වීඩියෝ ශිල්පීන්RSS

ද ෆෝටෝ ෆැක්ටරි

300ඉ , ශාන්ත අනාස් පාර, තුඩලේ, ,

www.photofactory.lk

Our photography team is focused on providing you with full “The Photo Factory” experience. Our team will start by helping in choosing the right package for you and also the team is very flexible in altering the package for your individual needs and desire ...

Telephone+94 71 797 0120
E-mail
කුළුණු රමිත ෆෝටෝග්‍රැපික්

10, පරණ පාර, හොරි තුඩුව, ,

www.kulunuramitha.net

I WORK HARD TO MAKE SURE EVERY CLICK CAPTURES EVERY SINGLE EMOTIONS AND EXPRESSIONS THAT YOU EXPRENCE RIGHT THROUGH YOUR WEDDING DAY. IT IS YOUR DREAM DAY. IT IS YOUR DREAM DAY THAT YOU CELEBARTE YOUR LOVE. I’LL TRY TO UNDERSTAND YOUR REQUIREMENTS OF PHOT ...

Telephone+94 71 415 5241
E-mail
ෂිර් මැජික් ස්ටුඩියෝ

4ඒ / 1, වඩුගොඩපිටිය පාර, ,

weddingsheermagic.com/sites/home-studio/

In order to capture the most precious moment in your life Sheer Magic Wedding Photography Studio will provide you with the best wedding photography studio service in town. Our professional wedding photographers with a creative eye not only make the shot n ...

E-mail
වීනාවීශබ්දාගාර

32/1 ඒ, කටුවාන පාර, ,

www.veenavee.com

Veenavee studio is well known for wedding photography in Sri Lanka. Danushka Rathnayaka is the best wedding photographer, young and experienced in the field. Veenavee studio has branches in Maharagama, Kandy and Homagama, ready to help in all your photogr ...

Telephone+94 11 499 2333
E-mail
ස්ටුඩියෝ නෙත්මා

144/ඒ, රජ මාවත, ,

Studio Nethma Organization which has experience in this field over a period of 27 years heartily welcome you who comes from a website with much pleasure. We shall provide you with an album containing your wedding photographers worth even more than the pri ...

E-mail
ස්ටුඩියෝ නැචුරල්

139/බි , සරණංකර පාර, කළුබෝවිල, ,

studionatural.mywedding.lk

Your wedding is one of the most special and memorable occasions in your life - full of love for each other at that special time, and we find great passion in capturing and saving those memorable moments. Our style of natural photography includes a combina ...

E-mail
ස්ටුඩියෝ එම්

593/ඒ/13, දරනගම, ,

www.studiom.lk

Weddings are a once in a lifetime occasion, memories of which you will cherish for an entire lifetime. Therefore plan your wedding well and ensure that you get an album that will always be your pride and the envy of your friends. A picture, it is said, is ...

Telephone+94 11 248 8630 / +94 77 343 1947
E-mail
ක්‍රිස් ඡායාරූප

120, 2 වන පටුමග, ශී ධර්මාරාම පාර, ,

www.chrisphotography.lk

My career as a photographer began in 2002 in my homeland Sri Lanka. My passion for photography has taken me to the, Sri Lanka where over the past 14 years, I have studied, Worked and developed exciting new ways of working In photography, I settled in the ...

Telephone+94 11 271 9281 / +94 77 776 0046
E-mail
සදුන් ගමගේ එස් ඒ ස්ටුඩියෝ

කොළඔ,

www.sacreations.com

Photography is an extensive media which has branched out to an assortment of spheres. Various photographers have made a name for themselves in one specific area in which they have excelled. For example, a news photographer would be able to know the ins an ...

Telephone+94 11 269 8572
E-mail
නේටිව් ට්‍රයිබ් ස්ටූඩියෝ

32, වෝඩ් පෙදෙස, ,

www.native-tribe.com

Sri Lanka's premier life style wedding photographers. Photojournalistic approach to document your wedding day. Documentary style wedding cinematography. Talk to us to make your big day a stress free with lovely moments captured. Native Tribe Studios pr ...

E-mail
ධම්මික ඩි සිල්වා ෆෝටෝගැපික් ස්ටුඩියෝ

165, ගාලු පාර, ,

www.dammikaphotography.com

Telephone+94 11 272 6616 / +94 11 567 8374
E-mail
ඉ විෂුවල් නෙස්ට්

586, ගාලු පාර , හොරිතුඩුව, ,

www.evisualnest.com

E Visual Nest is one of the pioneers in wedding cinematography. Over the years E Visual Nest has evolved to be one of the leading Video production companies which specializes not only in Wedding Cinematography but ventured into a vast number of areas to p ...

Telephone+94 11 264 6924
E-mail
සක්යා ස්ටුඩියෝ

173, හයිලෙවල් පාර, ,

www.ShakkyaStudio.com

Having a good remembrance of your events and occasion is one service in which as a firm we offer to our clients. In doing this, we have been able to proffer numerous services and professional skills, which will enable you as the celebrants or event host t ...

E-mail
විඩේ ඉමේජ්

15, මහවිල් උයන, කුන්ඩසාලේ, ,

www.jayanathsamasundara.com

Telephone+94 81 242 1932
E-mail
වෙඩින් ස්ටුඩියෝ සත්යා

40ඒ, ශාන්ත ජොසප් විදිය, ,

www.weddingsathya.com.lk

Telephone+94 31 222 1444
E-mail
මංගල ජයාරුපකරණය

65, කැස්බැව පාර, ,

www.maheshmannapperuma.com

Telephone+94 71 278 4722
E-mail
විඩියෝ සෙවන්

171/2එෆ්, ප්‍රධාන විදිය, ,

video7.lk

Video-7 specializes in wedding photography and videography practicing photojournalistic and achieving fun and fashionable posed portraits. With a keen ability for capturing fleeting moments and emotions, we tell the story of not only your wedding day, but ...

Telephone+94 11 318 7233
E-mail
ට්‍රි කාර්ස්

2ඒ , සංඝමිත්ත මාවත, ,

www.tricastlk.com

Telephone+94 77 757 2514
E-mail
තනුජ් හේමන්ත

173, හයිලෙවල් පාර, ,

Telephone+94 77 385 6856
ටෙලි පික්ස් පුද්ගලික සමාගම

185, පේරාදෙනිය පාර, ,

Telephone+94 81 220 2132 / +94 81 220 4333
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website