අායතනRSS

මූලධර්ම අධ්‍යයන ආයතනය

හන්තාන පාර,, , , 10100

www.ifs.ac.lk

The Director Institute of Fundamental Studies Hantana Road, Kandy. Tel:081 ??2232002 Fax:081 - 2232131 - See more at: http://www.ifs.ac.lk/careers.php#sthash.5Bi8ZATa.dpuf

Telephone+94 812 232 002
Fax+94 812 232 131
E-mail
බ්‍ර්ටිෂ් කවුන්සිල්

49, ඇල්ප්‍රඩ් හවුස් ගාඩ්න්, ,

www.britishcouncil.org/srilanka

Telephone+94 11 452 1521
E-mail
තරුණ බෞද්ධ සංගමය

70, ඩී එස් සේනානායක මාවත, ,

Resources available to scholars: Reference library of 9,000 books and a collection of palm leaf manuscripts.

Telephone+94-11-259 5786
ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය

තැ.පෙ. 780.266, බෞද්ධාලෝක මාවත, ,

Telephone+94-11-250 2842
Fax+94 11 250 2845
වර්ල්ඩ් බෑන්ක් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා

73/5, ගාලු පාර, ,

Public Information Center (PIC) 2nd Floor, DFCC Building, 73/5 Galle Road, Colombo 3, Sri Lanka Services: Access to development publications and data, free access to online databases and internet, project information services, Dissemination of deve ...

Telephone+94-11-556-1325 / +94-11 244 8070
E-mail
කාන්තා අධ්‍යාපන හා පර්යේෂණ කේන්ද්‍රය

58, ධර්මාරාම පාර, ,

Activities: Independent, non-governmental, feminist organization registered with the Department of Social Service. Library: The Library and Resource Centre at WERC had nearly 6,800 books at the end of 2013. The collection is mainly in English with a va ...

Telephone+94-11-259 5296
Fax+94-11-259 6313
E-mail
වෝටර් රිසෝසස් බෝර්ඩ් ලයිබ්‍රරි

2ඒ, ග්‍රෙගරි මාවත, ,

Activities: Publishes annual report. Resources available to scholars: Reference library of 4,500 books.

Telephone+94-11-269 7050
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය

6 වන සහ 7 වැනි මහල, සෙත්සිරිපාය, ,

Activities: Publishes Urban Scene. Resources available to scholars: Reference library of 4,500 books, reports on town planning, dissertations on town planning.

Telephone+94-11-287 5916-20 / +94-11-287 3644/47/49 / +94-11-287 3651/2
Fax+94-11-287 3637
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයජන විද්‍යාත්මක දෙපාර්තමේන්තුව

රීඩ් මාවත, ,

Activities: Research on demography and allied fields. Offers only a B.A. general degree. Resources available to scholars: Reference library of 10,000 books, special collection of research reports and working papers.

Telephone+94-11-258 6111 / +94-11-258 1110
එක්සත් ජාතීන්ගේ කාර්යාලය ශ්‍රී ලංකාව

204, බෞද්ධාලෝක මාවත, ,

Activities: Dissemination of UN information, seminars/workshops for interested parties and media/public outreach activities. Resources available to scholars: Reference library with 9,000 books and a special collection of UN and UN agency reports on Sri ...

Telephone+94-11-258 0691-7
Fax+94-11-258 1116
එක්සත් ජාතීන්ගේ අධ්‍යාපනික,සමාජ හා සංස්කෘතික සංවිධානය (යුනෙස්කෝ)

යුනෙස්කෝ ජාතික කොමිෂන් සභාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, 5 වැනි මහල, ඉසුරුපාය, ,

Email: [email protected]

Telephone+94-11-217 7002 / +94-11- 217 7006
Fax+94-11-217 7007
E-mail
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන

202-204, බෞද්ධාලෝක මාවත, ,

Telephone+94-11-258 0691-8
Fax+94 11 250 1396
E-mail
එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල

35, බලපොකුණ පාර, ,

Telephone+94-11-276 8555
E-mail
ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය

200, කිරුළ පාර, නාරාහේන්පිට, ,

Resources available to scholars: Reference library of 4,000 books and 4,000 pamphlets with special collection of workshop manuals.

Telephone+94-11-258 1120-9
Fax+94-11-236 8921
E-mail
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය

17, වික්ටෝරියා පෙදෙස, ඇල්විටිගල මාවත, ,

Activities: Publishes Sri Lanka Standards Year Book. Resources available to scholars: Reference library with 4,500 books and 350 periodical titles.

Telephone+94-11-267 1567-72 / +94-11-267 4618-9
Fax+94-11-267 1579
ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව

තැ 2204 නිදහස් චතුරශ්‍රය, ,

Resources available to scholars: Reference library of 4,000 books, 25,000 videocasettes, cassette recorders, video players, video printer.

Telephone+94-11-250 1050-3 / +94-11-259 950-09
Fax+94-11-258 0929
ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩල (අමාත්‍යාංශය ජනමාධ්‍ය මාධ්‍ය හා සන්නිවේදන යටතේ)

155/15, කාසල් වීදිය, ,

Resources available to scholars: Reference library of 4,000 books with special collection on Sri Lanka law.

Telephone+94-11-269 3271
Fax+94-11-269 3271
ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය

19, චෛත්‍ය පාර, ,

Activities: Publishes Port News (weekly), Sri Lanka Ports Performance Review (monthly), Port Statistics (annual) and Ports of Sri Lanka Handbook . Resources available to scholars: Reference library of 2,500 books and 1,500 pamphlets with special collec ...

Telephone+94-11-21201 / +94-11-242 1231
Fax+94-11-244 0651
E-mail
ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලය

244, අලුත්කෙඩ් වීදිය, ,

Resources available to scholars: Reference library of 10,000 books with special collection on Sri Lanka law.

Telephone+94-11-232 3759 / +94-11-247 3119
Fax+94-11-238 5847
ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය (ස්ලිඩා)

28/10, මලලසේකර මාවත, ,

Resources available to scholars: Reference library of 18,000 books with special collection on Sri Lanka government publications.

Telephone+94-11-258 2181-85
Fax+94-11-258 4406
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website