ඒජන්සිRSS

ට්‍රැවල් ඩෙස්ක්

38, රෝහල පාර, ,

www.thetraveldesk.lk

The Travel Desk, a travel company specialized in ticketing and organizing travel experiences for anyone who is willing to travel anywhere. With the ability to coordinate with more than 153 airlines and 65,000 hotels around the globe we have managed to dis ...

Telephone0112 33 22 47
E-mail
අවුඅ ටැවල්ස්

115,රෝයල් පාක්, ලේක් ඩ්‍රයිවි, ,

awatravels.lk

We are the discerning travelers choice AWA Travels and Tours is a Company having its corporate office based in Sri Lanka and its branch in France. We are a limited liability company consisting directors who has been in the tourism and hospitality trade ...

Telephone+94 722 226102
E-mail
වෝකර්ස් ටුවර්ස් ශ්‍රී ලංකා

117, ශ්‍රී චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත, ,

www.walkerstours.com

Enjoy a memorable holiday tour of your choice with Walkers Tours Limited Sri Lanka. The pioneer travel company offers a range of unique tours such as beach, cultural, wildlife, adventure, honeymoon, hill country and incentives for best deals.

ෆෙරීන් ලංකා ටුවර්ස් පුද්ගලික සමාගම

අංක 33, කැනල් පාර, ,

As one of the leading tour companies in Sri Lanka, Ferien Lanka Tours are specialists in personalised tour arrangements - therefore guaranteeing the highest level of experience & satisfaction. We cover the whole of Sri Lanka. By networking with handpic ...

E-mail
ඩෙලෙයාර් ට්‍රැවල්ස් (පුද්) සමාගම

101, විනයලංකාර මාවත, ,

Telephone+94 11 452 5900 -14
Fax+94 11 452 5955
E-mail
ද සිල්වා ට්‍රැවිලියර්

522, නාවල පාර, ,

Telephone+94 11 287 7429 / +94 11 288 4933 / +94 11 286 2352
Fax+94 11 286 2352
E-mail
දනා ටුවර්ස් සහ ට්‍රැවල්ස් (පුද්) සමාගම

185, හෙට්ටි වීදිය, ,

Telephone+94 11 573 0860 / +94 11 456 8844
Fax+94 11 233 5100
E-mail
ඩී හොලිඩේස් (පුද්) සමාගම

560, 3 වන මහල, ගාලු පාර, ,

Telephone+94 11 259 8747 / +94 11 258 5259 / +94 11 471 2711
Fax+94 11 259 5352
E-mail
ක්‍රිස්ටල් හොලිඩේස් (පුද්) සමාගම

25 / ඒ, ද සේරම් පාර, විද්‍යාල මාවත හරහා, ,

Telephone+94 11 272 5032 / +94 11 272 5033
Fax+94 11 273 5031
E-mail
කොන්ට්නන්ට් ඇන්ඩ් ට්‍රැවල්ස් (පුද්) සමාගම

15 1/1, ඇල්ෆ්‍රඩ් හවුස් ගාඩ්න්ස්, ,

Telephone+94 11 255 4600-4
Fax+94 11 255 4605
E-mail
කොලොම්බස් ටුවර්ස් (පුද්) සමාගම

221/2, ධර්මපාල මාවත, ,

Telephone+94 11 269 7779 / +94 11 268 7719
Fax+94 11 268 7698 / +94 11 269 9371
E-mail
ක්ලැසික් ට්‍රැවල්ස් (පුද්) සමාගම

379/4, ගාලු පාර, ,

Telephone+94 11 257 7527 / +94 11 452 4100
Fax+94 11 244 7387
E-mail
සීවර්ල්ඩ් ගුවන් සේවා සංචාරක හා නාවික සමාගම, 1978

10, ලිලී වීදිය, යුනියන් පෙදෙස, ,

Telephone+94 11 244 7386 / +94 11 244 7387
Fax+94 11 244 7387 / +94 11 244 6543
E-mail
ලංකා සංචාර සමාගම

08 ඒ, සර් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවත, ,

Telephone+94 11 255 3161 / +94 11 256 5726 / +94 11 257 4589
Fax+94 11 256 5794
E-mail
සිලෝන් ෂිපින් ලයින්ස් සමාගම - ට්‍රැවල්ස් ඇන්ඩ් ටුවර්ස්

450, ඩී ආර් විජේවර්ධන මාවත, මැකලම් පාර ලංකා, ,

Telephone+94 11 268 9500-8
Fax+94 11 268 9510 / +94 11 267 4347
E-mail
ලංකා රේසර්

ටොපෑස් බීච් හෝටලය, 21, පෝරුතොට පාර, ඒත්තුකාල, ,

Telephone+94 31 227 9265 / +94 31 225 2861 / +94 31 531 0334
Fax+94 31 531 0329
සිලොන් එයාර් වින්ග්ස් (පුද්) සමාගම

57 / බී / 1, යෝර්ක් වීදිය, ,

Telephone+94 11 238 0850
Fax+94 11 234 2635
E-mail
ලංකා හෝටල් සංස්ථාව - සංචාරක කාර්යාංශය

279, ගාලු පාර, ,

Telephone+94 11 259 8923 / +94 11 250 4958-3
Fax+94 11 250 3531 / +94 11 250 3558
සෙලින් ට්‍රැවල්ස් (පුද්) සමාගම

01, ඇල්ෆ්‍රඩ් හවුස් ඇවනියු, ,

Telephone+94 11 451 1064 / +94 11 451 1052
E-mail
සී-කැන් ට්‍රැවල්ස් ඇන්ඩ් ටුවර්ස් (පුද්) සමාගම

චැතම් වීදිය, ,

Telephone+94 11 232 5336
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website