ප්‍රයිම් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී: All Listings RSS

Filter listings...
ප්‍රයිම් ෆයිනෑන්ස් පීඑල්සී - ප්‍රධාන කාර්යාලය

අංක 61 D. S. සේනානායක මාවත, කොළඹ 00800,

www.hnbfinance.lk/hnb-finance-plc-acquires-prime-finance-plc

HNB FINANCE PLC විසින් Prime Finance PLC අත්පත් කර ගනී මූල්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේ සිය ප්‍රමුඛ ස්ථානය තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කරමින්, ප්‍රමුඛ ඒකාබද්ධ මූල්‍ය සේවා ආයතනයක් වන HNB FINANCE PLC, 2021 දෙසැම්බර් 20 වන දින Prime Lands සහ Prime Finance සමඟ ගිවිසුම්ගත ගිවිසුමකට ...

Telephone+94 117 777 222
FaxNo fax number
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website