බදු උපදේශකRSS

එච්.එම්. කරුණාරත්න සහ සමාගම

119/3, සංජේ ගොඩනැගිල්ල, කටුවන පාර, ,

Telephone+94 11 289 4764
E-mail
එචි එල් බි එදිරිසිංහ සහ සමාගම

,

www.hlblk.com

One of the best Independent Professional Firms in Sri Lanka, providing all financial, business advisory, Corporate Secretarial and management consultancy services, under one umbrella. Audit Sirvice Include:   Audits of Corporate, Govt.-Institution ...

Telephone+94 11 2433933
Fax+94 11 2445683
E-mail
ඩි පි ආර් ඇන් කමිපැනි

01 රොඩිනි පාර, ,

www.taxsrilanka.com

DPR is a Tax and Finance related professional services providing company in Sri Lanka. Tax consultation & Tax related assignments in Sri Lanka are the main services provided by us and our, other professional services includes, Accounting & Bookkee ...

Telephone+94 11 461 3976
Fax+94 11 266 5023
ඉන්දජිත් මැනේජ්මන්ටි ස්ර්විස්

, , 12500

www.indrajithms.com

Indrajith Managenet Services include set of Chartered Accountants and do service in Management sector.   We strongly believe that small & medium size enterprises contribute towards the rapid growth of our country's economy.   Services A ...

Telephone+94 38 224 0527
E-mail
අන්ස්ටි ඇන්ඩි යන්

201, ඩි සරමි පෙදෙස, ,

www.ey.com/LK

EY is a global leader in assurance, tax, transactions and advisory services. Locally, we are committed to doing our part in building a better working world for our people, for our clients and for our communities. Our clients are able to benefit from our ...

Telephone+94 11 246 3500
Fax+94 11 269 7369
ආසියානු කළමනාකරණ සේවා (පුද්) සමාගම

38, ගාලු මුවදොර කොටුව, ,

Telephone+94 11 234 3311
චාර්ට් කන්සල්ටන්ට්ස් පුද් සමාගම

141/3, වොක්ෂෝල් වීදිය, , , , 200

Group of company having Accounting, Assurance Services,Corporate Secretarial, Medical Transcription, and Consulting Services to local and overseas clients. Chart Consultants has following Subsidiary and Associate companies.   1. Chart Financial Con ...

Telephone011-2543148
බි ඩි ඹ පාටිනස් ඉන් ශ්‍රී ලංකා

, , , 200

www.bdo.lk

BDO Partners in Sri Lanka is a leading professional services firm providing audit, advisory and tax services to national and global businesses. Operating since 1958 we provide services to clients with a diverse and well trained staff of approximately 310 ...

Telephone011-2421878/79/70
Fax112336064
E-mail
බී ආර් ද සිල්වා සහ සමාගම

22/4, විජය කුමාරතුංග මාවත, ,

www.brdesilva.com

B.R. De Silva & Co., Chartered Accountants, was founded by Late Mr. B.R. de Silva FCA (E&W)- He was articled with E.C. Brown & Batts in London & qualified as a Chartered Accountant during the war. After a short stint at the Treasury, he an ...

Telephone+94 11 451 0268
Fax+94 11 451 2404
E-mail
ෆයිවි එමි

, , 10290

fivem.lk

FIVE M is a tax Management and Advisory firm providing tax compliance services, tax planning and advisory services since 1999, in the areas of Corporate Taxation, Individual and Partnership Taxation and all other Direct and Indirect Taxes and Levies admin ...

Telephone+94 11 251 7353
Fax+94 11 251 7353
E-mail
දයානන්ද සමරවික්‍රම සහ සමාගම

20/26, දුම්රිය පටුමග, ,

Dayananda Samarawickrema & Co 20/26 Station Lane Nugegoda Phone: 94112854614

Telephone+94 11 285 4614
ෂර්ලි ගනේගොඩ සහ සමාගම

425 5/4 ගාලු පාර, ,

ෂර්ලි ගනේගොඩ සහ සමාගම 425 5/4 ගාලු පාර, කොළඹ 03, ශ්‍රී ලංකාව Phone: 94112580623

Telephone+94112580623
රන්වත්ත සහ සමාගම

රන්වත්ත සහ සමාගම

රණවීර නාගසිංහ සහ සමාගම

27/1/3, 2 වන මහල, විජේවීර ගොඩනැගිලි, ,

රණවීර නාගසිංහ සහ සමාගම 27/1/3, 2 වන මහල, විජේවීර ගොඩනැගිලි, මාතර, ශ්‍රී ලංකාව Phone: 94412222365

Telephone+94412222365
පොන්නම්පෙරුම සහ සමාගම

241, 1 වන මහල, හැව්ලොක් පාර, ,

පොන්නම්පෙරුම සහ සමාගම 241, 1 වන මහල, හැව්ලොක් පාර, කොළඹ 6, ශ්‍රී ලංකාව, 20621, 6 Phone: 945671302 Fax: 94112506116 E-mail: [email protected] Additional information : Chartered Accountants provide the service of auditing, taxation, management an ...

Telephone+945671302
Fax+94112506116
E-mail
පර්ෆෙක්ට් බිස්නස් සොලූෂන්ස් සර්විසස් (පුද්) සමාගම

214/17, කැම්වේ ප්ලාසා, ශ්රීමත් බණ්ඩාරනායක මාවත, ,

පර්ෆෙක්ට් බිස්නස් සොලූෂන්ස් සර්විසස් (පුද්) සමාගම 214/17, කැම්වේ ප්ලාසා, ශ්රීමත් බණ්ඩාරනායක මාවත, කොළඹ 12, ශ්‍රී ලංකාව Phone: 94112436139

Telephone+94112436139
මැනේජ්මන්ට් ෆ්‍රොන්ටයර්ස්

84/4, ලොරිස් පාර, ,

මැනේජ්මන්ට් ෆ්‍රොන්ටයර්ස් 84/4, ලොරිස් පාර, කොළඹ 04, ශ්‍රී ලංකාව, 20621 Phone: 94112554667

Telephone+94112554667
මාගමගේ සහ සමාගම

32, පැපිලියාන පාර, ,

මාගමගේ සහ සමාගම 32, පැපිලියාන පාර, නුගේගොඩ, ශ්‍රී ලංකාව Phone: 94716802163

Telephone+94716802163
ක්‍රේස්ටෝන් එම්.එන්.එස් සහ සමාගම

50/2, සර් ජේම්ස් පීරිස් මාවත, ,

ක්‍රේස්ටෝන් එම්.එන්.එස් සහ සමාගම 50/2, සර් ජේම්ස් පීරිස් මාවත, කොළඹ 02, ශ්‍රී ලංකාව, 20621 Phone: 94112323571

Telephone94112323571
ඉන්වෙන්චර් ඒශියා (පුද්) සමාගම

125, ටී බී ජයා මාවත, ,

ඉන්වෙන්චර් ඒශියා (පුද්) සමාගම 125, ටී බී ජයා මාවත, කොළඹ 10, ශ්‍රී ලංකාව, 20621 Phone: 94777749514

Telephone94777749514
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website