර, ,

Full Name of Member අබේවික්‍රම ඒ කේ පී එස් Editing the Profile Name with initials අබේවික්‍රම , ඒ කේ පී එස් Membership No A0871 Registered Year 2009 Membership Category Associate ...

Telephone037 - 224 9323
E-mail
අබේවික්‍රම, සී අයි

80, රජපීල්ල මාවත, ,

Full Name of Member අබේවික්‍රම, සී අයි Editing the Profile Name with initials අබේවික්‍රම, සී අයි Membership No A0872 Registered Year 2009 Membership Category Associate AR ...

Telephone077 341 3904
E-mail
අබේරත්න වයි ඩබ්ලිව්

අංක 05, හැමර්ස් පෙදෙස, ,

Full Name of Member අබේරත්න වයි ඩබ්ලිව් Editing the Profile Name with initials අබේරත්න , වයි ඩබ්ලිව් Membership No A 0755 Registered Year 2007 Membership Category Associate ...

Telephone011-236 4586(Office) 011-251 3035(Res)
E-mail
අබේසිංහ , නිර්මල

,

Full Name of Member නිර්මල අබේසිංහ Editing the Profile Name with initials අබේසිංහ , නිර්මල Membership No A0195 Registered Year 1990 Membership Category Associate ...

හබුරුගල විතානගේ දෝන ප්‍රෙසින්ත අබේවික්‍රම

මධ්‍යම ඉංජිනේරු උපදේශන කාර්යාංශය, 415, බෞද්ධාලෝක මාවත, ,

Full Name of Member හබුරුගල විතානගේ දෝන ප්‍රෙසින්ත අබේවික්‍රම Editing the Profile Name with initials අබේවික්‍රම ,එච්.ඩබ්ලිව්.ඩ.පී. Membership No A0640 Registered Year 2004 Membership Cate ...

Telephone011-266 8838-39(Office) 011 2794164 (Res)
Fax011-266 8961 (Office)
E-mail
අබේසිංහ මුදියාන්සේලාගේ චන්ද්‍රා අබේසිංහ

ඒ එම් සී වාස්තු විද්යාඥයන්, 87 -, බුකිට් ටිමාහ් පාර, ,

Full Name of Member අබේසිංහ මුදියාන්සේලාගේ චන්ද්‍රා අබේසිංහ Editing the Profile Name with initials අබේසිංහ, ඒ.එම්. චන්ද්‍රා Membership No A0098 Registered Year 1984 Membership Category ...

Telephone63377976 / 63370449
Fax63347767
E-mail
ඉදන්මුදලිගේ දොන් බුවනෙක අබේසිංහ

ක්ලින්ටන් ඇන්ඩ් එවන්ස්, 758, ,

Full Name of Member ඉදන්මුදලිගේ දොන් බුවනෙක අබේසිංහ Editing the Profile Name with initials අබේසිංහ, ඊ.ඩී.බී. Membership No A0198 Registered Year 1990 Membership Category Associate

Telephone25 - 6 62 0 511
Fax25- 6 62 0 678
කාන්චනා හර්ෂනී අබේසිංහ

37ඒ, රූපසිංහ පාර, ,

Full Name of Member කාන්චනා හර්ෂනී අබේසිංහ Editing the Profile Name with initials අබේසිංහe, කේ.එච. Membership No A1084 Registered Year 2012 Membership Category Associate ...

Telephone011 2713149
E-mail
අජිත් උපුල් විජේසේකර අබේවර්ධන

වී.අයි.ඒ.ජී. ඒජන්සීන්, 7 20052, ,

Full Name of Member අජිත් උපුල් විජේසේකර අබේවර්ධන Editing the Profile Name with initials අබේවර්ධන, ඒ.යූ.ඩබ. Membership No A0317 Registered Year 1996 Membership Category Associate

Telephone+390392326012
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35035 listings, 1279 categories and 92 owners in our website