සෙල්ලම් භාණ්ඩRSS

ස්නේල් පසල්

5/2, මොදරවිල කර්මාන්පුරය, ,

www.sritoys.com

Gross Weight: 260 gr

Telephone+94 38 223 5271
Fax+94 38 223 4114
E-mail
තනි සුභ පැතුම් පත් (පී) කාඩ් 6 යේ පැක්ට් එක

නො. 329, වේල්ල වීදිය, ,

www.ecomaximus.com

Gross Weight: 100 gr

Telephone+94 11 238 2341
Fax+94 11 244 7674
E-mail
බුක්මාර්ක්ස්

නො. 691, කොළඹ පාර, ,

www.naturalsilkfactory.com

Hand Painted on Natural Silk (Cat.No. BM)

Telephone+94 91 438 1262
Fax+94 91 438 0122
E-mail
නම්බර් එළිපන්ට්

නො. 5/2, මොදරවිල කර්මාන්පුරය, ,

www.sritoys.com

Gross Weight: 330 gr

Telephone+94 38 223 5271
Fax+94 38 223 4114
E-mail
බෑග්ස්

නො. 691, කොළඹ පාර, ,

www.naturalsilkfactory.com

Raw SilkPatch Work and Hand Painted (Cat.No. BG)

Telephone+94 91 438 1262
Fax+94 91 438 0122
E-mail
ආයතනික ඇසුරුම්කරණය

නො. 01, සේලිස්කි පෙදෙස, ,

www.facebook.com/Trickledownsrilanka

Telephone+94 11 266 7793
E-mail
වෝල් පින්තූර පොට්

1/1, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, මැදගොඩ, ,

www.fibreteclanka.com

poppy, Ixora, Marigold, Ferns[ 26cm x 50cm]

Telephone+94 41 581 9966/6
Fax+94 41 521 0001
E-mail
මීඩියම් නෝට් බුක්ස්

329, වේල්ල වීදිය, ,

www.ecomaximus.com

Gross Weight: 59 gr

Telephone+94 11 238 2341
Fax+94 11 244 7674
E-mail
ලින්කින් ස්නේක්ස්

5/2, මොදරවිල කර්මාන්පුරය, ,

www.sritoys.com

Linking Elephants 1-20 Puzzle Gross Weight: 780 gr

Telephone+94 38 223 5271
Fax+94 38 223 4114
E-mail
ලේටර් ස්නේක්

නො. 5/2, මොදරවිල කර්මාන්පුරය, ,

www.sritoys.com

Gross Weight: 585 gr

Telephone+94 38 223 5271
Fax+94 38 223 4114
E-mail
සිල්ක් කුෂන් කවර

නො. 691, කොළඹ පාර, ,

www.naturalsilkfactory.com

100% Natural Covers Gross Weight: 85 gr

Telephone+94 91 438 1262
Fax+94 91 438 0122
E-mail
පීප්ල් ඔෆ් වර්ල්ඩ් සේට්

5/2, මොදරවිල කර්මාන්පුරය, ,

www.sritoys.com

Gross Weight: 1.060 kg

Telephone+94 38 223 5271
Fax+94 38 223 4114
E-mail
සිල්ක් පේන්ටින්

නො. 691, කොළඹ පාර, ,

www.naturalsilkfactory.com

Hand Painted on Silk Fabric (Cat.No. SPW)

Telephone+94 91 438 1262
Fax+94 91 438 0122
E-mail
ප්‍රවර්ධන ඡායා රූප රාමු

නො. 01, සේලිස්කි පෙදෙස, ,

www.facebook.com/Trickledownsrilanka

Telephone+94 11 266 7793
E-mail
100% ප්‍රතිචක්රීකරණය කරන ලද කෙසෙල් කඩදාසි ලිපි ද්‍රව්‍ය

නො. 01, සේලිස්කි පෙදෙස, ,

www.facebook.com/Trickledownsrilanka

Telephone+94 11 266 7793
E-mail
කොන්ඩ බෑන්ඩ්

නො. 691, කොළඹ පාර, ,

www.naturalsilkfactory.com

Head Band covered by Slik Fabric and Silk Hair Band (Cat.No. HBD)

Telephone+94 91 438 1262
Fax+94 91 438 0122
E-mail
සුභ පැතුම් පත්

නො. 01, සේලිස්කි පෙදෙස, ,

www.facebook.com/Trickledownsrilanka

Telephone+94 11 266 7793
E-mail
සත්ව අකාරාදිය ලොකු

නො. 5/2, මොදරවිල කර්මාන්පුරය, ,

www.sritoys.co

Gross Weight: 900 gr

Telephone+94 38 223 5271
Fax+94 38 223 4114
E-mail
කඩදාසි කියුබ්

නො. 329, වේල්ල වීදිය, ,

www.ecomaximus.com

Gross Weight: 100 gr

Telephone+94 11 238 2341
Fax+94 11 244 7674
E-mail
වෝල් පික්චර්ස් හිබිස්කස් අන්සාම්බල් එච්.ඊ 0031

1/1, අනගාරික ධර්මපාල මාවත, මැදගොඩ, ,

www.fibreteclanka.com

Hibiscus, Caesalpinia, Hydrangea, Ferns, Grasses [25cm x 30cm]

Telephone+94 41 581 9966/6
Fax+94 41 521 0001
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website