අැදුම් RSS

ඩිලි සහ කාලෝ - කොළඹ 01

No. 62/1, චැතම් වීදිය, ,

www.dillyandcarlo.com

Telephone+94 11 233 6795

ඹඩෙල්

0 reviews
ඹඩෙල්

06, ඹල්ඩි ඩචි රෝහල, බිඹසී මාවත, ,

ඇවිරාටෙි

62, චැතමි ස්ට්‍රටි, බිඹසි මාවත, ,

ග්‍රෝ ෆැෂන්

කයිසර් වීදිය, ,

Telephone+94 11 233 4291 / +94 11 233 4292
ගුඩ් චොයිස්

65-බී-12, ගෙමෙක්ස් ප්ලාසා, කයිසර් වීදිය, ,

Telephone+94 11 472 4845
ගෝල්ඩන් ෆැෂන්

51, කයිසර් වීදිය, ,

Telephone+94 11 523 0177
Fax+94 11 233 6408
ෆාස්ට් ෆැෂන්

56, කයිසර් චීදිය, ,

Telephone+94 11 232 2311
ෆැෂන්ස්

මිලේනියම් ප්ලාසා, 61ඒ, කයිසර් වීදිය, ,

Telephone+94 11 245 8950 / +94 11 499 4330
E-mail
එවර් ස්ටයිල්

157එස්, කෙලින් වීදිය, ,

ඩ්‍රෙස්පොර්ට්

2-19, මැජෙස්ටික් සිටි, ,

Telephone+94 11 451 5395 / +94 11 255 2124
Fax+94 11 255 2124
ඩ්‍රෙස්පොයින්ට්

2-51, මැජෙස්ටික් සිටි, ,

Telephone+94 11 454 7138 / +94 11 255 6428
ඩීජී ටෙක්ස්

47, කයිසර් වීදිය, ,

Telephone+94 11 244 8561
ඩෙනිම්ස්

109, ගාළු පාර, ,

Telephone+94 11 273 2156
Fax+94 11 272 4400
ඩේනිම් සෙන්ටර්

ගුඩ්ව්ල් සාප්පු සංකිර්ණය, 84/21, කයිසර් වීදිය, ,

Telephone+94 11 238 8220 / +94 11 233 6729
චාමර ටෙක්ස්

121-122, ‍කෙලින් වීදිය, ,

බ්‍රින්දාස්

ෆයිව් ස්ටාර් මාකර්ට්, 49/16, එස් කයිසර් පාර, ,

Telephone+94 11 471 3297 / +94 11 402 7773
බී ෆ්ලයි ලිනෙන් ස්ටොර්

128 ඩී, හයිලේවල් පාර, ,

www.bestflystore.com

E-mail
අමරසිංහ ටෙක්ස්ටයිල්ස්

61, ස්ටැන්ලි තිලතරත්න මාවත, ,

Telephone+94 11 282 7309
සෙතන්ඩ් චාන්ස්

ෆයිව් සටාර් සුපර් මාර්කට්, 49/05, කයිසර් මාවත, ,

Telephone+94 11 247 3609

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35106 listings, 1279 categories and 92 owners in our website