කාර්මික විද්‍යාල: All Listings RSS

Filter listings...
කාර්මික විද්‍යාලය අක්කරෙයිපත්තු

අක්කරෙයිපත්තු, , 500

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Technical College Akkareipattu About Us Contact Details Established : 0Province : District : Zone No : Located :  (Tel)(Fax) Today We Have Technical College Activities     ...

කාර්මික විද්‍යාලය බලපිටිය

බලපිටිය, , 500

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Technical College Balapitiya About Us Contact Details Established : 1982Province : SouthernDistrict : GalleZone No : 02Located : Station Road, Balapitiya. PrincipalTechnical College, Wandaduwa, Station Road, Balapiti ...

Telephone+94 91 225 8096
Fax+94 91 225 8096
කාර්මික විද්‍යාලය බණ්ඩාරවෙල

බණ්ඩාරවෙල, , 10100

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Technical College Bandarawela About Us Contact Details Established : 1987Province : UvaDistrict : BadullaZone No : 02Located : St.Thomas Road,Bandarawela PrincipalTechnical College, Wewathenna, Bandarawela.057-222275 ...

Telephone+94 57 222 2754
Fax+94 57 222 2754
කාර්මික විද්‍යාලය මඩකලපුව

මඩකලපුව, , 500

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Technical College Batticaloa About Us Contact Details Established : 1983Province : EasternDistrict : BatticaloaZone No : 04Located : Manchanthuduwai,Batticaloa. PrincipalTechnical College, Manchanthuduwai, Batticaloa ...

Telephone+94 65 224 6557
Fax+94 65 224 6557
කාර්මික විද්‍යාලය බෙලිඅත්ත

බෙලිඅත්ත, , 10100

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Technical College Beliatta About Us Contact Details Established : 1980Province : SouthernDistrict : HambantotaZone No : 02Located : Beliatta - Tangalle main road. PrincipalTechnical College, Puwakdandawa, Beliatta.04 ...

Telephone+94 47 224 3225
Fax+94 47 224 3225
කාර්මික විද්‍යාලය දඹුල්ල

දඹුල්ල, , 10100

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Technical College Dambulla About Us Contact Details Established : 1982Province : CentralDistrict : MataleZone No : 03Located : Matale Road. PrincipalTechnical College, Matale Road, Dambulla.066-2284713(Tel)066-228471 ...

Telephone+94 66 228 4713
Fax+94 66 228 4713
කාර්මික විද්‍යාලය දෙහිඅත්තකණ්ඩිය

දෙහිඅත්තකණ්ඩිය, , 10100

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Technical College Dehiattakandiya About Us Contact Details Established : 1995Province : North-CentralDistrict : PolonnaruwaZone No : 02Located : Mahawanawela, Dehiattakandiya. PrincipalTechnical College, Mahawanawela ...

Telephone+94 27 225 0117
කාර්මික විද්‍යාලය ඇඹ්ලිපිටිය

ඇඹ්ලිපිටිය, , 500

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Technical College Embilipitiya About Us Contact Details Established : 1998Province : SabaragamuwaDistrict : HambantotaZone No : 02Located : Nonagama Road,Kiralawelkatuwa Villege. PrincipalTechnical College, Hambantot ...

Telephone+94 47 226 1037
Fax+94 47 226 1037
කාර්මික විද්‍යාලය හසලක

හසලක, , 10100

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Technical College Hasalaka About Us Contact Details Established : 1981Province : CentralDistrict : KandyZone No : 03Located : oda Ela Road, Hasalaka. PrincipalTechnical College, Yoda ela Road, Hasalaka.055-2257129(Te ...

Telephone+94 55 225 7129
Fax+94 55 225 7129
කාර්මික විද්‍යාලය හෝමාගම

ගොඩගම පාර, කෝට්ටේ බෝපෙ පාර, , , 200

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Technical College Homagama About Us Contact Details Established : 1979Province : WesternDistrict : ColomboZone No : 01Located : Godagama, Homagama. PrincipalTechnical College, Godagama, Homagama.011-2855315(Tel)011-2 ...

