සංචාරක මඟපෙන්වන්නන්: All Listings RSS

Filter listings...
කාලිංග අශාන් මහතා

දඹරාව පිලවල මහනුවර,

www.facebook.com/chathupa.gayan?mibextid=ZbWKwL

කතා කරන එකම භාෂාව ඉතාලි

Telephone+94 760525742
FaxNo fax number
අජිත් පෙරේරා

40, රන්මසු උයන,ඇළගොන්න,මාවතගම, ,

Telephone+94 71 352 6946
ඒ එස් චින්තක ද සිල්වා

71, සි පි ද සිල්වා මාවත, කල්බෙිමුල්ල, ,

Category: National Registration No N-0994

E-mail
ජි.බි. පෙරේරා

5, ශ්‍රී මහා විහාර පාර, ,

Category: National Registration No N-0130

පි.ඒ.එල්.ඒ පෙරේරා

235/, පල්ලිය පාර, ,

Category: Chauffeur Registration No 00008

කේ. එචි. ඩබි. ඒ සිල්වා

254/9, පන්සල පාර , නාගොඩ, ,

Category: Chauffeur Registration No C-1360

කසුන් මැදිවෙල

939, පේරාදෙනිය පාර, ,

Category: National National Chinese Registration No : N-1510

එන් කේ චන්දිමාල් නිරිඇල්ල

523/7ඒ, පිල්ලේචන් වත්ත, දළුපෙත, ,

Category: Chauffeur Languages: Deutsch Registration No : C-1350

යු ඒ කුමාර වික්‍රමසිංහ

216ඒ /4-1, ජිනවක්ස හිමි පෙදෙස, කිබුලාපිටිය පාර, කදිරන, ,

Category: Chauffeur Registration No C-1354

පි ජෟ සංජය විමලවර්ධන

26/12 විනලවත්ත පාර, 2 වැනි පටුමග, ,

Category: Chauffeur Registration No C-1355

සමීර තිලකවර්ධන

31, චන්දහේන වත්ත, ,

Category: National Registration No N-1495

ඒ තුෂාර සිරිනිමල්

313/7, ශ්‍රි සරනතිස්ස මාවත, කහතුඩුව, ,

Category: National National Chinese Registration No : N-1498

කාලිංග ඉරෝෂ් චාමර

42/14ඒ , 6 වැනි පටුමග, නාගොඩ, ,

Category: Chauffeur Chauffeur Russian Registration No : C-1345

සචිත්ත්‍ර කුමාර විහිගල්දෙනිය

346, කලන්ගොඩ, තලතුඔය, ,

Category: National National Russian Registration No : N-1470

බි එචි තාරක සදරුවන්

92/7, ඹබේවත්ත, ,

Category: Chauffeur Languages: Russian , German Registration No : C-1338

Telephone+94 71 639 9594
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website