මල් සාප්පු: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
Jayaratne Florists (Pvt) Ltd

432, Deans Road, ,

Telephone+94 11 269 5545
Silani Flora (Pvt) Ltd

442, Deans Road, ,

Telephone+94 11 269 3428
අමල්කා ෆ්ලෝරා

106 / සී, නුවර පාර, දළුගම, ,

Telephone+94 11 491 4109
E-mail
එඩ්වඩ් ෆ්ලෝරා

58-1-1, යහපත් ගොඩනැගිල්ල, කොළඹ පාර, ,

Telephone+94 36 223 1578
එමිනන්ට් ෆ්ලෝරා

01, බර්ඩ් පෙදස, කිරුළපන, ,

Telephone+94 11 438 5055
එමිනන්ට් ෆ්ලෝරා,

01, බර්ඩ් පෙදෙස,, ,

Telephone+94 11 438 5055 / +94 11 438 5066
එවර්ලාස්ටින් ෆ්ලවර්ස්,

410, අතුරුගිරිය පාර,, ,

Telephone+94 11 256 0332
E-mail
ඕරෙල් ෆ්ලොරා

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Telephone+94 11 720 7021 / +94 11 269 7021
කප්රැක ඩොටි කොමි පුද්ගලික සමාගම

237/22 ඒ , විජය කුමාරතුංග මාවත, ,

Telephone+94 11 282 3336
කර්ටන් ගැලරිය

38/1, වික්ටෝරියා පාර්ක්, රත්නපුර පාර, මූනගම, ,

කැන්ඩියන් ෆ්ලෝරල්ස් එජ් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්

152, සී55, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත,, ,

Telephone+94 11 281 6945 / +94 11 281 6946
E-mail
කොලින්ස්,

පරගස්තොට පාර, තොල්හේනවත්ත, ගොනදූව,, ,

E-mail
ගලධාරි හෝටලය

,

www.galadarihotel.lk

The story of the Galadari Hotel, Colombo which opened its doors in 1984, is a splendid tale of continual improvement of product and highest standard of quality in hospitality over the past 25 years. Our vision & beliefs are firmly grounded in extending ...

Telephone+94 11 254 4544
Fax+94 11 244 9875
E-mail
ග්‍රෑන්ඩ් ෆ්ලෝරා (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්

105/1, නුවර පාර, ගල හන්දිය,, ,

Telephone+94 11 725 7700
E-mail
චමත්කාර ෆ්ලෝරා,

98 බී, හෝටල් පාර,, ,

Telephone+94 11 271 3935
චමින්ද ෆ්ලවර් ෂොප්

428, පූජ්ය බද්දේගම විමලවංශ නාහිමි මාවත, ,

Telephone+94 11 268 8512
චයමිකා

25, ගාලු මුවදොර මධ්‍යස්ථානය පාර, ,

Telephone+94 11 244 6622
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website