මංගල ඇඳුම් නිර්මාණකරුවන්RSS

ට්‍රයම්ෆ් - කොළඹ 03

42, ඇල්ෆ්‍රඩි හවුස් ගාඩිනර්, ,

www.triumph.com

Telephone+94 11 583 3335
පල්ලු - විශේෂ සාරි සහ සල්වාර්

54, ඩබ්ලිව් ඒ සිල්වා මාවත, ,

Mark the beauty of your demure personaFlaunt your Grace. Poise, Femininity and Pride Attire in Exotic Traditional Textures and StylesIn authentic Ethnic Fashion carefully made, just for you. Pallu - Exclusive for Sarees and Shalwars It is the elegant s ...

Telephone+94 11 258 7813
බොඩිකර්ව්ස්

28, ස්ටැෆර්ඩ් මාවත, ,

www.bodykerves.com

Telephone+94 11 494 4941
E-mail

සරීටා

0 reviews
සරීටා

99, කෙලින් වීදිය, ,

www.saritatex.com

Telephone+94 11 234 5649 / +94 11 244 6023
E-mail
ශාමිණී ඕවිටිගම

29, වැව පාර, අත්තිඩිය, ,

www.Sharminiovitigama.lk

Telephone+94 11 273 8801
E-mail
අචනිල් සාරිස්

788, කඩුවෙල පාර, ,

Just a step away from the main junction of Malabe there is a large hoarding carrying the brand name of Achanil. A much awaited saree store to the bustling town of Malabe. The showroom was opened by Mr.N.R. Palliyaguruge on 10 April 2010. There is a wide r ...

Telephone+94 11 437 7777
E-mail
මෙමරිස් ඹෆ් ෆලවර්ස්

176 බි , ගාලු පාර, ,

www.memoriesoftflowers.com

E-mail
අනෝමා ප්‍රනාන්දු

53, පුවකාරම්බ පාර, ,

anomafernando.com

Anoma Fernando Sri Lankan Fashion Designer & Dress Maker in Moratuwa. I started the business in 1990 and have more than 20 years of work experience in this field. Still adhering to traditional origins, my dresses are hand crafted using the techniques of c ...

E-mail
ක්‍රිස්ටෙලා බ්‍රයිඩ් ස්ටයිල්

47/1, ගාලු පාර, බම්බලපිටිය, ,

www.christellabridalwear.com

We cater to a variety of tastes, so whether you’re looking for a gown that’s traditional or unique, we have a range of wedding gown styles to suit your personal fashion sense. Our bridal fashion line features the finest-quality fabrics, including tulle ...

Telephone+94 11 584 1932 / +94 11 584 1934
E-mail
මිඩ්නයිට් ඩිවාස්

39, ඇල්ෆ්‍රඩ් පෙදස, ,

www.midnightdivas.com

E-mail
සාරි මන්දිර්

65, ඩබි. ඒ සිල්වා මාවත, ,

Telephone+94 11 259 2500 / +94 11 255 9090
රවුක්ස්සහෝදරයෝ

07, ද ෆොන්සේකා පාර, ,

Telephone+94 11 258 3813
ඔපාරා සාරි ගැලරි

165 ඒ, ඩවුන් මහල, සව්සිරි සාප්පු සංකීර්ණය, හයිලෙවල් පාර, ,

Telephone+94 11 281 8363
නිහෝන් ට්‍රෙඩින් කමිපැණි

55 1/1, 1වැනි මහල, 2වැනි හරස් විදිය, ,

Telephone+94 11 247 1642
එචි.එචි. ඇසා ඇන්ඩි කමිපැණි

96, 3වැනි හරස් විදිය, ,

Telephone+94 11 232 6478
අල්මාස් ෆැෂන් (පෞද්) සමාගම

8 ඒ, ක්‍රෙස්කැඩ් බොල්වර්ඩ්, ගාලු පාර, ,

Telephone+94 11 553 3636
ශ්‍රියානි  ඩෙස් පොයිටි

37, මෙන් ස්ට්‍රිටි, ,

Telephone+94 35 222 1746
E-mail
කිල්ටෝ

145, වජිර පාර, ,

www.kiito.net

E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website