ගෘහ භාණ්ඩRSS

කෝලාහෝම් සේටර්

64, ග්‍රීන්පාත්, ,

Telephone+94 11 237 2596
කෝලා(පුද්)සමාගම

55, මීගමුව පාර, ,

Telephone+94 11 532 3060
ගුඩ් වැලියු ඊශ්වරන් (පුද්)සමාගම

104/11, ග්‍රෑන්ඩ්පාස් පාර, ,

Telephone+94 11 243 5842
ශාන්ත ඇන්තනිස් ගෘහභාණ්ඞ

29, ශ්‍රී ප්‍රේමරත්න මාවත, මොරටුමුල්ල, ,

Telephone+94 11 265 2568
මීගමුව ක්‍රිකට් සමාජය

133ඒ, ශාන්ත ජූඩ්ස් පෙදෙස, තලදුර, මීගමුව, ශ්‍රී ලංකාව, ,

Telephone+94 11 257 3449
මිහිරි (පුද්) සමාගම

61, මාවත, මහවිද්‍යාල මාවත, කොළඹ 013, ශ්‍රී ලංකාව, ,

Telephone+94 11 747 0025
මිසුහෝ ජුවලර්ස්

හෙට්ටි වීදිය, කොළඹ 11, ශ්‍රී ලංකාව, ,

Telephone+94 11 269 1056
මිසුහෝ ජුවලර්ස්

138/5, අයිෂා සංකීර්ණය හෙට්ටි වීදිය, කොළඹ 11, ශ්‍රී ලංකාව, ,

Telephone+94 11 258 1616
මිසුකි ප්ලාසා හොටෙල්

309, මීගමුව පාර, නාගොඩ හන්දිය, වැලිසර, ශ්‍රී ලංකාව, ,

Telephone+94 11 259 4494
මිස්ටි ෆෝ කාස්ට් එන්ටටේන්මන්ට්ස්

29, ට්වින් ටෙරස්, කහන්තොට පාර, මාලබේ, ශ්‍රී ලංකාව, ,

Telephone+94 11 553 9116
රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව

අංක 82,"සම්පත්පාය",රජමල්වත්ත පාර, ,

www.timco.lk

Vision To be the nation's most trusted and best quality Timber & Timber based product provider with market genuine leadership. Mission To produce Timber & Timber based products for our Customers through the Goodwill,Updated Knowledge & ...

Telephone+94 11 2866601-5
Fax+94 11 2866623
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website