නැව් භාණ්ඩ තැරැව්කරුවන්RSS

එම්එස්ඒ ෂිපින් (පුද්) සමාගම

#121/1 ස්ටේස් පාර, ,

www.msashipping.com

එම්එස්ඒ ෂිපින් (පුද්) සමාගම #121/1 ස්ටේස් පාර, කොළඹ 14 Tel : 94-11-2385289 Fax : 94-11-2445934 Web : [email protected] Email : www.msashipping.com

Telephone+94-11-2385289
Fax+94-11-2445934
E-mail
එම්ඒසී සප්ලයි චේන් සොලූෂන්ස් පුද්ගලික සමාගම

3ඒ, නව ෆෝබ්ස් සහ වෝකර් ගොඩනැගිල්ල, 46/42, නවම් මාවත, ,

www.macholdings.com

එම්ඒසී සප්ලයි චේන් සොලූෂන්ස් පුද්ගලික සමාගම 3ඒ, නව ෆෝබ්ස් සහ වෝකර් ගොඩනැගිල්ල, 46/42, නවම් මාවත, කොළඹ 02. Tel : 94-11-2309200 Fax : 94-11-2302590 Email: [email protected] Web : www.macholdings.com

Telephone+94-11-2309200
Fax+94-11-2302590
E-mail
මෙරිටයිම් ලොජිස්ටික්ස් කළම්බු (පුද්) සමාගම

116, යුනියන් පෙදෙස, ,

www.maritimecmb.com

මෙරිටයිම් ලොජිස්ටික්ස් කළම්බු (පුද්) සමාගම 116, යුනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02 Tel : 4737400 Web : www.maritimecmb.com Email : [email protected]

Telephone4737400
E-mail
මොන්සෙල් ඉන්ටර්නාෂනල් (පුද්) සමාගම

126-3 / 23, ශ්‍රීමත් බැරොන් ජයතිලක මාවත, 3 වන මහල, තරුණ බෞද්ධ සමිති ගොඩනැගිල්ල, ,

මොන්සෙල් ඉන්ටර්නාෂනල් (පුද්) සමාගම 1126-3 / 23, ශ්‍රීමත් බැරොන් ජයතිලක මාවත, 3 වන මහල, තරුණ බෞද්ධ සමිති ගොඩනැගිල්ල, කොළඹ 01 Tel : 2345538

Telephone2345538
ඩාර්ට් ග්ලෝබල් ලොජිස්ටික්ස් (පුද්) සමාගම

260, ඩාර්ට් ෆ්‍රෙයිට් මධ්යස්ථානය, ශ්‍රී රාමනාදන් මාවත, ,

www.dart-global.com

ඩාර්ට් ග්ලෝබල් ලොජිස්ටික්ස් (පුද්) සමාගම. 260, ඩාර්ට් ෆ්‍රෙයිට් මධ්යස්ථානය, ශ්‍රී රාමනාදන් මාවත, කොළඹ 15. Tel : 4609600 Fax : 2448628 E-mail : [email protected] Web : www.dart-global.com

Telephone4609600
Fax2448628
E-mail
ඩැර්ට්‍රාන්ස් (පුද්) සමාගම

260, ඩාර්ට් ෆ්‍රෙයිට් මධ්යස්ථානය, ශ්‍රී රාමනාදන් මාවත, ,

ඩැර්ට්‍රාන්ස් (පුද්) සමාගම. 260, ඩාර්ට් ෆ්‍රෙයිට් මධ්යස්ථානය, ශ්‍රී රාමනාදන් මාවත, කොළඹ 15 Tel : 4609658 Fax : 2448499 E-mail : [email protected]

Telephone4609658
Fax2448499
E-mail
බ්‍රෝඩ්වේස් ජාත්යන්තර (පුද්) සමාගම

88, පෙළ 4, ජස්ටිස් අක්බාර් මාවත, ,

www.broadwaysipl.biz

බ්‍රෝඩ්වේස් ජාත්යන්තර (පුද්) සමාගම 88, පෙළ 4, ජස්ටිස් අක්බාර් මාවත, කොළඹ 02. Tel : +94-11-2344864, 4362707 E-mail : [email protected] Web : www.broadwaysipl.biz

Telephone+94-11-2344864, 4362707
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website