මත්ස්‍ය: All Listings RSS

Filter listings...
අන්ෆාස් අපනයන

ශ්‍රී ලංකාව, ,

we have the capability to supply different verity of dried sea cucumber DRIED SEA CUCUMBER , SAND FISH , CURRY FISH, DISCO, GREEN FISH I have attach some of our dried sea cucumber details.

Telephone+94 71 639 2466 / +94 36 336 4666
E-mail
ආර් ඊ හෝල්ඩින්ග්ස්

13/2බී, සරණංකර පාර, කළුබෝවිල, ,

Harvest, process and export dry sea cucumber / Beach-de-mer as per buyers requirement. Species - sand fish, teat fish, Ananas, Disco, Loly, Brown fish, stone fish, curry fish etc. Quantity can vary according to the seasonal availability of species, usu ...

Telephone+94 77 728 7200
ඇක්වාමරයින් ජාත්‍යන්තර (පුද්) සමාගම

60/1, ශ්‍රී ඥානේනද්‍ර පාර, ,

www.aqua-marines.com

Aquamarines International was established four decades ago, by a young diver cum micro-entrepreneur, venturing in to a pioneering business sector of ornamental fish breeding and export. It all started in 1963 as a backyard operation, facing blue sea waves ...

Telephone+ 94 11 263 5825 / +94 11 260 5202 / +94 11 261 1145
Fax+ 94 11 263 5825
E-mail
ඇන්තනිස් ෆිෂ් එමිපොරිමි

617, මෙන් ස්ට්‍රටි,

Telephone+94 71 661 3301
E-mail
ඊස්ටන් සප්ලයි

ශ්‍රී ලංකාව, ,

We are new to this industry ,We specialise in buying and selling eggs vegetables we are based in batticaloa. Srilanka.

Telephone+94 65 222 8390
ඊස්ට් ග්ලෝබ් ලංකා ට්රේඩින් පුද්ගලික සමාගම

39, ශාන්ත මයිකල් පාර, ,

Company Details Company Name | ඊස්ට් ග්ලෝබ් ලංකා ට්රේඩින් පුද්ගලික සමාගම Product Description | Frozen Fish, Fish Fresh or Chilled Address | 39, ශාන්ත මයිකල් පාර, කොළඹ 03 Telephone | +9411-2449318 Fax | +9411-2454108 E-mail | globelanka ...

Telephone+9411-2449318
Fax+9411-2454108
E-mail
එන් ඇන්ඩ් එන් සුපර් සී ෆුඩ්ස් කම්පැණි

101/3, පී.බී. අල්විස් පෙරේරා මාවත, කටුබැද්ද, ,

Company Details Company Name | එන් ඇන්ඩ් එන් සුපර් සී ෆුඩ්ස් කම්පැණි Product Description | Frozen Fish Address | 101/3, පී.බී. අල්විස් පෙරේරා මාවත, කටුබැද්ද, මොරටුව Telephone | +94 Fax | +94 +94

එස් එස් කේටර්ස්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

exporting fresh fruits,vegitables, ornamental fish Products tropical fish,fruits,vegitables

Telephone+94 77 367 5330
එස් ඩී එස්සහ සමාගම පුද් සමාගම

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Established in 2002, we are leading exporters of fresh frozen conch meat, all varieties of dry fish and sea food from Sri lanka. Industry Food & Beverages in Sri Lanka Products Conch Meat, Dry fish and sea foo ...

Telephone+94 75 825 2147
එස් වී එස් සමාගම

අංක 67ඒ, වොල්ෆෙන්ඩල් වීදිය, ,

Established in the year 1997, S.V.S Enterprises has been dealing with all major farms & feed millers as well as the smaller local farmers supplying high quality raw materials such as Maize, SBM Fish Meal etc., for animal & poultry feed. The founder of thi ...

