මණ්ඩල / අධිකාරී / සංස්ථා / කොමිෂන් සභා: All Listings RSS

Filter listings...
ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව.

03 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත වැලිකඩ කොළඹ, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,

www.landreclamation.lk

Telephone+94 11 2867369, 11 2889485, 11 2878008, 112867533, 11 2868002
Fax+94 11 2862457
E-mail
ශ්‍රී ලංකා ග්‍රහලෝකාගාරය.

මහාචාර්ය ස්ටැන්ලි විජේසුන්දර මාවත, කොළඹ,

www.planetarium.gov.lk

Telephone+94 11 2586499
Fax+94 11 2586499
ජාත්‍යන්තර සෞඛ්‍ය විද්‍යා ආයතනය.

අංක 704 මීගමුව පාර, වැලිසර,

www.iihs.edu.lk

Telephone+94 114 651 144
E-mail
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය.

17 වික්ටෝරියා පෙදෙස, ඇල්විටිගල මාවත, කොළඹ,

www.slsi.lk

Telephone+94 11 2671567-72
Fax+94 11 2671579
E-mail
ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණ ආයතනය.

ශාන්ත කුම්බ්ස්, තලවාකැලේ,

www.tri.lk

Telephone+94 52 2258201
Fax+94 52 22582229
E-mail
රාජ්ය සංවර්ධන හා ඉදිකිරීම් සංස්ථාව.

අංක 07, බොරුපන පාර, දෙහිවල-ගල්කිස්ස,

www.sdcc.lk

Telephone+94 11 2632146
Fax+94 11 2625907
E-mail
මධ්‍යම ඉංජිනේරු උපදේශන කාර්යාංශය.

අංක- 415, බෞද්ධාලෝක මාවත, ,

www.cecb.lk

Telephone+94 11 2668800
Fax+94 11 2687369
E-mail
ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය.

අංක 50 නවම් මාවත, කොළඹ,

www.chamber.lk

Telephone94) 11 - 2421745-7, 5588800
Fax94) 11 - 2437477
E-mail
ජාතික අධ්‍යාපන කොමිසම.

126, නාවල පාර, ,

nec.gov.lk/en

Telephone+94 11 2815705
Fax+94 11 2816177
E-mail
පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය.

9/428, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, ,

www.coconut.gov.lk

Telephone+94 11 2861331
Fax+94 11 5549507/5635623
E-mail
ශ්‍රී ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය.

50,නවම් මාවත,, ,

www.chamber.lk

Telephone94) 11 - 2421745-7, 5588800
Fax94) 11 - 2437477
E-mail
ප්‍රධාන ඉංජිනේරු උපදේශන කාර්යංශය.

415,බෞද්ධාලෝක මාවත, ,

www.cecb.lk

Telephone+94 11 2668800
Fax+94 11 2687369
E-mail
ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය.

ලෙවල් 26, බටහිර කුළුණ, ලෝක වෙළඳ මධ්‍යාස්ථානය, ,

www.boi.lk

Telephone+94 112 432 227 +94 11 2385972-6, 2346131-3, 2434403-5, 2435027, 2447531
Fax+94 11 2447994
E-mail
ජල සම්පත් මණ්ඩලය.

අංක 488a නාවල පාර, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ,

www.wrb.gov.lk

Telephone+94 113 054 476
Fax+94 11 2696894
E-mail
වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය.

4 වන මහල, නිපුනත පියස, 354/2, ඇල්විටිගල මාවත, ,

www.vtasl.gov.lk

Telephone+94 112 352 190
Fax+94 11 2581904
E-mail
රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව (එස් පී එම් සී).

අංක 11 කොතලාවෙල පාර, දෙහිවල-ගල්කිස්ස,

www.spmclanka.lk

Telephone+9411 2 636966, +94 11 2 636967,+94 11 2 635353, +94 11 2 637574
Fax+94 11 2 634771, +94 11 2 626621
E-mail
තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව (ටී වී ඊ සී)

'නිපුණතා පියස‘,354/2 ඇලිවිටිගල මාවත, ,

www.tvec.gov.lk

Telephone+94 11 5849291
Fax+94 11 2555007
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website