ක්‍රීඩා සංවිධාන: All Listings RSS

Filter listings...
ඕස්ට්‍රියාස් ක්‍රීඩා සහ විනෝද සමාජයය

290යූ, වීරසේකර මාවත, තලවතුගොඩ පාර, ,

Telephone+94 11 556 6566
ප්‍රේමදාස රයිඩින් ස්කූල්

11/12, මෙල්ඩර් පෙදෙස, ,

www.horsesrilanka.com

Telephone+94 11 282 0588
E-mail
කොළඹ රාජකීය ගොල්ෆ් සමාජශාලාව

223, මොඩ්ල් ෆාර්ම් පාර, ,

Telephone+94 11 269 5431
Fax+94 11 268 7592
ඔටර් ක්‍රීඩා සමාජය

380/1, බෞද්ධාලෝක මාවත, ,

Telephone+94 11 269 2308
කළුතර ලෝන් ටෙනිස් ක්‍රීඩා සමාජය

42, මුහුද වෙරළ පාර, කළුතර උතුර, ,

Telephone+94 81 220 4646
කාන්තා ජාත්‍යන්තර සමාජය

16, ගිල්ඩ්ෆර්ඩ් කුසන්ට්, ,

Telephone+94 11 269 5072
ලංකා බිලීබාන්නන්ගේසමාජය

39/2 සහ 41/2, චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත, ,

Telephone+94 11 239 5006
අදර් ඇක්වටික් සමාජය

380/1, බෙෘද්ධාලෝක මාවත, ,

Telephone+94 11 269 2308
කොළඹ ඔරු පැදීමේ ක්‍රීඩා සමාජය

51/1, සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත, ,

Telephone+94 11 243 3758
කොළඹ මැලේ ක්‍රිකට් සමාජය

ජලාන් පැඩන්ග්, කිව් පාර, ,

Telephone+94 11 234 1650
කොළඔ ක්‍රිකටි සමාජය (සිසිසි)

31, මැතිලන්ඩි ක්‍රසන්ටි, ,

Telephone+94 11 269 1025
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website