ගුවන් ප්‍රවාහන සමාගම්RSS

Show map
ශ්‍රී ලංකා එයාර් ලයින්

ලෝක වෙළද මධ්‍යස්ථානය, ,

www.srilankan.com/en_uk/lk

Fax+94 19 733 3999
E-mail
සිම්ප්ලිෆයි

385, ගාලු පාර, ,

www.simplifly.com

E-mail
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් ප්‍රවාහන සමාගම

කැනඩා මිත්‍රත්ව පාර, ,

www.srilankan.com

Telephone+94 19 733 4500
E-mail
ශ්‍රී ලංකා නෞභාරය

කොළඹ,

www.srilankancargo.com

Telephone+94 19 733 3282 / 328
E-mail
තායි එයාර්වේස්

සර් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවත, ,

www.thaiairways.com.lk

Telephone+94 11 266 7892-96
Fax+94 11 266 7890
E-mail
හයිබ්‍රිඩ් ඒවියේෂන්

බත්තරමුල්ල,

hybridaviations.com

E-mail
මිහින් ලංකා

61, ඩබ්.ඒ.ඩී.රාමනායක මාවත, ,

www.mihinlanka.com/english/lk

Telephone+94 11 200 2255
Fax+94 11 780 0307
E-mail
බවර්ස් සමාගම

86, ගාලු පාර, කොළඹ 03, ශ්‍රී ලංකාව, ,

www.baurs.com

We are pioneers in scientific manuring and became the trend setter in the plantation industry in Sri Lanka which was then known as Ceylon. It was the single most important factor which enabled Sri Lanka to become a major contender in the International mar ...

Telephone+94 11 473 2600
Fax+94 11 244 8493
E-mail
ෆිට්ස් එයාර්

කොළඹ 04,

www.fitsair.com

Telephone+94 11 255 5158 / 9
Fax+94 11 255 5169 / 70
E-mail
හේලි සංචාරකයෝ

සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත, ,

www.helitours.lk

Telephone+94 11 314 4944
Fax+94 11 244 1681
E-mail
ජෙට් එයාර්වේස්

එෆ් 12, 1 වන මහල, පිටත් වීමේ පර්යන්තය, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ, ,

www.jetairways.com/EN/LK/Home.aspx

Telephone+94 11 226 0088 / +94 11 247 5375
සිනමන් එයාර්

11, යෝක් වීදිය, ,

www.cinnamonair.com

Telephone+94 11 247 5475
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website