මංගල ඡායාරූප සදහා ස්ථානRSS

සවුත් පොයින්ට් විලා

කතලුව, අහංගම, ,

www.southpointvilla.com

Luxury beach villas with individual private pools 15 km from the Dutch Fort city of Galle. The Beach villas open directly onto a beautiful cove with an unspoiled golden beach in Southern Sri Lanka with spectacular views of the Indian Ocean. With its coral ...

සමන් විලා

අතුරුවෙල, ,

www.samanvilla.com

OverviewYour cares slip away as you enter through a tropical canopy of giant oaks and fruit trees, lulled by a meandering stream off a water garden. On the promontory where Saman Villas rests, the view from one of Sri Lanka?? most desirable properties rev ...

Telephone+94 34 227 5435 / +94 34 720 0334
Fax+94 34 227 5433.
E-mail
සුළඟ බොල්ගොඩ,

දම්පෙ පාර, ලේක් බොල්ගොඩ,, ,

E-mail
පේරාදෙණිය උද්භිත උද්‍යානය

ජාතික උද්භිත උද්‍යාන තැ.පෙ. 14 නුවර පාර,, ,

Telephone+94 81 238 8088 / +94 81 238 8175
ගංගාරාම පන්සල

අංක 61, ශ්‍රී ජිනාරතන පාර, ,

gangaramaya.com

Monument and Historic Building Gangaramaya temple is a Buddhist temple inclusive of several imposing buildings and is located nearby the placid water of Beira Lake on a plot of land that use to be the hermitage on a small piece of marshy land. Gangaramay ...

Telephone+94 11 243 5169 / +94 11 232 7084 / +94 11 245 9622
Fax+94 11 243 9508
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website