ගුවන් ප්‍රවාහන සමාගම්RSS

ශ්‍රී ලංකා එයාර් ලයින්

ලෝක වෙළද මධ්‍යස්ථානය, ,

www.srilankan.com/en_uk/lk

Fax+94 19 733 3999
E-mail
තායි එයාර්වේස්

සර් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවත, ,

www.thaiairways.com.lk

Telephone+94 11 266 7892-96
Fax+94 11 266 7890
E-mail
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් ප්‍රවාහන සමාගම

කැනඩා මිත්‍රත්ව පාර, ,

www.srilankan.com

Telephone+94 19 733 4500
E-mail
ශ්‍රී ලංකා නෞභාරය

කොළඹ,

www.srilankancargo.com

Telephone+94 19 733 3282 / 328
E-mail
සිම්ප්ලිෆයි

385, ගාලු පාර, ,

www.simplifly.com

E-mail
මිහින් ලංකා

61, ඩබ්.ඒ.ඩී.රාමනායක මාවත, ,

www.mihinlanka.com/english/lk

Telephone+94 11 200 2255
Fax+94 11 780 0307
E-mail
හයිබ්‍රිඩ් ඒවියේෂන්

බත්තරමුල්ල,

hybridaviations.com

E-mail
හේලි සංචාරකයෝ

සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත, ,

www.helitours.lk

Telephone+94 11 314 4944
Fax+94 11 244 1681
E-mail
ෆිට්ස් එයාර්

කොළඹ 04,

www.fitsair.com

Telephone+94 11 255 5158 / 9
Fax+94 11 255 5169 / 70
E-mail
ජෙට් එයාර්වේස්

එෆ් 12, 1 වන මහල, පිටත් වීමේ පර්යන්තය, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ, ,

www.jetairways.com/EN/LK/Home.aspx

Telephone+94 11 226 0088 / +94 11 247 5375
සිනමන් එයාර්

11, යෝක් වීදිය, ,

www.cinnamonair.com

Telephone+94 11 247 5475
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website