ළය වෛද්‍යRSS

වෛද්‍ය චන්දමානි උදුගොඩගේ

, , 01000

The Central Hospital 114, Norris Canal Road, Colombo 10, Sri Lanka. Tel: +94 11 466 5500 Fax: +94 11 466 5544 [email protected]

වෛද්‍ය කිර්ති ගුණසේකර

, , 00200

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 (0) 11 2544444-7 / +94 (0) 11 2304444-56 Fax: +94 (0) 11 2430393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com The Central Hospital 114, Norris Can ...

වෛද්‍ය චන්දන අමරසිංහ

‍ෛ, , , 00500

Asiri Hospital Holdings PLC No. 181, Kirula Road, Narahenpita, Colombo –05, Sri Lanka. Tel: +94 11 452 3300 Fax: +94 11 250 8768 E-mail: [email protected] The Central Hospital 114, Norris Canal Road, Colombo 10, Sri Lanka. Tel: +94 11 466 5500 ...

වෛද්‍ය ගිතාල් පෙරේරා

,

Hemas Hospitals 389, Negombo Road, Wattala. 0117 888 888 [email protected] Hemas Hospitals 647/2a Pannipitiya Road, Thalawatugoda. 0117 888 888 [email protected] Dr. Neville Fernando Sri Lanka - Russia Friendship Teaching Hosp ...

වෛද්‍ය චාන්දනි උදුගොඩගේ

, , 10250

CEYMED HEALTHCARE SERVICES (PVT) LTD. No. 132, S.De.S. Jayasinghe Mawatha, Nugegoda. Tel: +94-11-4308877 Fax: +94-11-4400414 E-mail: [email protected] Dr. Neville Fernando Sri Lanka - Russia Friendship Teaching Hospital [NFTH] Millennium Drive, Off ...

වෛද්‍ය අනෝමා සිරිබඩිඩාන

, , 20000

Channelled Consultation Centre No.59 & 82, Peradeniya Road, Kandy. Ph: +94-81-7770700 Email: [email protected]

වෛද්‍ය ආශා සමරනායක

, , 10120

Santa Dora Hospital PO Box 173, Pannipitiya Road, Battaramulla,Sri Lanka. Phone: 0112 867696 – 7 Fax: 011 2 054 777 [email protected]

වෛද්‍ය එමි එචි එන් මාසයිමා

, , , 00600

Royal Hospital (Pvt) Ltd # 62, W.A.Silva Mawatha, Wellawatta, Colombo - 06, Sri Lanka. Hot Line - 0094 - 11-2559268 General - 0094 - 11-2586581/2584212/259756 Fax : 0094 - 11-2597698 E-mail : [email protected] New Philip Hospitals (Pvt) ...

වෛද්‍ය දුශාන්ත මැදගෙදර

, , 20000

Channelled Consultation Centre No.59 & 82, Peradeniya Road, Kandy. Ph: +94-81-7770700 Email: [email protected]

වෛද්‍ය එල් පි කටුගහ මිය

, , 20000

Channelled Consultation Centre No.59 & 82, Peradeniya Road, Kandy. Ph: +94-81-7770700 Email: [email protected]

වෛද්‍ය රවින් ද සිල්වා කරුණාතිලක

, , 00300

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 (0) 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 (0) 11 5410 42 / +94 (0)11 5410 419 Helpline: 1544 (Short code) +94 (0)11 5410 000 Fax: +94 (0)11 2575302 Email: [email protected] ...

වෛද්‍ය කිර්ති ගුණසේකර

, , 00500

OASIS Hospital (Pvt) Ltd. 18/A, Muhandiram E.D. Dabare Mawatha, Colombo 05. Tel: +94 11 5506000 / +94 11 4514770-9 E-mail: [email protected] Web: www.oasishospital.lk

වෛද්‍ය චන්දන අමරසිංහ

, , 00300

Durdans Hospital No: 3, Alfred Place, Colombo 03. Tel: +94 (0) 11 541 0000 Consultations\Appointment Desk: +94 (0) 11 5410 42 / +94 (0)11 5410 419 Helpline: 1544 (Short code) +94 (0)11 5410 000 Fax: +94 (0)11 2575302 Email: [email protected] ...

වෛද්‍ය චන්දන අමරසිංහ

181, කිරුළ පාර, , , 200

Asiri Hospital Holdings PLCNo. 181, Kirula Road, Narahenpita,Colombo ??5, Sri Lanka. +94 11 452 3300 +94 11 250 8768 [email protected] Durdans Hospital No: 3,, Alfred Pl, Colombo 00300011 5 410000Consultations'Appointment Desk:+94 (0) 11 5410 420??94 (0)11 ...

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29134 listings, 913 categories and 103 owners in our website