ජංගම දුරකථනඅලුත්වැඩියා

  • ජංගම දුරකථනඅලුත්වැඩියා
Advance Mobile phone repairing course Sri Lanka
පුහුණුවෙන් පසු රැකියාවක්
0772011040, 0711226562,0713924999,0112691265
138,s.de.s.jayasinghe Rd, Nugegoda
-----------------------------------------------------
ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා හා ස්ථාවර ආදායම් ඉපැයිමේ රැකියා හා ව්යාපාරික පුහුණුපාඨමාලාව.
Individual or group classes

Recognized Certificated will be issued by us.
Institute Awarded by Ministry of Education
SWOT institute Nugegoda Next to BOC
First time in low price 5500/=
+අපගේ වෙනත් පාඨමාලා[CCTV installation course 6500/=]
+LED DISPLAY SIGN BOARDS -ONE DAY
[නොමිලේ CD එකක් සහ BOOK එකක් ලැබේ.]
Mobile Phone Repairing Course Syllabus:......................
The course is divided into three parts -
1. Theory
2. Practicals
3. Practice

Hardware :
* Basics of Mobile Communication.
* Tools & instruments used in mobile phone repairing.
* Various components used in mobile phones.
* Basic parts of mobile phones (mic, speaker, buzzer, LCD, antenna, etc).
* Use of Multimeter.
* Use of Battery Booster.
* Basic Circuit Board/ Motherboard Introduction.
* Assembling & disassembling of different mobile phones.
* Soldering & Desoldering Components Using Different Soldering Tools.
* Names of Different ICs.
* Work of Different ICs.
* Working on SMD/ BGA ICs and the PCB.
* Fault finding & Troubleshooting.
* Jumpering Techniques.
* Troubleshooting through circuit diagrams.
* Repairing procedure for repairing different hardware faults.
Software :
* Flashing
* Formatting
* Unlocking
* Use of secret codes
* Downloading
* Bluetooth/ infrared
නොමිලේ
ලියාපදිංචි වන සියලුම දෙනාට වටිනා කරුණු අඩංගු නිබන්දන මාලාවක් සහ pen drive එකක් නොමිලේ
!!note-සීමිත සිසුන් පිරිසක් බඳවාගනු ලැබේ(වෙන වෙනමම සිසුන් කෙරෙහි අවධානය යොමුකරන බැවිනි)
පාඨමාලාව අවසානයේ වටිනා සහතිකයක්
නොමිලේ LED bulb හා LED Name board සෑදීම ඉගැන්වීම
First time in Sri Lanka that will teach you all syllabus for 2 Month(100% Practical)

Be talented enough to open your own Mobile Repairing shop...

Don’t miss the Chance
Individual Classes. Arrange your convenient time.
Registration is now.

* Trainer : BSc. Hons 1st Class, MBA (Sri J), Diploma & Higher Diploma in Computer Systems, government IT Consultant
Address
138, එස්. ඩී. එස්. ජයසිංහ මාවත, නුගේගොඩ, , , ශ්‍රී ලංකාව
Telephone
0772011040
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website