ඇඟළුම්RSS

ලංකා හෙඩ්වෙයාර් ඉන්ටර්නැෂනල් පුද් සමාගම

324, කැනල්l පාර, දික්කොවිට, හැඳල, ,

www.lankaheadwear.com

Telephone+94 11 293 2892
Fax+94 11 293 1884
E-mail
ජිනදාස මාර්සිල්කා පුද් සමාගම

168, මාලනී බුලත්සිංහල මාවත, ,

www.jinadasa.com

Telephone+94 11 557 9300
Fax+94 11 250 9053
E-mail
ජිනදාස බෙනට් පුද් සමාගම

168, මාලනීබුලත්සිංහල මාවත, ,

www.jinadasa.com

Telephone+94 11 557 9300
Fax+94 11 250 9053
E-mail
ජේ සී ආර් ගාර්මන්ට්ස් පුද් සමාගම

නො 84, බොරුපන පාර, ,

Telephone+94 11 263 5285
Fax+94 11 263 5285
E-mail
ඉමුපිරියල් ගාර්මන්ට්ස්

179/4, රාගම පාර, ,

Telephone+94 11 292 5382 / +94 11 292 1074/5
Fax+94 11 292 5691
E-mail
හයිඩ්‍රාමනි ගාර්මන්ට් (පුද්) සමාගම

23 වන මහල,බටහිර කුළුණ, බටහිර කුළුණ, ,

www.hirdaramani.com

Product Range Knitted and Woven Items, Pants, Trousers, Kids' Items

Telephone+94 11 779 7000 / +94 11 421 9600
Fax+94 11 244 6135
E-mail
ජී.ඒ.ඒ.ටී ලංකා පුද් සමාගම

අදියර14, බටහිර කුළුණ,ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය, එචලන් ස්කොයාර්, ,

පදනම් ගාර්මන්ට්ස් පුද් සමාගම

168, මාලනීබුලත්සිංහල මාවත, ,

www.jinadasa.com

Telephone+94 11 557 9300
Fax+94 11 250 9053
E-mail
ඩිල්ෂානි පුද් සමාගම

64/10, නාවල පාර, ,

Telephone+94 11 485 3814
ඩිසයින් ස්ටුඩියෝ මැනුෆැක්චරින් පුද් සමාගම

135/280, 1 වන පටුමග, ගාර්ඩන් සීටී, ගාළු පාර, ,

Telephone+94 11 420 4218
කියුපිඩ් එක්ස්පෝට්ස් පුද් සමාගම

493, ගාළු පාර, ,

Telephone+94 11 263 4463 / +94 11 263 5560
Fax+94 11 260 5135
E-mail
කම්ෆර්ට් වෙයාර් පුද් සමාගම

වතුපිටිවල ඒ.පී,ස්සී, ,

www.brandix.com

Telephone+94 33-467 9000
Fax+94 33-467 9010
E-mail
චැලෙන්ජ් ඇපරල්ස් පුද් සමාගම

401, සමුර්ධී මාවත, ,

Telephone+94 11-240 0292 / +94 11-555 6249
Fax+94 11-240 1745
E-mail
කාර්ලටන් ගාර්මන්ට්ස් පුද් සමාගම

929/929B ප්‍රධාන පාර, නවගමුව, ,

Telephone+94 11-532 7777
Fax+94 11-532 7766
බ්‍රැන්ඩික්ස් ලංකා සමාගම

409, ගාළු පාර, ,

www.brandix.com

Brandix is Sri Lanka's single largest apparel exporter with an annual turnover exceeding $600 million. The Company employs over 43,000 Associates supported by 38 manufacturing facilities in Sri Lanka, India and Bangladesh. The Group provides over 50% of v ...

Telephone+94 11-472 7222
Fax+94 11-257 5485
E-mail
ඒ.ටී.ජී සීලොන් පුද් සමාගම

සුපර් පාර, අදියර 2, අයි.පී.ස්සී, ,

www.atg-glovesolutions.com

Telephone+94 11-483 8900
Fax+94 11-225 3887
E-mail
අලැෂියා

111 1/1, ආනන්ද රාජකරුණා මාවත, ,

Telephone+94 11-269 8435
යොලන්ඩ් කලේක්ෂන් පුද් සමාගම

නො.49/4ඒ, කුමාරගේවත්ත, පැලවත්ත, ,

www.yolandcollection.com

Product Range Embroidered/Painted High Fashion Garments - Shawls, Tops, Pants, Kaftans, Ponchos, Sarees, Scafs and Ties in Silk and Cotton Embroidered/ painted/ Batik high fashion garments. Mrs. N.Karunaratne / W.G. Malani Karunalatha Tel :(94) 77- ...

Telephone+94 11-277 3578
Fax+94 11-440 6113
E-mail
වර්ක්වෙයාර් ලංකා පුද් සමාගම

නො.78, බී.ඊ.පී.ස්සී, වල්ගම, ,

Product Range: Gloves Mrs Kumari Gamage Tel :(94) 11-5222109

Telephone+94 11-546 5000
Fax+94 11-246 5364
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website