රසායනික ද්‍රව්‍යRSS

හිඩිකි ඉන්ටනැෂනල් පුද්ගලික සමාගම

7/1, ලිල් පෙදෙස, ,

Manufacturer of oil,aromatic oil,shark liver oil

Telephone94-11-2507688
Fax94-11-2507939
ඇටිලස් තින්ත හා ආලේප පුද්ගලික සමාගම

104/11 ග්‍රන්ඩි පාස් පාර, ,

Importer / Wholesale Suppliers of auto paint,solvents,polyester resins

Telephone94-11-4796752
අමිගෝ වෙළද ව්‍යාපාර පුද්ගලික සමාගම

419 , නුවර පාර, ,

Manufacturer / Exporters of paints,chemicals,acetone,methanol

Telephone0094-011-2919099
මැක්ලරෙන්ස්

193, බෙස්ලයින් පාර, ,

Wholesale Suppliers of brake fluid

ස්පෙක්ට්‍රා ව්‍යාපාරය

636/9 යී , සාම මාවත, අකූරගොඩ, ,

Exporters / Service Providers / Wholesale Suppliers of used cooking oil,aluminum can scrap,used engine oil,carton scrap,pet bottles,glass bottles

Telephone94-11-2727867
සිල්වරි ස්ප්‍රින්

බෙස්ලයින් පාර, ,

Service Providers / Wholesale Suppliers of lubricant

Telephone94-0112-678800
හේවා ශාලුත

20/5,පන්සල් පාර,එලපිටිවල, ,

Wholesale Suppliers of used cooking oil,used engine oil

Telephone94-038-2230202
සුපර්ටචි සොලුෂන්ස්

36/426, වැලිපිල්ලෑව, ,

Wholesale Suppliers of machinery maintenance chemicals,contact lens cleaner,acid,rust removers,lubricants

Telephone94-011-2974835
ෆ්ලෝරා ඉන්ටනැෂනල්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Manufacturer of tray dryer,industrial dryers,industrial ovens,bakery oven,fluid bed dryer

කොලිකමි ඉන්ටර්නැෂනල් පුද්ගලික සමාගම

136/4, හයිලෙවල් පාර, කිරැලපන, ,

Wholesale Suppliers of chemical equipment,medical equipment,laboratory equipment,glassware

Telephone94-11-2798844
රයිස් ඹ රයිස් බර්න් ඹයිල්

රයිස් ඹ ලෙටි අංක 2,3,4 කේ ලක්ෂා උයන, ,

Manufacturer / Exporters / Wholesale Suppliers of rice bran oil,de oiled rice bran,crude rice bran oil

Telephone94-112-584880
සිල්ව ලින්ක් වෙළද ව්‍යාපාරය

වලල්ල, ,

Wholesale Suppliers of crude oil

Telephone94-81-2232115
කැන් ඇන්ඩි පක් වෙළද ව්‍යාපාර පුද්ගලික සමාගම

81/1, ශාන්ත සෙබස්තියන් පාර, කටුකූරැන්ද, ,

Manufacturer of shark skin,deep sea shark live crude oil,shark cartilage

Telephone94-034-2225420
ලිබර්ටි රසායනික පුද්ගලික සමාගම

322/33, උතූවන් කන්ද පාර, ,

Exporters of paraffin wax,petroleum resins,calcium carbonate,alkyd resin

Telephone94-11-2773281
Fax94-11-4405446-11-4405446
සිමර්ස් ඉන්ටර්නැෂනල්

3/2,තිස්ස පාර, මිල්ඩර් පෙදෙස, ,

Wholesale Suppliers of fuel oil,crude oil,soyabean,corn oil

මාර්ස්ටමයින්ඩි තාක්ෂණය

153, මෝඩිරා පාර, ,

Telephone94-11-5288437
යොඩා ඉන්ටර්නැෂනල් පුද්ගලික සමාගම

65, පාසැල් මාවත, ,

Service Providers / Wholesale Suppliers of furnace oil

Telephone0094-711-333028
මින්ලුක් ට්‍රෙඩින් ලංකා

මාඑළිය, ,

Manufacturer of white coconut oil,virgin coconut oil

Telephone94-775-924176
සුප්ප්‍රමි ට්‍රෙඩින් කමිපැනි පුද්ගලික සමාගම

407, නුවර පාර, ,

Importer / Wholesale Suppliers of petroleum products

Telephone0094-11-2915060
Fax0094-11-2911896
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website