ඒ ජේ ෆිෂිං ඉන්ඩස්ට්රීස් (පෞද්) සමාගම

ශ්‍රී ලංකාව, ,

www.ajfishing.com

AJ Fishing Industries (Pvt) Ltd, was established in Sri Lanka in 1987, and completed our 27 years of operation this year. We are a producer of high quality swivel long lines for the demanding Norwegian market. We supply high quality monofilament & multifi ...

Telephone+ 94 11 225 2796
Fax+ 94 11 225 2798
E-mail
ඒ ම් ආර් ග්ලෝබල් ෆාම් ෆීඩ

ශ්‍රී ලංකාව, ,

AMR global farm feed Importet of Fishmeal and soybeans we\'ve been in this field for more than five years we have lots of experience Industry Agriculture in Sri Lanka Products Fish meal soy beans

Telephone+94 71 354 9015
ඒ සී එස් ට්‍රේඩිං (පුද්) සමාගම

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Dear Sirs, We are ACS Trading (Pvt) Ltd. no.1 rice manufactures and suppliers in Sri Lanka as well as exporter, under \"ariya\" brand. If you have any requirement for rice all grades, we like to supply good quality products to you, bulk or retail packs. ...

Telephone+94 77 311 9009
E-mail
ඒන්ජල් මින් මැදුර (පුද්) සමාගම

12, කරදියාන පාර, තුම්බෝවිල, ,

Situated 1.5km from Piliyandala town, 12km from Colombo, the farm has municipal road access and is facing the beautiful Bolgoda Lake. The farm is 3 acres in extent with around 700 concrete vats of different sizes for breeding and stocking fresh water orna ...

Telephone+94 11 261 4865 /+94 11 261 8525
Fax+94 11 261 5999
E-mail
ඔන්රා ෆිෂ් (පුද්ගලික) සමාගම

44 වෝඩ් පෙදෙස, ,

Sri Lanka, a tropical island in the Indian Ocean is renowned for the breeding of healthy ornamental fish with exuberant colours. Orna Fish is a leading & resourceful breeder/exporter in Sri Lanka consisting 71,000 square foot of tanks. Maintenance ...

Telephone+94 11 269 6348,/ +94 77 744 8042
Fax+94 11 267 8179, / +94 11 269 7358
E-mail
ඕවසීස් මින් මැදුර

මාකොළ පාර, ,

Oasis Fish Farm is a specialized fish breeding and raising company established in 1995. Oasis has been breeding and selling fish for last 13th years, creating an excellent reputation both locally & internationally as one of the best ornamental fish breede ...

Telephone+94 11 290 7766
ඕවසීස් ෆිෂ් ෆාම්

12/102, බන්ධනගල, කළුකැලේ, ,

www.oasisaquarium.com

Oasis Fish Farm is a specialized fish breeding and raising company established in 1995. Oasis has been breeding and selling fish for last 13th years, creating an excellent reputation both locally & internationally as one of the best ornamental fish breede ...

Telephone+94 27 225 677 / +94 72 777 1119 / +94 72 912 3420
E-mail
ඕවසීස් ෆිෂ් ෆාම් - දෙහිඅත්තකණ්ඩිය

අංක 09, කාර්මික පුරය, ,

Oasis Fish Farm is a specialized fish breeding and raising company established in 1995. Oasis has been breeding and selling fish for last 13th years, creating an excellent reputation both locally & internationally as one of the best ornamental fish breede ...

Telephone+94 27 225 0093
E-mail
කැප්‍රාලංකා

29 / 7බී, ආනන්ද බාලිකා මාවත, පාගොඩ පාර,, ,

Deal in branded stocklots such as HOLLISTER, POLO T shirts, TOMMY HILFIGER, GAP, NEXT Fresh fruits like bananas, papaya pineapples Seafood - fish and prawns and crabs spices - cinnamon, nutmeg, cardamon, cloves and curry powder vegetables Busines ...

Telephone+94 11 282 1701
Fax+94 11 534 4389
ග්‍රීන් ඇක්වා

ශ්‍රී ලංකාව, ,

We are a company which can provide quality Tropical fish and agri products to suit your need. Products Tropical Fish, Agri products

Telephone+94 71 342 7441
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website