කේක් ආකෘති නිර්මාණකරුවන්: All Listings RSS

Filter listings...
සුවෙන්ස් කේක්ස් ෆවර්ස් ඇන්ඩි ඩෙකර්

4/1, 6, බෙතෙස්ඩා පෙදෙස , බමිබලපිටිය, ,

E-mail
ෂුගර් ෆිල් කේක්

1006/4, පන්නිපිටිය පාර, ,

www.orancy.com

Telephone+94 11 287 1651
E-mail
ලංකා චාන්දනී කේක් ක්‍රියේෂන්ස්

නුවර පාර මහර, ,

www.lankachandani.com

Telephone+94 11 306 6326 / +94 11 292 9446
E-mail
ද කේක් ෂොප්

64 සුහද පෙදෙස, තලපත්පිටිය පාර, ,

Telephone+94 11 283 4210
ශුගර් ආර්ට් කේක්

4 වන සැතපුම් කණුව, නුවර පාර, ,

E-mail
රැෆ්ලස් ඩෙලි

76, එස් ද එස් ජයසිංහ මාවත, ,

Telephone+94 11 281 8776
E-mail
නිකිණි කේක්ස්

11 සණස සිටි, ගුවන් තොටුපල පාර, ,

Telephone+94 33 399 9589
කේක් ඩිමි

489 සී-1, වැලිපාර, ,

Telephone+94 11 277 5281 / +94 11 277 5281
ද කේක් ෆැක්ට්‍රි

25, බුත්ගමුව පාර, ,

Telephone+94 11 286 8414
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website