Telephone+94 11 285 5315
Fax+94 11 285 5992
කාර්මික විද්‍යාලය කළුතර

කළුතර, , 10100

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Technical College Kalutara About Us Contact Details Established : 1974Province : WesternDistrict : KalutaraZone No : 01Located : 100m towards landside from Kalamulla Junction. Principal (Tel: 034-2227804)Technical Co ...

Telephone+94 34 222 1265
Fax+94 34 222 2325
කාර්මික විද්‍යාලය කෑගල්ල

කෑගල්ල, , 10100

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Technical College Kegalle About Us Contact Details Established : 1964Province : SabaragamuwaDistrict : KegalleZone No : 03Located : Kachcheri Road, Kegalle. PrincipalTechnical College, Kachcheri Road, Kegalle.035-222 ...

Telephone+94 35 222 2441
Fax+94 35 222 2441
කාර්මික විද්‍යාලය මැදගම

මැදගම, , 10100

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Technical College Madagama About Us Contact Details Established : 1998Province : UvaDistrict : MonaragalaZone No : 02Located : Medagama, Bibila. PrincipalTechnical College, Medagama, Bibila.055-2265113(Tel)(Fax) ...

Telephone+94 55 226 5113
කාර්මික විද්‍යාලය මාතර

මාතර, , 300

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Technical College Matara About Us Contact Details Established : 1974Province : SouthernDistrict : MataraZone No : Located : Meddawatta,Matara. PrincipalTechnical College, Meddawatta, Matara.041-2222565(Tel)041-222256 ...

Telephone+94 41 222 2565
Fax+94 41 222 2565
කාර්මික විද්‍යාලය මොණරාගල

මොණරාගල, , 500

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Technical College Monaragala About Us Contact Details Established : 1988Province : UvaDistrict : MonaragalaZone No : 02Located : At the Monaragala Ampara Road, away from 1.5 km fr PrincipalTechnical College, Sirigala ...

Telephone+94 55 227 6167
Fax+94 55 227 6167
කාර්මික විද්‍යාලය නුවරඑළිය

නුවරඑළිය, , 500

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Technical College Nuwara-Eliya About Us Contact Details Established : 1979Province : CentralDistrict : Nuwara EliyaZone No : 03Located : 100m away from Nuwara Eliya Bus Stand, at the Jaya PrincipalTechnical College, ...

Telephone+94 52 222 2658
Fax+94 52 222 2658
කාර්මික විද්‍යාලය පාතදුම්බර

කටුගස්තොට, , 500

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Technical College Pathadumbara About Us Contact Details Established : 1978Province : CentralDistrict : KandyZone No : 03Located : Nawayalathenna, Katugastota. PrincipalTechnical College, Nawayalathenna, Katugastota08 ...

Telephone+94 81 249 9782
Fax+94 81 249 9782
කාර්මික විද්‍යාලය පොළොන්නරුව

පොළොන්නරුව, , 500

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Technical College Polonnaruwa About Us Contact Details Established : 1998Province : North-CentralDistrict : PolonnaruwaZone No : 03Located : Vidyapura, Polonnaruwa. PrincipalTechnical College, Widyapura, Polonnaruwa. ...

Telephone+94 27 222 4429
Fax+94 27 222 4429
කාර්මික විද්‍යාලය රත්මලාන

රත්මලාන, ගාලු පාර, , , 500

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Technical College Ratmalana About Us Contact Details Established : 1967Province : WesternDistrict : ColomboZone No : 01Located : Galle Road,Ratmalana. PrincipalTechnical College, Galle Road, Ratmalana.011-2633479(Tel ...

Telephone+94 11 263 3479
Fax+94 11 263 2778
කාර්මික විද්‍යාලය සමන්තුරෙයි

සමන්තුරෙයි, , 10100

www.techedu.gov.lk/web/?option=com_techedu&task=branchdetail

Technical College Samanthurai About Us Contact Details Established : 1974Province : EasternDistrict : AmparaZone No : 04Located : Ampara Road, Sammanthurai. PrincipalTechnical College, Ampara Road, Sammanthurai.063-2 ...

Telephone+94 63 226 0087
Fax+94 63 222 4126
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website