පිඟන් භාණ්ඩRSS

පොර්සිලෙන් කොෆි සේට් වින්ටර් වින්ඩ් අයිවොරී

කුරුණෑගල පාර, ,

www.dankotuwa.com

17 Pcs Porcelain Coffee Set Gross Weight: 6.000 kg

Telephone+94 31 487 9700
Fax+94 31 487 9799
E-mail
පොර්සිලෙන් ඩීනර් සේට් ගෝල්ඩ් මික්ස්

කුරුණෑගල පාර, ,

www.dankotuwa.com

93 Pcs Porcelain Dinner Set Gross Weight: 45.000 kg

Telephone+94 31 487 9700
Fax+94 31 487 9799
E-mail
ස්වින්ග් රේන්ජ්

පොලිස් ස්ථානය පාර, ,

www.fernwoodporcelain.com

Our products have following special properties: High thermal shock resistance(180'c) High translucency Body is completely vitreous High temperature twice fired High Scratch resistance Less weight For any queries please contact us email : fernwood ...

Telephone+94 36 427 9804
Fax+94 36 225 5414
E-mail
ගොල්ඩන් රෝස්

පොලිස් ස්ථානය පාර, ,

www.fernwoodporcelain.com

Our products have following special properties: High thermal shock resistance(180'c) High translucency Body is completely vitreous High temperature twice fired High Scratch resistance Less weight For any queries please contact us email : fernwood ...

Telephone+94 36 427 9804
Fax+94 36 225 5414
E-mail
සෙරමික් වාස්

යටියන පාර, ගල්තුඩේ, ,

www.artdecorint.com

Sea Lion Long Vase Sealion Tall Vase

Telephone+94 38 229 0093
Fax+94 38 229 0092
E-mail
සෙරමික් වාස්

යටියන පාර, ගල්තුඩේ, ,

www.artdecorint.com

Desert King Vase 50cm Desert King Vase 46cm Desert King Vase 22cm

Telephone+94 38 229 0093
Fax+94 38 229 0092
E-mail
පෝසිලේන් කෝපි සේට් ප්ලැටිනම් මික්ස්

කුරුණෑගල පාර, ,

www.dankotuwa.com

17 Pcs Porcelain Coffee Set Gross Weight: 6.000 kg

Telephone+94 31 487 9700
Fax+94 31 487 9799
E-mail
ස්කොයාර් රෙන්ජ්

පොලිස් ස්ථානය පාර, ,

www.fernwoodporcelain.com

Our products have following special properties: High thermal shock resistance(180'c) High translucency Body is completely vitreous High temperature twice fired High Scratch resistance Less weight For any queries please contact us email : fernwood ...

Telephone+94 36 427 9804
Fax+94 36 225 5414
E-mail
සොෆියා රෙන්ජ්

පොලිස් ස්ථානය පාර, ,

www.fernwoodporcelain.com

Our products have following special properties: High thermal shock resistance(180'c) High translucency Body is completely vitreous High temperature twice fired High Scratch resistance Less weight For any queries please contact us email : fernwood ...

Telephone+94 36 427 9804
Fax+94 36 225 5414
E-mail
කාසීල් ගෝල්ඩ්

පොලිස් ස්ථානය පාර, ,

www.fernwoodporcelain.com

Our products have following special properties: High thermal shock resistance(180'c) High translucency Body is completely vitreous High temperature twice fired High Scratch resistance Less weight For any queries please contact us email : fernwood ...

Telephone+94 36 427 9804
Fax+94 36 225 5414
E-mail
සොලිඩ් ගෝල්ඩ්

පොලිස් ස්ථානය පාර, ,

www.fernwoodporcelain.com

Our products have following special properties: High thermal shock resistance(180'c) High translucency Body is completely vitreous High temperature twice fired High Scratch resistance Less weight For any queries please contact us email : fernwood ...

Telephone+94 36 427 9804
Fax+94 36 225 5414
E-mail
පෝසිලේන් තේ කට්ටලය වින්ටර් වින්ඩ් අයිවරී 2

කුරුණෑගල පාර, ,

www.dankotuwa.com

17 Pcs Porcelain Tea Set Gross Weight: 6.000 kg

Telephone+94 31 487 9700
Fax+94 31 487 9799
E-mail
පෝසිලේන් තේ කට්ටලය ගෝල්ඩ් මික්ස්

කුරුණෑගල පාර, ,

www.dankotuwa.com

17 Pcs Porcelain Tea Set Gross Weight: 7.000 kg

Telephone+94 31 487 9700
Fax+94 31 487 9799
E-mail
පෝසිලේන් රාත්‍රී භොජන කට්ටලය ප්ලැටිනම් මික්ස් 3

කුරුණෑගල පාර, ,

www.dankotuwa.com

93 Pcs Porcelain Dinner Set Gross Weight: 45.000 kg

Telephone+94 31 487 9700
Fax+94 31 487 9799
E-mail
පෝසිලේන් තේ කට්ටලය ගෝල්ඩ් ස්පයිරල්

කුරුණෑගල පාර, ,

www.dankotuwa.com

17 Pcs Porcelain Tea Set Gross Weight: 7.000 kg

Telephone+94 31 487 9700
Fax+94 31 487 9799
E-mail
පෝසිලේන් තේ කට්ටලය සිලවර් මික්ස්

කුරුණෑගල පාර, ,

www.dankotuwa.com

17 Pcs Porcelain Tea Set Gross Weight: 7.000 kg

Telephone+94 31 487 9700
Fax+94 31 487 9799
E-mail
ලීලා රෙන්ජ් ග්‍රීන්

පොලිස් ස්ථානය පාර, ,

www.fernwoodporcelain.com

Our products have following special properties: High thermal shock resistance(180'c) High translucency Body is completely vitreous High temperature twice fired High Scratch resistance Less weight For any queries please contact us email : fernwood ...

Telephone+94 36 427 9804
Fax+94 36 225 5414
E-mail
පෝසිලේන් තේ කට්ටලය ප්ලැටිනම් මික්ස් 2

කුරුණෑගල පාර, ,

www.dankotuwa.com

17 Pcs Porcelain Tea Set Gross Weight: 7.000 kg

Telephone+94 31 487 9700
Fax+94 31 487 9799
E-mail
පෝසිලේන් කෝපි කට්ටලය ගෝල්ඩ් ස්පයිරල් 2

කුරුණෑගල පාර, ,

www.dankotuwa.com

17 Pcs Porcelain Coffee Set Gross Weight: 6.000 kg

Telephone+94 31 487 9700
Fax+94 31 487 9799
E-mail
ටපිස් රෙන්ජ්

පොලිස් ස්ථානය පාර, ,

www.fernwoodporcelain.com

Our products have following special properties: High thermal shock resistance(180'c) High translucency Body is completely vitreous High temperature twice fired High Scratch resistance Less weight

Telephone+94 36 427 9804
Fax+94 36 225 5414
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website